ОБЩИНА  НЕСЕБЪР


ЗАПОВЕД №432гр.Несебър, 27.03.2015г.


 


         На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и Решение №1101 от Протокол №30/05.03.2015г. на Общински съвет – Несебър,


ЗАПОВЯДВАМ:
  1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещения в Сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП  в  УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, АпОС№1876/02.03.2004г. и АпОС №3671/25.01.2010г., както следва:

  2.  КАБИНЕТ №17 на площ от 13.26 кв.м ведно с манипулационна към него на площ от 13.26 кв.м. /№30 и 31 по архитект проект/, Кабинет №15 на площ от 17 кв.м /№41 па арх.проект/ и складово помещение №26 – на площ от 7.16 кв.м за детска консултация, находящи се на партерния етаж /кота 3.60/– за Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ  и детска консултация /личен лекар – педиатър/ - с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 230.13 лв. /двеста и тридесет лева и тринадесет стотинки/ с ДДС.

  3.   КАБИНЕТ 2 на площ 14.80 кв.м., ведно с манипулационна 2А на площ от 14.50 кв.м /кота 7.20/ - за Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ  /личен лекар/ - с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 115.26 лв./ сто и петнадесет лева и двадесет и шест стотинки/ с ДДС.        2. Специфични условия  на конкурса:

- Кандидатите да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;

-  Кабинетът да работи целогодишно, целодневно и да осигуряват дежурства  и през почивните дни.

- Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

        3. До участие в Конкурса се допускат: физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.

       4. Депозит за участие в конкурса, представляващ 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.5. Критерии  за оценяване :

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

- При 4 дневна работна седмица – 4точки;

- При 3 дневна работна седмица – 3точки;

          К3 – Активност на профила

- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена - 15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;

  К5  Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

            К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

            Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

            При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6

           

           6. Срок за закупуване на конкурсната  документациядо 16.00 часа на:

         6.1. На 20.04.2015г. - за първата дата за провеждане на конкурса;

 6.2. На 27.04.2015г. - за втора дата за провеждане на конкурса;


Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

         

            7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

    7.1. На 21.04.2015г. - за първата дата за провеждане на конкурса;

7.2. На 28.04.2015г. - за втора дата за провеждане на конкурса.

8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

8.1. Първа дата за провеждане22.04.2015г. от 10.30ч. в сградата на Общината.

8.2. Втора дата за провеждане – 29.04.2015г. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 21.04.2015г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


 


ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:/П/

       /В.Борисов – Зам.кмет „ПО“ и „ОС“ – съгл.Зап.№129/22.02.2013г.

и заявл. с вх.№198/25.03.2015г. по вх.рег. на ОбС – Несебър/


Публикувано на 02 Apr 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове