>>ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Административна сграда на Община Несебър - партер

>>АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

>>ХАРТА НА КЛИЕНТА

>>ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

>> ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

>> ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕСЕБЪР ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

________________________________________________________________________________

1.Точно наименование на администрацията - Община Несебър
2.Структура – Център за административно и информационно обслужване-фронт офиси №1 и № 2
3.Седалище и адрес:
– Център за административно и информационно обслужване-фронт офиси №1 и №2, гр.Несебър,п.к.8230,ул. „Еделвайс” №10.
-Дирекция  „Транспорт и пропускателен режим”-офиси, гр.Несебър, ул. „Струма” №6.
4.Данни за кореспонденция -телефон,адрес на електронна поща и интернет страница:
-0554/2-93-70, е-mail: contacts@nesebar.bg , www.nessebarinfo.com .
5.БУЛСАТ-BG000057122
6.Приемно време на администрацията - вторник и четвъртък от 14.00 ч.до 16.00 ч.
7.Работно време на Звеното за административно обслужване :
- 8.30 ч. до 16.30 ч. от понеделник до петък;
-  каса за заплащане на местни данъци и такси - 8.30 ч до 16.00 ч. от понеделник до петък.
8.Описание на административните услуги са публикувани на интернет страницата на Община Несебър в раздел „Инфо център“ - отдели, бланки и декларации;
- Административните услуги, за които изрично няма изискване с нормативен акт да се заявяват със заявление по образец, могат да бъдат заявени устно след попълване на Протокол за устно заявяване на услуга;
- Във връзка с Комплексно административно обслужване, Община Несебър предоставя възможност заявленията да се подават на място в Центъра за административно и информационно обслужване -офис № 1 и офис № 2 , или чрез лицензиран  пощенски оператор, като заплащане на услугите може да бъде извършено на място или по банков път по банкова сметка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
BIC:UNCRBGSF
IBAN:BG55UNCR76308400000400
Изтегли таблица с кодове за плащане;
- Административен акт може да бъде получен на място в Центъра за административно и информационно обслужване офис (№1 или офис №2) или чрез изрично заявена доставка на писмо с обратна разписка на посочен адрес, чрез лицензиран пощенски оператор и е за сметка на заявителя.
9.Информация за реда за подаване на предложения,сигнали и жалби Предложения,сигнали и жалби се подават в Центъра за административно и информационно обслужване, намиращ се в сградата на Общината.
10.Редът, по който се подават исканията за достъп до обществена информация, както и необходимите за това формуляри, са публикувани на интернет страницата на Община Несебър в раздел „Администрация” - ”Комплексни административни услуги”-
„ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР”.
11.Основни нормативни актове, свързани с дейността на съответната администрация, включително решенията на Общински съвет, са публикувани на интернет страницата на Община Несебър, раздел  „Общински съвет“ .
12.Проекти на нормативни актове, изготвяни от съответната администрация, се публикуват в интернет страницата на Община Несебър.
Правомощията и задълженията на кмета на Община Несебър са в съответствие със Закона за местно самоуправление и местна администрация, Закона за гражданска регистрация, Семейния кодекс, Закона за устройство на територията, Закона за общинска собственост и други нормативни документи.
Веднъж годишно Общинска администрация - Несебър отчита нивото на удовлетвореност от обслужването на гражданите, чрез анкетите, които се намират в Центъра за административно и информационно обслужване - офис №1 и офис №2.