Център за Социална Рехабилитация и Интеграция - Община Несебър

                        ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦСРИ „СЛЪНЧИЦЕ”-ГР.НЕСЕБЪР

Център за социална рехабилитация и интеграция “Слънчице” е разкрит от Община Несебър на 30.05.2008г.
ЦСРИ-гр.Несебър представлява комплекс от социални услуги за подкрепа на индивидуалното развитие, създаване, поддържане и разширяване на  социалните умения, както и за обучение за водене на      самостоятелен начин на живот на деца с увреждания, деца със специфични образователни потребности и речеви нарушения, и на техните семейства в община Несебър .Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности.
Капацитетът на Центъра е 30 деца.

ЦЕЛИ
•Осигуряване качество на живот за децата със специфични потребности чрез предоставяне на социални услуги, подпомагаща тяхната социална интеграция
•Постигане на практическа и социална  автономност. Развитие на познанието и        интелектуалния потенциал на потребителите на социалната услуга
•Осъществяване на корекционно-компенсаторна работа с деца с увреждания и специфични образователни потребности
•Подпомагане интеграцията на децата чрез придобиване на знания и умения за справяне съобразно образователните и социалните им          потребности
●Оказване на подкрепа на родителите/законните представители на децата с увреждания и на техните близки в морален и социален аспект
●Привличане на повече обществена подкрепа в интерес на децата със специфични потребности и техните семейства

                                      МИСИЯ

Мисията на ЦСРИ-гр.Несебър е подпомагане на децата със специфични потребности на възраст от 3 до 18 години и на техните семейства в процеса на интеграция и пълноценна социална реализация в обществото.

ЦЕЛЕВИ  ГРУПИ
Основните целеви групи на ЦСРИ “Слънчице” са деца от 3      до   18 години с физически и умствени увреждания       /лека и средна степен на умствена изостаналост,    Детска церебрална   парализа,   Синдром на Даун,      множествени         увреждания и др. /, Генерализирани  разстройства в развитието /аутизъм/;   образователни     затруднения и речеви нарушения.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
ЦСРИ се финансира като социална услуга в общността чрез бюджета на Община Несебър.
Предлаганите социални услуги в ЦСРИ са:
●Консултативни дейности—насочени към кандидат-потребителите и към техните близки:
-предоставяне на информация в областта на социалната закрила за възможностите за подкрепа и насочване към съответните институции, от които може да бъде получена
- консултативна работа чрез предоставяне на практически указания и насоки с цел осигуряване на система от продължаващи действия в домашни условия
-работа със семейството на детето-потребител: привличане и оказване на подкрепа на родителите/законните представители/ и на близките, които полагат грижи за детето с цел активно съдействие и поемане на задачи за подкрепа на детето в домашна среда
●Терапевтични дейности и обучителни практики /логопедична, психологическа, занимателна и игрова терапия в Монтесори среда, занимания в мулти-сензорна среда/—имат индивидуална насоченост и целят да развият и/или да създадат умения, които са нарушени или загубени
●Рехабилитационни  дейности /двигателна, социална, психологическа, логопедична и специално-педагогическа рехабилитация/—насочени към възстановяване и социална интеграция
Социалната услуга “ЦСРИ” е доброволна, предлага се почасово и е безплатна за децата-потребители.

ПЕРСОНАЛ
В ЦСРИ работи екип от 9 души:
директор, 2-ма социални работници, логопед, психолог, специален педагог, рехабилитатор, помощник-възпитател и шофьор

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА “ЦСРИ”
Желаещите да ползват социалната услуга трябва да живеят и да имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Несебър. Заявление се подава в Отдел ”Закрила на детето” /ОЗД/-гр.Несебър към Дирекция за социално подпомагане /ДСП/-гр.Поморие, която е компетентния орган за издаване на направление за ползване на   социални услуги.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
●Направление за ползване на социалната услуга, издадено от Дирекция за социално подпомагане-гр.Поморие 
●Копие от Удостоверение за раждане на кандидат-потребителя
●Документ за самоличност /лична карта/ на родител/настойник/попечител—за справка
●Копие от ЛКК, ЕР на ТЕЛК/НЕЛК—ако има такова
●Договор
●други /по преценка на доставчика/

МАТЕРИАЛНА БАЗА

ЦСРИ “Слънчице” се намира в гр.Несебър, на ул.”Струма” 14 и обитава част от първия етаж на жилищна сграда, който е общинска собственост. Центъра има обособено парк място за служебния автомобил със съответната маркировка.
Центъра разполага със следните специализирани кабинети и зали:
●Кабинет на Директора и социалните работници
•Кабинет за индивидуална работа  с логопед
•Кабинет за индивидуална работа с психолог
●Зала за специално-педагогическа и групова
работа в Монтесори среда
•Зала за двигателна рехабилитация
•Зала за мулти-сензорни занимания

 

ЗА КОНТАКТИ:

8230 гр. Несебър
ул.”Струма” № 14

тел.: 0554/ 46032
моб.: 0893/ 303 764
e-mail:csri_nessebar@abv.bg