БЛАНКИ И ДЕКЛАРАЦИИ


Заявление за заверен препис или препис- извлечение с гриф " вярно с оригинала" - важи за всички отдели!

___________________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМЕН ДЕН ПРИ КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМЕН ДЕН ПРИ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯОтдел "ГРАО"

_____________________________________________

Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ПО ЧЛ.9, АЛ.1 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

З А Я В Л Е Н И Е ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК

Д Е К Л А Р А Ц И Я на основание чл.92, ал.З от Закона за гражданската регистрация

АДРЕСНА КАРТА ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДУБЛИКАТ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ

З А Я В Л Е Н И Е за ползване на услуга по погребение

З А Я В Л Е Н И Е за ползване на гробно място

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Отдел "Местни данъци и такси":
_____________________________

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Декларация по чл.25 от Наредба N11

Декларация по чл.28 от Наредба N11

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 4 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 4 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Данъчна декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти

Данъчна декларация по чл.321 ал.1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследства

Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър

Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Искане за прихващане или възтановяване

Искане за данъчна оценка

Заявление за закриване на партида по чл.54

Справка -декларация за туристически данък по чл. 116 ал. 3 от Закона за туризма

Заявление за закриване на партида по чл.14Дирекция "Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството":
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Заявление за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем обект

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ

ИСКАНЕ за предложение за изработване на ПУП-ПП и ПУП за имоти извън границите на урбанизираните територии и селищните образования с национално значение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ

ИСКАНЕ за издаване разрешение за изработване на проект за ПУП на част от урбанизирана територия по реда на чл.124а, ал.2 от ЗУТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП

ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на инвестиционен проект

Искане за разрешение за прокопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи

Искане за издаване на констативен протокол във връзка с чл.181, ал.2 от ЗУТ

Искане за регистриране на строеж от пета категория

Искане за регистриране на строеж от четвърта категория

Заявление за изчисляване правото за прекoрване на външни ел./ВиК/връзки през общински земи и издаване разрешение за строеж

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА С КООРДИНАТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ (§ 16 от ДР на ЗУТ ) /обновено 2013/

ЗАЯВЛЕНИЕ За установяване на съответствие на строежа с издадените строителни книжа и ПУП, на основание чл.159,ал.1 и ал.3 от ЗУТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

ЗАЯВЛЕНИЕ кадастрален план

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ


Заявление за предоставяне на копие от строителни книжа / проекти/ , съхранявани в общинския архив за сгради, които не са в режим на етажна собственост

Заявление за предоставяне на копие от строителни книжа / проекти/ , съхранявани в общинския архив за сгради, които са в режим на етажна собственост

Отдел „Туризъм и туристическа реклама”:
________________________________________


- Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения /обновено/

- Заявление за категоризиране на място за настаняване /обновено/

- Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в НТР /обновено/

- Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в място за настаняване

- Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в заведение хранене и развлечение

- Формуляр за определяне на категорията на място за настаняване

- Формуляр за определяне на категорията на заведение за хранене
Дирекция „Транспорт и пропусквателен режим”:
_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МАГНИТНА КАРТА ЗА ДОСТЪП

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АБОНАМЕНТ НА ПАРКОМЯСТО

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА издаване на разрешение за таксиметров превоз на територията на Община Несебър

ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл.56Б от Наредба №1 за безопасността на движение на територията на община НесебърОтдел „Търговия”:
_________________

Заявление за ползване на общинско място за продажба на ръчно плетиво

Заявление по чл.123 от Наредба № 11 на Общински съвет- Несебър/холограмни стикери/

Заявление за ползване на общинско място пред магазин/дом

Заявление за ползване на общински терен с предварително определена площ за разполагане на маси и др.

Заявление за рекламно- информационна дейност върху рекламно- информационен елемент /РИЕ/, собственост на Община Несебър

Заявление за поставяне на рекламно- информационен елемент /РИЕ/ върху терен- общинска собственост

Заявление за общинска сергия за продажба на риба на Рибна борса " Пристанище", град Несебър

Заявление за ползване общинско място / сергия/

Заявление за ползване общинско място / сергия/ на " Улицата на занаятите"

Заявление за ползване общинско място /сергия/ художници


ЗАЯВЛЕНИЯ КЪМ ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ":
________________________________________


Заявление за административна услуга общинска собственост

Заявление за административна услуга общинска собственост- отстъпено право на надстрояване и/или пристрояване/

Заявление за административна услуга общинска собственост-закупуване правото на собственост върху земя

Заявление за картотекиране отдел „Общинска собственост“

ДЕКЛАРАЦИЯ по Наредбата за реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ /подава се в срок до 10 март/
Общи указания
Приложение 1
Приложение 2


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТЕРЕНИ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
__________________________________________

Заявление за ползване на зала Център за Култура и Образование " АРТИУМ" гр.Несебър

Заявление за ползване зала- общинска собственост или терен- публична общинска собственост
Отдел „Здравеопазване и социални дейности”
__________________________________________

Заявление за отпускане на еднократна финансова помощ

Декларация образец еднократна финансова помощ

Заявление за еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете

Заявление за финансова помощ при "ин витро" процедура

Декларация за семейни начала

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ
Отдел „Образование”
__________________________________________

Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър

ЗАЯВЛЕНИЕ за приемане на дете в ДГ

ИСКАНЕ за предоставяне на стипендия на дете/младеж с изявени дарби

Общинско предприятие "Пристанищна инфраструктура"
______________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОМУВАНЕ НА КОРАБИ

З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРИСТАВАНЕ НА КОРАБИ


ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО"
______________________________________________________

Заявление за събиране на билки

Искане за отсичане на дървета в частни имоти

Искане за сеч по ЗОСИ-1


Отдел „Екология”
__________________________________________

Заявление за участие в общински системи за разделно събиране на отпадъци

Заявление за отсичане, преместване или окастряне на дървета/храсти

Декларация за притежаване на домашно куче

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
__________________________________________


Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС (изтегли)

Уведомление по чл.46б от ЗУЕС (изтегли)Орган по настойничество и по попечителство
__________________________________________

заявление за издаване на удостоверение на законен настойник или попечител

молба за назначаване на настойник-попечител и настойнически съвет

декларация попълвана от настойници и попечители

годишен отчет представян от настойник или попечител

декларация за притежавано имущество

декларация за съгласие

декларация от законни настойници или попечители


ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ
__________________________________________

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДВАНЕТО НА ПОЛУЧЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТ НА СПОРТЕН КЛУБ

ЗАЯВЛЕНИЕ за финансово подпомагане на спортен клуб

СПИСЪК НА КАРТОТЕКИРАНИ СПОРТИСТИ АМАТЬОРИ В СПОРТЕН КЛУБ

КРИТЕРИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТЕН КЛУБ