Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж

На територията на Община Несебър Домашен социален патронаж съществува от 1986 година с капацитет 31 души, към настоящия момент капацитетът е 220 души. Обслужва лица от гр. Несебър, селата Равда, Тънково, Оризаре, Гюльовца, Кошарица ,к-с Сл. Бряг и гр.Св. Влас.

1. Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността - по домовете на лица над 60-годишна възраст, придобили право на пенсия за изслужено време и старост, затруднени самостоятелно или с помощта на близки да организират обслужването си в дома; на хора с увреждания с определена 71 и над 71% неработоспособност и деца с увреждания.

2. Социалните услуги са:
- доставяне на топла и питателна храна в дома, по личен избор от месечно меню и при спазване изискванията на Закона за храните;
- почистване на помещението,в което живее лицето;
- пазарене , заплащане на ел. енергия, вода, телефон, със средства на лицето;
- съдействие за получаване на техническо помощно средство;
- съдействие за поддържане на социални контакти;
- помощ при разрешаването на здравни и битови проблеми;
- съдействие за настаняване в специализирани институции след изчерпване на всички възможности за предоставяне на услуги в общността;
- съдействие при организиране на свободното време;

3. Месечната такса за ползване на социалната услуга се заплаща в размер на реалната издръжка на едно лице, след 10-то число на месеца, следващ месеца, през който се е хранило лицето. Таксите се събират по домовете срещу квитанция.

4. Необходимите документи за записване се подават до управителя на Домашен социален патронаж гр. Несебър и са следните:
- Заявление по образец;
- декларация по образец;
- медицинско удостоверение по образец за общото здравословно състояние на лицето, степен на подвижност и самообслужване, хронични заболявания;
- 1 бр. снимка;
- лична карта, нотариален акт /за справка/
- за деца и възрастни с физически и/или умствени затруднения
удостоверение от ЛКК или експертно решение на ТЕЛК за определена група инвалидност.

5. Адрес, телефон и лице за контакти:
Домашен социален патронаж се намира в гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 6
Телефонът за връзка е 0554/4-20-05. Лицето, с което можете да установите контакт е управителя Йонка Георгиева.