ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящите избори за народни предсавители на 26 март 2017г., Ви информираме, че за СИК в които да гласуват избиратели с увреждане на зрението или със затруднения в предвижването са определени:
• секция № 02-15-00-007, с адрес: гр.Несебър – нова част, ул.”Еделвайс” №10
• секция № 02-15-00-015, с адрес – гр.Свети Влас, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №1
• секция № 02-15-00-022, с адрес – гр.Обзор, ул.”Иван Вазов” №1


В изборният ден от 07: 30 часа до 17:30 часа, заявки за гласуване на посочените избиратели ще се приемат на тел. 0554 2 93 10 и 2 93 13 и в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10.

Публикувано на 20.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №325 Гр.Несебър, 17.03.2017г.

Във връзка с провеждането на избори за народни представители на 26.март 2017година, на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с осигуряване на необходимата пожаро-безопасна дейност в избирателните секции и сградите, в които се помещават
                             З А П О В Я Д АМ:
1.Избирателните секции  да бъдат оборудвани с необходимите средства за пожарогасене, като същите да бъдат проверени и заредени.
Срок:23.03.2017г.
Отг.: ръководителите стопанисващи сградите и домакин на общината
2.В помещенията определени за избирателни секции и прилежащите сервизни помещения  да се  провери  и обезопаси при необходимост, ел.инсталацията, ел.контакти  и ключове.
Проверката да се направи от правоспособен ел.техник.
Срок: 23.03.2017г.
Отг.:ръководителите стопанисващи сградите и домакин на общината
3.В деня преди изборите от 13,00 часа и в изборния ден да се ограничи достъпа на външни лица до другите помещения в сградата.
Срок:25.03.2017г.
Отг.:ръководителите стопанисващи сградите  и охраната от страна на ПУ
4.Забранявам тютюнопушенето в сградата от страна на членовете на СИК, застъпници, наблюдатели, охрана, помощен персонал и граждани.
Отг.:председатели на  СИК
5.Председателите на СИК да се срещнат 2 дни преди деня на изборите с ръководителя на сградата, в която се намират избирателните секции или упълномощено от него лице и да се запознаят с изискванията за ползване, охрана и издаване на предстоящите помещения.
6.Забранявам  използването на свещи  и други  източници с открит огън в помещенията определени за избирателни секции.
7.В изпълнение на Протоколно решение на РИК – Бургас от 13.03.2017г., да се изключат заснемащите устройства в изборните помещения.
Срок: 25.03.2017г.
Отг.: ръководителите стопанисващи сградите и домакин на общината
За забелязани нарушения на настоящата заповед  да се подава информация на телефон: 2-93-10, 2-93-13.
Заповедта да се сведе до знанието на всички отговорници и служители, включени в организационно-техническата подготовка на изборите, председателите на СИК, ръководителите стопанисващите сградите  определени за СИК, домакин на общината.
За неизпълнение на предписаните задължения се носи административно наказателна отговорност .
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Съгласувал: В.Радев
Изготвил: Г.Тодорова

Публикувано на 20.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 001 населено място ГР.НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 15.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д № 214
Гр.Несебър, 24.02.2017г.

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, РазделІІ от Глава ХІІ на Изборния кодекс, Решение №4171 – НС от 01.022017г. на ЦИК

З А П О В Я Д В А М :

1.ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали за насрочените на 26 март 2017г. избори за народни представители. /Приложение №1 неразделна част от настоящата заповед/;
2.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите /в случаи когато има такива/;
3.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на паметници на културата, заслоните на автобусните спирки, по стените ограничаващи пътното платно от началото на провлака до стария град, по дървета и ел.стълбове, както и на други места извън определените с тази заповед;
4.За поставяне на агитационни материали на сгради, огради, витрини и др., които не са общинска собственост е необходимо писменото съгласие на собственика или управителя на имота;
5.ЗАБРАНЯВАМ използването на общинския транспорт за агитация;
6.ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали застрашаващи живота и здравето на гражданите, както и безопасността на движението;
7.ЗАБРАНЯВАМ унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени в съответствие Изборния кодекс и тази заповед;
8. ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на участниците в изборите;
9.ЗАБРАНЯВАМ използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;
10.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която се намира изборното помещение;
11ЗАДЪЛЖАВАМ политическите партии, коалиции от партии, инициативни комитети да премахнат агитационните си материали най-късно до седем дни след деня на изборите.
При неизпълнение на т.11 от настоящата заповед да се наложат санкции съгласно чл.472 и чл.473 от ИК.
12.На основание чл.182, ал.1 от ИК не се допуска предизборна агитация в общинските учреждения, институции и предприятия.

Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационните материали на територията на съответните населени места.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на: секретаря на общината, началник отдел „Контролен блок”, началник отдел „Екология” при община Несебър, кметовете на населени места и кметски наместници.
Заповедта да бъде оповестена публично и сведена до знанието на секретаря на община Несебър, началник отдел „Контролен блок”, началник отдел ”Екология”, кметове и кметски наместници, Районно управление - Несебър.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Приложение1


МЕСТА
ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ


1.Рекламно пано на ул.”Иван Вазов”-трафопоста;
2. Рекламно пано в градинката срещу х-л”Зора”;
3.Рекламно пано на провлака към Стария Несебър;
4.. Рекламно пано на ул „Хан Крум” ;
5.Рекламно пано на ул.”Хан Крум”- пред „Транстрой”;
6. Рекламно пано пред станция на „Св.Синод”;
7. Рекламно пано –трафопост до общината;
8.Рекламно пано-трафопост до Управление „БКС”;
9.Рекламно пано стар град .
Публикувано на 24.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 11.03.2017 г. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Публикувано на 15.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

ДО РЪКОВОДСТВАТА
НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ,
УЧАСТВАЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА 5 ОКТОМВРИ 2014Г. И СА ИМАЛИ ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА
В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ КЪМ 24 ЯНУАРИ 2017Г.


ПП”ГЕРБ”
КОАЛИЦИЯ ”БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ”
ПП”ДПС”
КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”
КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО”
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”
ПП”АТАКА”
КОАЛИЦИЯ „АБВ”


П О К А Н А
За провеждане на консултации за съставяне на СИК, за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 година.
На основание чл.91, ал.3 от Изборния Кодекс и съобразно указанията, дадени в Решение №4182-НС от 01.02.2017г. на Централната избирателна комисия, Ви каня на 16.02.2017 год. от 9,00 часа в заседателната зала на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционни избирателни комисии.
Съгласно Решение №4182-НС/01.02.2017г., т.8 на ЦИК, моля подгответе и носете със себе си следните документи:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименование на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари 2017 г., или копие от решениетоза образуване на коалицията за участиев изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Изискуемите горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до РИК.

На основание т.5 от Решение №4182-НС/01.02.2017г. на ЦИК, настоящата покана да се оповести публично, като се публикува на интернет страницата на общинската администрация.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 09.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 26 март 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
НАСЕЛЕНО МЯСТО ................. КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 014

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 08.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 26 март 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.НЕСЕБЪР КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 08.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д № 105
гр.Несебър, 30.01.2017г.


Във връзка с организационно-техническата подготовка за провеждането на избори за народни представители, на основание чл.41, ал.3 от Изборния Кодекс:

О П Р Е Д Е Л Я М :
1.Общодостъпни места за обявяване на избирателните списъци, както следва:Публикувано на 06.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №104
гр.Несебър, 30.01.2017 г.


На основание чл.8 ал.2 от Изборния кодекс, и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА
О П Р Е Д Е Л Я М :
Тридесет и осем ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на община Несебър, УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация, обхват и адрес - за произвеждане на избори за народни представители, съгласно приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.
Настоящата заповед да се обяви на населението чрез публикуване на електронната страница на община Несебър, поставяне на информационното табло в Община Несебър. Копия от нея да се изпратят на ТЗ „ГРАО” – Бургас, Областна администрация – Бургас, РИК – Бургас, а също и да се предостави на общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции.

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /п/
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ


Изготвил – Г.Тодорова
Съгласувал – В.Радев


П Р И Л О Ж Е Н И Е КЪМ ЗАПОВЕД № 104/30.01.2017 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ОБЩИНА НЕСЕБЪР АДМИНИСТРАТИВНО -ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ
ПО ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИПубликувано на 06.02.2017 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews