ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 11.03.2017 г. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Публикувано на 15.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

ДО РЪКОВОДСТВАТА
НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ,
УЧАСТВАЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА 5 ОКТОМВРИ 2014Г. И СА ИМАЛИ ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА
В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ КЪМ 24 ЯНУАРИ 2017Г.


ПП”ГЕРБ”
КОАЛИЦИЯ ”БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ”
ПП”ДПС”
КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”
КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО”
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”
ПП”АТАКА”
КОАЛИЦИЯ „АБВ”


П О К А Н А
За провеждане на консултации за съставяне на СИК, за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 година.
На основание чл.91, ал.3 от Изборния Кодекс и съобразно указанията, дадени в Решение №4182-НС от 01.02.2017г. на Централната избирателна комисия, Ви каня на 16.02.2017 год. от 9,00 часа в заседателната зала на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционни избирателни комисии.
Съгласно Решение №4182-НС/01.02.2017г., т.8 на ЦИК, моля подгответе и носете със себе си следните документи:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименование на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари 2017 г., или копие от решениетоза образуване на коалицията за участиев изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Изискуемите горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до РИК.

На основание т.5 от Решение №4182-НС/01.02.2017г. на ЦИК, настоящата покана да се оповести публично, като се публикува на интернет страницата на общинската администрация.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 09.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 26 март 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
НАСЕЛЕНО МЯСТО ................. КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 014

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 08.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 26 март 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.НЕСЕБЪР КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 08.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д № 105
гр.Несебър, 30.01.2017г.


Във връзка с организационно-техническата подготовка за провеждането на избори за народни представители, на основание чл.41, ал.3 от Изборния Кодекс:

О П Р Е Д Е Л Я М :
1.Общодостъпни места за обявяване на избирателните списъци, както следва:Публикувано на 06.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №104
гр.Несебър, 30.01.2017 г.


На основание чл.8 ал.2 от Изборния кодекс, и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА
О П Р Е Д Е Л Я М :
Тридесет и осем ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на община Несебър, УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация, обхват и адрес - за произвеждане на избори за народни представители, съгласно приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.
Настоящата заповед да се обяви на населението чрез публикуване на електронната страница на община Несебър, поставяне на информационното табло в Община Несебър. Копия от нея да се изпратят на ТЗ „ГРАО” – Бургас, Областна администрация – Бургас, РИК – Бургас, а също и да се предостави на общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции.

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /п/
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ


Изготвил – Г.Тодорова
Съгласувал – В.Радев


П Р И Л О Ж Е Н И Е КЪМ ЗАПОВЕД № 104/30.01.2017 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ОБЩИНА НЕСЕБЪР АДМИНИСТРАТИВНО -ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ
ПО ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИПубликувано на 06.02.2017 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews