КМЕТЪТ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НЕСЕБЪР ИМА КАКВО ДА ПОКАЖЕ И ПРЕЗ ЧЕТИРИТЕ СЕЗОНА

 Кметът Николай Димитров Несебър има какво да покаже и през четирите сезона

Интервю за в. „Труд“ и в.„24 часа“

Кметът Николай Димитров Несебър

● Община Несебър заема част от Южното Черноморие. На нейна те- ритория се намират 14 селища, от които 3 града – общинският център, Обзор и Св. Влас, както и най-голе- мият ни курорт Слънчев бряг. ● Старият Несебър е обявен за архитектурен и археологически ре- зерват през 1956 година, а през 1983 г. става част от световното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО. ● Градът е прочут със запазените си старини – част от крепостната стена и внушителен брой среднове- ковни църкви. Най-известните от тях са “Св. Йоан Кръстител”, “Св. Сте- фан”, “Св. Параскева”, “Христос Пан- тократор”, “Св. Йоан Алитургетос”. ● Великолепните условия за мор- ски туризъм правят община Несебър една от най-предпочитаните за лят- на ваканция, но тя се развива и ка- то привлекателно място за почивка през всички сезони с възможности- те за културен, поклоннически, фе- стивален и сватбен туризъм. Концерти, игри и светлинно шоу за празника на града

Кметът Николай Димитров: Несебър да покаже четирите Основните плажни ивици трябва да се управляват от общините. Ако това стане, ще свалим цените на чадърите чат България и нашето Черноморие. На същото мнение бяха и руски жур- налисти от водещи ме- дии от Московска област, които неотдав- на бяха на опознавате- лен тур в Несебър. Нека не забравяме и факта, че около 38 хил. руски граж- дани притежават недви- жимо имущество на те- риторията на общината и идват тук на почивка и отдих. Заедно с тях при- стигат и техни прияте- ли, които също отдъх- ват в курортните сели- ща. Несебър поддържа приятелски взаимоотно- шения с руските градове, с които е побратимен – Норилск, Волоколамск, Якутск, а това спомага и запредставянетоипопу- ляризирането на града. – Проблемите с плажо- вете през сезон 2015 не подминаха и Несебър. Как се отнасяте към идеята ивиците да бъ- дат управлявани от об- щините? Имате ли ка- пацитет за това? – Още в началото на първия ми мандат като кмет на Несебър и като заместник-председател на Асоциацията на бъл- гарските черноморски общини съм заявявал не- колкократно, че основни- те плажове трябва да бъ- дат стопанисвани от об- щините. Мисля, че това е една от стъпките за раз- витие на вътрешния ту- ризъм, за който в момен- та се говори толкова много. Конкретно община Не- себър има капацитета да направи организацията за управление на плажни- те ивици, има капацитет за поддръжката и осигу- ряването на необходимо- то оборудване. Република Казахстан. – Как се отрази на каче- ството на туристиче- ския продукт пускане- то в експлоатация на дълбоководното зау- стване на пречистени- те отпадни води? – В последните години община Несебър се разви- ва динамично в инфра- стуктурно отношение, в тон с очакванията както за добър туристически продукт, така и в духа на високите екологични стандарти. Доказател- ство за това са последни- те два проекта, които об- щинска администрация финализира – дълбоковод- ното заустване и прето- варната станция за отпа- дъци. В края на май открихме официално претоварната станция за отпадъци – проект, който осигурява високи екологични стандарти при сметосъбирането, от една страна, и опаз- ване на околната среда, от друга. Другия проект с огромно значение за развитието на община- та финализирахме на 30 юни. Дълбоководното за- устване на пречистени отпадъчни води от Пре- чиствателна станция – Равда, е част от проект “Събиране, пречистване и отвеждане на пречи- стените отпадъчни во- ди на агломерация Несе- бър – Слънчев бряг – Рав- да”. Съоръжението ще на- мали риска от замърся- ване на подземните и крайбрежните води, как- то и възстановяване на биоразнообразието на растителните и живо- тинските видове вЧерно море. Цялостният проект за събиране, пречистване и отвеждане на отпадни- те води е свързан с раз- ширението на пречи- ствателната станция и изграждането на допъл- нителни съоръжения. Ка- пацитетът е за над 220 еквивалент жители, кое- то съответства на раз- растването на община- та. Работи се усилено по финализиране на строи- телните дейности по проекта и се очаква пре- чиствателната стан- ция да е готова съвс