ДЕЦА ОТ ОБЗОР УЧАТ КАК ДА ПРЕОДОЛЯВАТ АГРЕСИЯТА С РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ И ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ

Чрез решаване на казуси, интерактивни игри и проиграване на провокативни ситуации децата от четвърти клас в ОУ ,,Св.Св. Кирил и Методий” – Обзор, научиха, че добрият жест, вежливото поведение и усмивката отварят врата към приятелството и доброто отношение, където и да се намират – на обществено място или в дома. С нагледни примери учениците разбраха, че дисциплина в час, доброто отношение към учители и съученици е важен елемент в усвояване на учебния материал и създаване на трайни приятелски взаимоотношения. Румяна Костова, психолог в Кабинета за социална превенция към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ – Несебър, и Антония Петрова, класен ръководител на учениците, провокираха, но същевременно насърчаваха децата да мислят активно и нестандартно, като ги поставяха в различни ситуации, свързани с тяхното ежедневие в училище.

Целта на такъв вид мероприятия е агресията да се ограничи не чрез наказания и санкция, а чрез научаване на детето още от най-ранна възраст да осъзнава своите действия, желания и постъпки, да ги контролира, да се учи как да разбира ближния, как се правят компромиси, как се общува и как се разрешават конфликти.

Проявата е организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към община Несебър и училищното ръководство на ОУ,,Св. Св. Кирил и Методий” – Обзор, във връзка с дейности за превенция на агресията и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Според последните статистически данни България отново е на челна позиция в поредната печална световна класация – хиляди случаи на агресия в училище – насилие и психически тормоз, както и вълна от кибертормоз. Българските тийнейджъри все повече и все по-рано посягат и към алкохола и цигарите. Част от данните са : всяко трето дете се оплаква от лошо настроение, най-тормозени са момчетата на 11 години, а над половината от 15-годишните са имали сексуален опит. Над 30% от децата пушат поне веднъж седмично, а 23% са опитвали канабис.