РАБОТИ СЕ ПО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С НЕДОСТИГА НА ДЪРВА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НЕДОСТИГА НА ДЪРВА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

По повод възникналите въпроси сред местните жители относно недостига при продажбата на дърва от ОП “УОГСГС“, кмета на общината проведе разговор с директора на въпросното общинско предприятие „Управление на общински гори селско и горско стопанство Магдалена Мандулева, както и с директора на Държавно ловно стопанство Димитър Мандулев. Разяснени бяха кои са причините, довели до дефицита, и какви са възможностите да се намери разрешение на възникналата ситуация.

Оказа се, че фирмите-изпълнители на услугата „сеч“ изпитват затруднения при добива на дърва поради липсата на работна ръка. В общинското предприятия има много заплатени фактури за дърва, които все още не са отсечени, като се очаква до края на годината да се добият и извозят. Идентично е положението с тази услуга и при Държавно ловно стопанство.

Друга от причините за възникналата ситуация е и фактът, че има повече желаещи да купуват дърва, отколкото по горско-стопански план се добиват. Има лимит колко дървесина да бъдат отсечени за година и това важи както за ОП „Управление на общински гори селско и горско стопанство“, така и за Държавно ловно стопанство. Подчертаваме обаче, че дървата за местните жители, които се получават съгласно решение на Общински съвет, са доставени.

Предстои да се направи ревизия, за да се види какво е останало като резерв, ще се разговаря обстойно и с изпълнителите по договорите за сеч на дърва.
Търсим начини да осигурим дърва за продажба, но нека нашите съграждани да имат и други варианти за снабдяване и обезпечаване на отоплението през зимата подчерта кмета на общината Николай Димитров.