УЧРЕДЕНА Е МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ

УЧРЕДЕНА Е МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ

Община Несебър приключи дейностите по публичност, информационни срещи, конференции, семинари, обществени обсъждания и обучения на местни лидери, партньори и членове на Местната инициативна рибарска група във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 01-12/27.06.2017 Г. за изпълнение на проект по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ – Несебър, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

В рамките на проекта бе учредена Местната инициативна рибарска група (МИРГ) НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ. От важно значение за изработване на качествена стратегия е участието на местната общност, точно определяне на нуждите на рибарската общност ,засилено участие на населението от общината ,местния бизнес и неправителствения сектор в работата на МИРГ по последващото реализиране на проектите. Бяха проведени информационни срещи, конференции и обществени обсъждания в Несебър, Обзор, с. Равда, Оризаре, Тънково, Гильовца, Баня и Кошарица. Срещите с жителите от общината и заинтересованите страни бяха изключително полезни за всички участници, като бяха обменени много идеи и предложения за дейности и проекти, които да попаднат пряко в местната стратегия за ВОМР.

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) като форма на публично – частно партньорство трябва да има ясни принципи за създаване, както и ясни функции и процедури за управлението на стратегията, които се определят и приемат от основните заинтересовани страни.

В България до момента имаше одобрени и функционираха 6 МИРГ, а сега са планирани минимум 8 МИРГ с бюджет по 2 000 000 евро, с които ще бъдат финансирани проекти за развитие и прилагане на нови технологии в сферата на аквакултурите и рибарството, устойчиво използване на природните и културните ресурси и подобряване на качеството на живот в територията.

Този документ е създаден в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-МП-01-12/27.06.2017г. Подготвителни дейности по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ по Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020, по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ , който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство 2014-2020.