БЕ ДАДЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СОЦИАЛЕН ЕВРОПРОЕКТ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

БЕ ДАДЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СОЦИАЛЕН ЕВРОПРОЕКТ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

В зала „Мелсас”  днес бе организирана пресконференция във връзка с отчет и оценка на предоставяните услуги и резултати от реализацията до момента на проект „Подкрепа за независим живот на хората в неравностойно положение в Община Несебър чрез предоставяне на подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги от Звено за услуги в домашна среда“, процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2015-2020,  изпълняван с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Радостина Пирева, ръководител на проекта и ръководител на Управление „Социални грижи и услуги“ представи подробна информация за изпълнение на дейностите.

Основна цел на проекта е предоставяне на подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги от звеното за услуги в домашна среда за постигане на социална интеграция, независимост и осигуряване на достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.

 

Основните моменти, върху които бе фокусирано вниманието, бяха

целеви групи по проекта, специфичните му цели, основните дейности.

 

Бе изнесена и информация и за постигнатите резултати, които са:

  • Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж” предоставя почасови грижи и услуги от нов тип;
  • Осигурени почасови услуги в домашна среда на 39 нуждаещи се самотно живеещи, хора с увреждания и деца с увреждания. /При планирани 30 /;
  • Подобрено качеството на живот и намален риск от зависимост от институционален тип грижи на 39 лица и деца /При планирани 30 /;
  • Оказана подкрепа на близките на хората с увреждания и самотно живеещите в грижите за тях и насърчаване участието им в социално икономическия живот на общността;
  • Осигурена заетост на 36 безработни лица и търсещи работа специалисти. /При планирани 25 /;
  • Повишаване на квалификацията и професионалните умения на наетите лица. Преминали въвеждащо обучение 20 лица, а надграждащо 24 лица;
  • Информирана общественост за проблемите на самотно живеещите и хората с увреждания, свързани със социална изолация и мерките за нейното преодоляване и превенция.

 

 

Проектът се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 -0097-С01 между  Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Община Несебър.

 

При реализацията на проекта са приложен мултидисциплинарен подход за предоставяне на социални и здравни услуги, чрез разширяване дейността на „Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж“, Община Несебър. Бяха въведени подкрепящи интегрирани междусекторни социални и здравни услуги.