Ученици от СУ “ Любен Каравелов“ ще участват на областния кръг на музикално състезание

73 ученика от IV до VII клас на СУ”Любен Каравелов” – Несебър участваха в общинския кръг на VI Национално състезание „Ключът на музиката”. То дава възможност на учениците да демонстрират знания и умения, съдейства за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание по музика в задължителната подготовка и създава условия за изява на всички, които участват в конкурентна среда.

Решаването на задачи предполага свободно боравене с основни знания за музиката в рамките на учебните програми. Критериите за оценяваните компетентности на учениците са разработени съгласно държавните образователни изисквания и държавните образователни стандарти за учебното съдържание по музика. Освен тях се оценяват и проявените творчески способности.

Националното състезание се проведе чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решаваха 15 задачи, обединени тематично и съобразени с учебното съдържание, изучено към момента, както следва: задачи с избираем отговор от три посочени отговора, от които учениците трябваше да посочат само верния; задачи с отворен отговор, като от учениците се изискваше да допишат с думи или с графичен символ съответното знание и творческа задача, свързана със споделяне на възникнали представи и/или с обосновка на посочено твърдение. След прослушване на звучащия пример беше предвидено и осигурено време за избор на отговор.

49 са класираните за областния кръг на националното състезания „Ключът на музиката”, който ще се проведе на 23.02.2018 г. – 4 ученика от IVклас, 23 от V клас, 10 от VI клас и 12 от VII клас. Учениците се подготвиха за състезанието под ръководството на преподавателите по музика Руска Узунова и Таня Илинова. Националното състезание ще е на 23-24 март 2018 г. в гр. Пловдив.