Община Несебър предприема мерки за по-чист въздух

фини прахови частици

Община Несебър вече изпълнява проекта за подобряване чистотата на атмосферния въздух по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Стойността му е 129 042 лв., а физическото му приключване е след 12 месеца. Пълното наименование на проекта е: „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър”.

Целта на проектното предложение е актуализация на общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите – фини прахови частици (ФПЧ10) и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух в Община Несебър и планиране на адекватни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените норми за КАВ – норми за фини прахови частици в атмосферния въздух.

Случаите, когато в даден район общата маса на емисиите довежда до превишаване на нормите за замърсители в атмосферния въздух, кметовете на общините разработват, а общинските съвети приемат програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми в установените за целта срокове, които са задължителни за изпълнение. Програмите включват цели, етапи и срокове за тяхното постигане, средства за обезпечаването им, система за отчет и контрол за изпълнението и система за оценка на резултатите, мерки по организиране и регулиране движението на автомобилния транспорт и другите замърсители.

В Община Несебър е установено превишаване на нивата на замърсителите (ФПЧ). Очакваният резултат от изпълнението на проектното предложение е да бъде изготвена качествена програма, която да маркира проблемите, основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на общината и като следваща стъпка да се осигури финансиране с европейски средства отново от ОП „Околна среда“ за реализация на мерките – да могат живеещите в общината хора и многобройните туристи да дишат чист въздух.