От днес стартира социалната услуга „обществена трапезария”

От  месец март т. г. в Община Несебър  за пореден път ще се реализира  социалната  услуга „Обществена трапезария”.  Тя ще се предоставя по проект, финансиран чрез Фонд „Социална закрила” към  МТСП.  Съгласно подписания   договор  между Фонда и  Община  Несебър   продължителността  на проекта  ще бъде  от  01.03.2018г. до 31.12.2018г. или общо 207 работни дни.
Изпълнител  на дейностите по обществената трапезария  е  Домашният социален  патронаж    към  общината, а капацитетът  е  35 потребители.  Услугата  включва приготвяне  и предоставяне  на  безплатна храна  за обяд – супа, основно ястие и хляб, както  и  поне веднъж седмично  десерт.  Целта  е подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа за:

1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за  прилагане на Закона за социално подпомагане;

2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;

4. Скитащи  и бездомни  лица.

Потребителите на обществената трапезария ще бъдат определени след  проучване  и  оценка  от  Комисия  в състав – специалисти от Община  Несебър  и  Дирекция “Социално подпомагане”. С  всяко от лицата, които желаят  да  ползват услугата  и  отговарят на горепосочените критерии,  ще се сключи договор.