ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТЧЕТЕ ГОТОВНОСТ ЗА ЗИМАТА

Кметът на Община Несебър Николай Димитров, свика  работно съвещание във връзка с готовността за работа през есенно-зимния период на 2018-2019 г. Целта на срещата е създаване на организация, предприемане на мерки за намаляване на евентуални неблагоприятни последствията за населението, за осигуряването на инфраструктурните мрежи, снабдяването, обслужването и услугите в Община Несебър при усложнена зимна обстановка.

Присъстващите представители на общински дружества и предприятия и административни структури получиха уверение, че финансирането на мероприятията по зимната подготовка е осигурено и са заделени целеви финансови средства за допълнителни разходи при възникване на аварийно-възстановителни работи.

От срещата стана ясно, че всички общински предприятия, училищни, детски и здравни заведения са в готовност да посрещнат зимата.

При възникване на сложна зимна обстановка, приоритетни са участъците от общинската пътна мрежа,  водещи до основни инфраструктурни обекти на електрическата, водоснабдителната и съобщителна мрежа, до обекти с непрекъснат режим на производство, до населени места, останали без стоки от първа необходимост и нуждаещо се от спешна медицинска помощ население.

Поради особеностите на климата и във връзка с увеличаващия се  обем на валежите през зимните месеци, Община Несебър е готова да се снабди със специални хигроскопиращи материали, които да бъдат на разположение на „Гражданска защита“ в случаи на  проникване на вода в приземните етажи на жилищни и обществени постройки.

Бе изнесена информация и за техниката, с която разполага общинското предприятие „БКСО“ и нейното използване въз основа на конкретни ситуации през разглеждания период. Стана ясно, че общината е в процедура на закупуване на допълнителна опесъчаваща машина, като се очаква новата техника да бъде на разположение преди началото на зимния сезон. Осигурени са необходимите количества инертни материали и ще се извърши  почистване на крайпътните улуци, отвеждащи дъждовната вода.

Представителите  на „ЕВН България Електроразпределение“, „ВиК“ и „Пожарна безопасност“ отчетоха готовност за действие при възникване  на аварии или  пожари  и отлично партньорство с Община Несебър.

На заседанието бе припомнено, че е необходима координация между „БКСО“, и кметовете на кметствата във връзка с почистването  на вътреселските пътища.

На срещата присъстваха кметове на съставни селища, представители на Община Несебър, РУП-Несебър, Пожарна безопасност и защита на населението -Несебър, „ЕВН“ „БКСО“ „ВиК“ и др.