МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ”НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 1.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ“ В МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“
Община Несебър уведомява всички заинтересовани, че от 17 юли 2019 година се приемат проектни предложения по Мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите“ в МИРГ „Несебър-Месемврия“.
Чрез мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите“ се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на преработвателните предприятия в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд. Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на Приоритет 1 СВОМР, засилване на ролята на рибарските общности и подобряване на конкурентоспособността на рибарския сектор, чрез задържане на максимална добавена стойност в територията. Прилагането на мярката е насочено към изграждането на нови и модернизацията на съществуващи преработвателни предприятия в сектора и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности и подобряване на конкурентоспособността на рибарския сектор, чрез създаване и модернизиране на условията за производство и преработка в сектора.
Краен срок за кандидатстване: 14.10.2019 г. 17:00 ч.
Повече информация на електронен адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2298005f-75c7-45ae-b349-d6d7243b81e2