СУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – НЕСЕБЪР СЪС СТАТУТ НА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

От началото на учебната 2019/2020 година несебърското училище е едно от 395-те иновативни училища в страната. Това стана възможно след решение на педагогическия съвет и становище на обществения съвет в училището и одобрението им от МОН.

Чрез въвеждане на IT обучение „Дигитална математика“ се цели провокиране на вродените у всяко дете любознателност и желание за вписване в обществото, повишаване на интереса на учениците и родителите към учебния процес, подобряване на дигиталните компетентности и умения за критично мислене, което е от жизнено важно значение за всеки съвременен младеж.

Планирани са пет иновативни паралелки в първи клас, в които ще се обучават 105 деца в продължение на 4 години.

Учениците ще изучават нов предмет „Дигитална математика“, като всяка година ще се надграждат знанията от предходната. Обучението ще се извършва чрез иновативно съдържание, включващо образователни интерактивни игри по математическо моделиране, които умело въвеждат децата в материята. Чрез прилагането на тези методи  в часовете по дигитална математика се формират умения за внимание, концентрация, самостоятелно мислене, любознателност, развива се фантазията, повишава се самочувствието на учениците.

Основно предимство на иновацията е, че учениците са в  центъра на процеса на обучение като активни участници и откриватели, а учителите са съветници и помощници. В същото време се повишава качеството на образователния процес и мотивацията за учене, учениците задълбочават знанията си по конкретна тема, планират работата съобразно набелязаната цел, работят индивидуално, по двойки или в екип, съзнават своите силни и слаби страни, носят отговорност за изпълнението на поставената задача, решават проблеми и преодоляват конфликти.

Конкретните цели, свързани с учениците от иновативните паралелки са: повишаване на учебните постижения по математика; формиране на критично мислене и увереност в себе си като фактори за успешно учене през целия живот; повишаване на мотивацията и удовлетворение от ученето; прилагане на изследователски подходи в обучението; провокиране на креативност; превръщане на учебния процес в творчески; интензивно използване на електронни ресурси.

В СУ “Любен Каравелов“ – Несебър е създадена съвременна позитивна учебна среда. Класните стаи са обновени и модерно оборудвани. Учебният процес е обезпечен с висококвалифицирани учители, които се стремят да привлекат и родителите като активни партньори в училищния живот.