СЪОБЩЕНИЕ за лицата, извършващи дейност в категоризирано място за настаняване

С обнародването на Наредбата за Националния туристически регистър става задължително подаването на информация за актуален електронен адрес и за сезонен режим на работа.

На 15.10.2019 година в Държавен вестник е обнародвана Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата). 

Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби на Наредбата всички лица, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване, трябва да подадат информация до категоризиращия орган за актуалния си електронен адрес (e-mail) в тридесет дневен срок от влизането в сила на Наредбата.

В тази връзка публикуваме ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ за актуален електронен адрес на лицето, извършващо дейност в категоризирано място за настаняване, съгласно § 2 от ЗР на Наредбата за Националния туристически регистър, приета с ПМС № 252 от 08.10.2019 г., обн. ДВ. бр. 81 от 15 Октомври 2019 г.

  • До Министъра на туризма формуляр попълват лицата, извършващи дейност в места за настаняване клас А, категоризирани от министъра на туризма съгласно чл. 127 от Закона за туризма: хотели (категория три, четири и пет звезди), апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища, вили, туристически хижи. Повече информация може да намерите на сайта на Министерството на туризма  http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinna-sistema-za-turisticheska-informaciya/na-vnimanieto-na-hotelierite-s-obnarodvaneto
  • До Кмета на община Несебър формуляр попълват лицата, извършващи дейност в местата за настаняване, категоризирани от кмета на общината съгласно чл. 128 от Закона за туризма: клас „А“ – хотели  (категория една и две звезди), мотели и клас „Б“ – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги.

 

За категоризираните от кмета на община Несебър туристически обекти, формулярът

се подава на гише № 4, в ЦАИО № 2, Община Несебър, ул. „Еделвайс“ № 10

или на е-mail: esti.info@nesebar.bg

  • Съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредбата за Националния туристически регистър лицата, които упражняват дейност в места за настаняване със сезонен режим на работа се задължават  в  14-дневен срок преди започване на дейност в обекта да информират категоризиращия орган по електронна поща за периода в годината, през който ще предоставят туристически услуги.