СЪОБЩЕНИЕ

Експерти от Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ и Община Несебър ще представят в гр.Несебър, с.Равда и гр.Обзор възможности за кандидатстване по проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.

Предоставяме на вашето внимание информация относно датите и местата, на които ще се проведе разяснителната кампания.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Експерти от Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ и община Несебър ще представят в гр.Несебър, с.Равда и гр.Обзор възможности за кандидатстване по проект BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г..

Информационните срещи ще се проведат на 25 ноември 2019г., понеделник,  от 17:30 ч. в зала „Мелса“, гр.Несебър,

На 27 ноември 2019г. от 11.00 часа в с.Равда, ул.“Македония“59, община Несебър, хотелски комплекс “Емералд“, зала „Розите“, ет.9.

На 29 ноември 2019г. от 11.00 часа в гр.Обзор, община Несебър, Многофункционална зала.

На срещите ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по следните мерки:

Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура”

Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции”

Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“

Допълнителна информация за кандидатстване по мерки по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. може да бъде намерена на следните линкове:

 Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура”: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3239

Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции”:

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3284

За повече информация: 8230 гр. Несебър, ул. “Плиска” № 1, офис № 1.тел: +359 088 776 4834 и тел: +359 089 9117803, както и на сайта на сдружението на интернет адрес: http://mirg-nessebar.eu/