320 000 ЗА РИБАРИТЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.034 „Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ в МИРГ „Несебър-Месемврия“, мярка 3.2, “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребномащабна инфраструктура“.
Чрез Мярка 3.2. се цели:
„Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“, ще се постави акцент върху опазване и популяризиране на природното, културно и историческо наследство, занаятчийството, развитие на нови дейности и услуги, свързани с тяхното популяризиране и комплексното им рекламиране и маркетиране, изграждане на интерактивни музеи на открито и др. Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на :
•Популяризиране, валоризиране и опазване на природните и културни ценности в територията;
•Развитие на дребномащабна инфраструктура в подкрепа на туризма и рибарството;
•Насърчаване на устойчиви практики, популяризиране и информиране на местната общност за поведение, щадящо околната среда, чрез използване на технологии, способстващи адаптирането към климатичните промени.
Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 320 000 лева.
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 150 000 лв.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:
1. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите;
2. Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ- в обществена полза;
3. Община Несебър;
4. Формални публично-частни партньорства между общини и частни юридически лица, регистрирани съгласно Закона за концесиите.
По настоящата процедура се допускат следните дейности:
1. Дейности, свързани с експонирането и осигуряване на възможности за опознаването на природното наследство, с цел развитие на устойчив риболовен и екотуризъм в РР ;
2. Изграждане на дребномащабна инфраструктура за развитие на риболовен и свързан с него екотуризъм –  дребномащабни екологосъобразни съоръжения (в среда близка до естествената и чрез устойчиво използване на природните ресурси);
3. Опазване и валоризиране на природното и културното наследство за развитие на устойчив туризъм;
4. Дейности, свързани със стартиране на механизми за постоянни образователни дейности за деца и младежи, насочени към опазване на околната среда и включващи голям брой участници;
5. Дейности, свързани със създаване на ефективна информационна мрежа относно използването и опазването на рибните ресурси; Преобразуване на съществуващи пътеки и осигуряване на достъп до места за наблюдение на околностите, реконструкция на каменен паваж и градеж от камъни, подобряване на достъпа чрез почистване от растителност, дребни изкопни работи и др. подобни;
6. Подобряване средата на живот в рибарската област: облагородяване на паркове с пейки, осветление, тревни площи, ограждения, детски кътове; дейности, свързани с подобряване състоянието на съществуващи сгради, свързани с друг вид социални и културни дейности;
7. Обновяване, възстановяване и развитие на рибарски селища и рибарски махали: подобряване и възстановяване на обществените зони чрез оформяне на външни площадки, изграждане на тротоари, осветление, павиране и др.;
8. Облагородяване на зоните около рибарските съоръжения: изграждане и подобряване на битово-санитарни условия, зони за отдих за рибарите, компютърен клуб, санитарни помещения, складова база за рибарските уреди;
9. Атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: примерни могат да бъдат следните: – посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел, свързани с устойчив риболов;
10. Организиране на информационни кампании и събития за популяризиране на местното природно и културно наследство;
11. Експониране на природно и културно наследство на РР, чрез иновативни за територията методи;
12.  Управление на проектите;
13. Дейности за информация и публичност;
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 23.01.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.
Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 12.02.2020 г.
Пълният пакет с документи можете да намерите на интернет адрес:

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3239