ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТЧЕТЕ ГОТОВНОСТ ЗА ЗИМАТА

В Община Несебър се проведе работно съвещание във връзка с  готовността за работа през есенно-зимния период на 2019-2020 г. Целта на срещата бе създаване на организация, предприемане на мерки за намаляване на евентуални неблагоприятни последствията за населението, за осигуряването на инфраструктурните мрежи, снабдяването, обслужването и услугите в Община Несебър при усложнена зимна обстановка.

Присъстващите представители на общински дружества и предприятия, и административни структури получиха уверение, че финансирането на мероприятията по зимната подготовка е осигурено.

От срещата стана ясно, че всички общински предприятия, училища, детски градини здравни заведения на територията на общината са в готовност да посрещнат зимата. Актуализирани са плановете за действие при бедствия и са обезпечени с гориво в случай на възникнала критична ситуация.

При възникване на сложна зимна обстановка приоритетни са участъците от общинската пътна мрежа, водещи до основни инфраструктурни обекти на електрическата, водоснабдителната и съобщителна мрежа, до обекти с непрекъснат режим на производство, до населени места, останали без стоки от първа необходимост и нуждаещо се от спешна медицинска помощ население.

Осигурени са необходимите количества инертни материали и се извършва планово почистване на пътните и крайпътни съоръжения.

На заседанието бе припомнено, че е необходима координация между „БКСО“, и кметовете на кметствата във връзка с почистването на вътреселищните  пътища. Общинското предприятие отчете техническа готовност и обезпеченост, в случай на възникване на извънредна ситуация и при нужда от извънредни действия.

Присъстващите представителите на „ЕВН България Електроразпределение“, „Пожарна безопасност и защита на населението“, РУ на МВР Несебър и Бърза помощ отчетоха готовност за действие при усложнена зимна обстановка и отбелязаха отлично партньорство с Община Несебър.