МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА „РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ“ НА СТОЙНОСТ 780 000 ЛВ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.035 „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ в МИРГ „Несебър – Месемврия“

Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции”
На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.035 „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ , мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции” от Стратегия на МИРГ „Несебър – Месемврия“.
Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.035 „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ , мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции”, е  780 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 663 000  лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 117 000 лв. национално съфинансиране.
Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 26.11.2019 г. , на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.
Условията за кандидатстване и приложенията към тях, както и  условията за изпълнение и приложенията към тях, можете да намерите на следният интернет адрес:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3284