ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ТАКСА „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ ЗА 2020 ГОДИНА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

Във връзка с предстоящото приемане на бюджет 2020 Община Несебър започна подготовка за изготвянето му. В новия бюджет  се предлагат промени в ТБО.

Проектът за изменение на годишния размер на такса „Битови отпадъци” по населените места в община Несебър е изготвен поради необходимостта от обезпечаване на разходите по предоставяне на услугата по сметосъбиране, сметоизвозване и чистота на обществените площи.

Размерът на таксата  следва да бъде актуализиран  предвид нарастващите разходи на общината за предоставянето на тези услуги и съгласно план –сметката за 2020 год.

Таксата не е променяна от 2013г.

Към момента в община Несебър се акумулират приходи от такса битови отпадъци в размер по-малък от реалните разходи. Това налага дофинансиране на дейността от други приходни пера.

Размерът на отчисленията за тон депониран отпадък по чл.64 от Закона за управление на отпадъците се увеличава от 57,00 лв. на тон за 2019 год. на 95,00 лв. на тон за 2020 год., съгл. Наредба № 7/19.12.2013 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, издадена от министъра на Околната среда и водите.

В едно с различните увеличения на разходите за издръжка на дейност „Чистота“, ежегодно се увеличава и минималната работна заплата.

В тази връзка и съгласно план-сметката за разходите за чистота следва да се актуализира размера на таксата за битови отпадъци.

Очакваните резултати от промяна ТБО, съгласно предложения проект за утвърждаване са:

– съпоставимост на приходи и разходи при предоставяне на услугата по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места

-повишаване на приходите в общинския бюджет предвидени за чистота с оглед осигуряване на необходимите минимални средства за качествено извършване на услугата.

Във връзка с гореизложеното, с Докладна записка Н4-Б-5068 от 03.12.2019г. Община Несебър е предложила на Общински съвет Несебър утвърждаване на нови размери на промили върху данъчната оценка на имотите, както и за плащащи според количеството на БО, увеличени с 15% спрямо предходните. Това ще доведе до реално увеличаване на таксата за битови отпадъци на населението с 15%, което като абсолютна сума е между 0,50 лв. и 11,50 лв. за имот от 100 кв.м. за отделните населени места на територията на общината /напр. за гр. Несебър – 10,40лв, за гр. Обзор и гр. Свети Влас – 11лв., за с. Равда – 6 лв., а за останалите селища – от 0,50лв. до 2,60лв./.