СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ“ В МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.037  „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ в МИРГ „Несебър-Месемврия“ , мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“.

Чрез Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ се цели диверсификация на сектора на услугите производството, както и създаване на нови продукти и услуги. Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на Приоритет 2 Диверсификация на икономическите  дейности и подобряване на качество на живот в територията, както и на специфична цел 2 Подобряване на качеството на живот и услугите за населението. Прилагането на мярката ще подкрепя развитието на нови продукти и услуги в територията, които са в пряка полза на населението, спортни прояви, фестивали и събития, музеи и аквариуми.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 383 745 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 200 000 лв.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически лица и Еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, както и юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, Община Несебър, Читалища на територията на Рибарския район на територията на МИРГ „Несебър – Месемврия“, които са уредени със закона за народните читалища и съгласно чл. 2, ал. 2 от същия закон се считат за юридически лица с нестопанска цел, Музеи на територията на Рибарския район и училища на територията на Рибарския район.

Допустимите за финансиране дейности по тази схема са:

  1. Преустройство или обновяване и/или оборудване на съществуващи сгради в места за настаняване с капацитет до 10 стаи за настаняване;
  2. Изграждане и/или преустройство на места за хранене с малък капацитет, насърчаващи консумирането на рибни продукти като ключов елемент в туристическите продукти и услуги, предлагани в Рибарския район;
  3. Инвестиции за изработване/закупуване на лодки и други плавателни съдове с цел туризъм;
  4. Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за създаване на нови услуги и продукти;
  5. Изграждане на места за къмпинги за риболовен и свързан с него екотуризъм; изграждане на инфраструктура и оборудване на бази за спортен риболов;
  6. Организиране на рибарски фестивали с цел популяризиране привлекателността на Рибарския район;
  7. Закупуване на оборудване и обзавеждане за развитие на нови продукти и услуги в територията;
  8. Изграждане, рехабилитация и благоустрояване на места за разтоварване с всички необходими съоръжения (за електронни услуги, ледогенератори, за снабдяване с вода, с горива и др.) за акостиращите риболовни съдове;
  9. Дейности за информация и публичност.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 26.02.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 17.03.2020 г.

Пълният пакет документи, Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по процедурата можете да намерите на адрес:

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3643