МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В С.ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЯВЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТ


Информационният ден ще се проведе на 06.02.2020 г. (четвъркът) в кметството на с.Оризаре, община Несебър.

От 13.00 часа в заседателната зала на кметството на селото ще бъдат представени процедури за подбор на проекти по следните мерки:
Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура”.

Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции”
Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“.

Допълнителна информация за кандидатстване по мерки по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. може да бъде намерена на следните линкове:
http://mirg-nessebar.eu/
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3636

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.
Условията за кандидатстване и приложенията към тях, както и  условията за изпълнение и приложенията към тях можете да намерите на следният интернет адрес:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3284