ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В НЕСЕБЪР

Информационна среща с бенефициенти ще проведе Сдружение с нестопанска цел „Местната инициативна рибарска група Несебър-Месемврия“. Пред заинтересованите страни ще бъдат представени в детайли всички мерки  от Стратегията за ВОМР №МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г..


Събитието ще се проведе на 6-ти февруари 2020г., четвъртък, от 10:00 ч. в сградата на кметството  на община Несебър, ул.“Еделвайс“10, гр.Несебър, ет.1.
На срещата ще присъстват Галина Бабева – директор на Дирекция „Управление на проекти по еврофондове и екология“ в община Несебър, Красимира Тодорова- директор на Дирекция „Здравеопазване, образование и хуманитарни дейности“ в община Несебър, Златомира Карагеоргиева-Мострова – изпълнителен директор на СНЦ „МИРГ Несебър-Месемврия“ и Живко Тальоков – експерт по прилагане на стратегията в сдружението.
С европейски средства местните рибари ще могат да осъвременят рибарския си инвентар, да закупят туристически корабчета,  да отглеждат аквакултури и много други дейности. Читалищата, училищата, детските градини и сдруженията, регистрирани в обществена полза, могат да финансират своите проекти за образователни, културни, исторически и екологични дейности.
Специално внимание ще бъде обърнато и на стъпките за кандидатстване и на начините, по които бенефициентите да подадат документи за кандидатстване електронно на https://eumis2020.government.bg/
Помощ на всички заинтересовани страни, в подготовката на проектите им и за по-бързото и лесно организиране на документите за кандидатстване, ще оказват експертите на МИРГ Несебър-Месемврия.

При допълнителни въпроси бенефициентите ще бъдат консултирани на място в офиса на сдружението, намиращ се в гр.Несебър, ул.“Плиска“№1.