ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОЧВА РАБОТА ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“.

 

От 24.02.2020 г. стартира приемането на заявления от желаещи да се включат в Националната Програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Програмата ще е със срок на действие до 31.12.2020 г.  и  ще се реализира от Община Несебър.

По програмата се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 % степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България. Безработните лица ще бъдат назначавани на длъжност „Домашна помощница/ Домашен помощник“ .

 1. Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата, могат да бъдат лица:

1.1.    с от 80 до 89,99 % степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

1.2.    на възраст над 65 г., в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

– са навършили 65 г. към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;

– живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;

– са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

1.3. Желаещите  могат да бъдат включени в Програмата, ако отговарят и на следните условия:

–  месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет – приблизително 375 лв. ;

– да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

–  да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

– и др.

Кандидатстване за включване в Програмата:

Лицата, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител могат да подават Заявление-декларация за включване – Приложение № 2 в Общинската администрация, отдел „Здравеопазване и социални дейности“. Заявленията ще бъдат проверявани от Дирекция „Социално подпомагане“ за наличие на условия за включване в Програмата, както и за истинността на обстоятелствата, декларирани от лицата, подали заявления.

Програмата разполага с ограничен финансов ресурс и в тази връзка,  заявленията на всички потенциални потребители вероятно няма да могат да бъдат удовлетворени.

В случай на изчерпване на средствата, включването в Програмата ще се осъществява по реда на подаването на заявленията.

 

 1. Безработните лица могат да работят по Програмата за осигуряване на заетост на пълно или непълно работно време. Броят на определените за един потребител часове не може да надхвърля 4 часа дневно.

2.1. Безработни лица, обект на Програмата, които могат да се включват в нея само при изявено тяхно желание, са:

 • полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст;
 • родители, които отглеждат сами детето/децата си;
 • настойници и попечители;
 • бременни жени след третия месец на бременността им;
 • лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
 • лица, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен;
 • лица, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ.

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА

 

 1. Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене.
 2. Пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите продукти и лекарства.
 3. Помощ за поддържане на лична хигиена – подпомагане при събличане/обличане, къпане, ресане, поставяне в инвалидна количка, други грижи, необходими за личната хигиена на лицето.
 4. Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от лицето.
 5. Други грижи в домашна среда, съобразно индивидуалните потребности на лицето (палене на печка, цепене и внасяне на дърва, почистване на сняг и други).

телефони за връзка: 0554/29368; 0554/29367

 

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ