СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Във връзка с изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър  – Месемврия“, финансиран по ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г., и Споразумение за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие (МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г.)
МИРГ Несебър-Месемврия
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура за подбор на проекти  BG14MFOP001-4.045 МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 1.2 „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство”“ в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“.
Кратко описание на дейността на външните експерти – оценители
Външните експерти – оценители извършват проверка за окомплектованост на подадените проектни предложения по процедурата и оценка за тяхното съответствие със стратегията на МИРГ, съобразно одобрена Методика за подбор на проектни предложения по стратегията за ВОМР на МИРГ Несебър  – Месемврия.
Изискванията към външните експерти – оценители и правилата за тяхната работа са описани във Вътрешните правила за работа на МИРГ Несебър – Месемврия.
Включването на одобрените външни експерти в оценителната комисия се извършва на база на тяхната квалификация и опит.
Начин за провеждане на конкурса:
Конкурсът се провежда на три последователни етапа:

Административна проверка на документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в обявата;
Интервю с кандидатите;
Изготвяне на списък с одобрени и неодобрени кандидати;
3.  Минимални изисквания към кандидатите:
Кандидатите следва да са физически лица.
Кандидатите следва да притежават висше образование с образователна степен минимум „бакалавър“  по  специалност в една от изброените по-долу области, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, а именно: „Социални, стопански и правни науки”; „Природни науки, математика и информатика”; „Технически науки”; „Хуманитарни науки”.
Кандидатите следва да притежават опит в оценка на проекти, финансирани от европейски фондове и програми и/или да притежават професионален опит в съответната специалност – минимум 3 години.
Кандидатите следва да притежават компютърна грамотност.
Кандидатите следва да притежават добри познания относно приложимото законодателство и нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и допустимостта на разходите по проекти, финансирани по ПМДР, както и относно подхода ВОМР (ЛИДЕР), Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър  – Месемврия“ и работа в ИСУН.
Кандидатите за външни експерти не следва:
Кандидатите за външни експерти не следва:

да участват пряко или косвено в процеса на наблюдение, изпълнение или мониторинг на стратегия за ВОМР;
да са членове на Управителния съвет на МИРГ.
да  са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
да са поставени под запрещение.
да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1046/2018 с някой от членове на Управителния съвет на МИРГ „Несебър – Месемврия“.
да са лица, които се намират помежду си в йерархическа зависимост  с членовете на УС на МИРГ Несебър – Месемврия;
да са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година.
Необходими документи:
Заявление по образец;
Автобиография по образец;
Копие от документ за завършено висше образование;
Копие на документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ професионалния опит);
Копие от други документи, удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);
Декларация по образец;
Декларация – лични данни.
Всички приложени документи трябва да бъдат на български език.
Документите за кандидатстване се подават  лично, по пощата или чрез куриер в офиса на МИРГ „Несебър – Месемврия“ на хартиен носител в запечатан плик на адрес:
гр. Несебър, община Несебър, ул.“Плиска“№1, МИРГ Несебър-Месемврия, всеки работен  ден от 10.00 до 15.00 часа, до 03.06.2020г. включително. Документи, получени след крайния срок за подаване не се  разглеждат. Регистрират се само документите, получени в деловодството на  МИРГ преди крайният срок посочен в обявата.
За допълнителна информация:
Електронна поща: mirg_nesebar@abv.bg
Офис на МИРГ Несебър-Месемврия: гр. Несебър, община Несебър, ул.“Плиска“№1, МИРГ Несебър-Месемврия
Комплект документи за кандидатстване за външен експерт – оценител:
Заявление по образец;
Автобиография по образец;
Копие от документ за завършено висше образование;
Копие на документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ професионалния опит);
Копие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);
Декларация по образец;
Декларация – лични данни.
Повече информация на интернет адрес:
http://mirg-nessebar.eu/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D0%9D%D0%A6-%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%90-%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90-%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90-%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%90-%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%93-%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%91%D0%AA%D0%A0-%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%92%D0%A0%D0%98%D0%AF-%D0%9E%D0%91%D0%AF%D0%92%D0%AF%D0%92%D0%90-%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1-%D0%97%D0%90-%D0%98%D0%97%D0%91%D0%9E%D0%A0-%D0%9D%D0%90-%D0%92%D0%AA%D0%9D%D0%A8%D0%9D%D0%98-%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%98-%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98