ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПОДПИСА ДОГОВОР ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИРГ “НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ”

 

Кметът на община Несебър Николай Димитров и председателят УС на СНЦ „МИРГ Несебър-Месемврия“ Румен Кулев подписаха на 27.07.2020г. първия административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.002-0004 в МИРГ „Несебър-Месемврия“ Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребномащабна инфраструктура”, финансиран от Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.

Проектът предвижда подмяна на съществуващите улични и тротоарни настилки в рибарския район – стар град Несебър и представлява пореден етап на „Трасе на културно-туристически маршрут „Духовен път“ по улиците „Ахелой“, „Хемус“, „Тервел“ и  „Месамбрия“ . Архитектурната концепция за тези трасета е пряко свързана с общата стратегия на Община Несебър за опазване на световната ценност и културно наследство – Старинен град Несебър. Целта е оформяне на главните пешеходни трасета с настилки от периода на Възраждането – подмяна на съществуващите улични настилки от асфалт с паваж  и замяна на бетоновите плочи по тротоарите с нова настилка от каменни плочи. Реализацията на проекта трябва да приключи на 27.07.2021година и е на обща стойност в 202 201.70лева без ДДС.

Целта на проекта е в съответствие с основната цел на мярката и ще се постави акцент върху опазване и популяризиране на природното, културно и историческо наследство, занаятчийството, развитието на нови дейности и услуги, свързани с тяхното популяризиране и комплексното им рекламиране и маркетиране, съобразно нуждите на местната рибарска общност.