НЕСЕБЪРСКИ УЧЕНИЦИ ОТ ДВЕ УЧИЛИЩА В ИЗНЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНА ФИРМА

Ученици и учители от СУ“Любен Каравелов“- Несебър и ПГ по туризъм „Иван Вазов” – к.к. Слънчев бряг, организирани от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Несебър, взеха участие в обучителен модул-ролева игра по проект „Платформа на гражданското общество“. Проектът се осъществява по програма „Еразъм +”.

Учениците се включиха в изнесено обучение за създаване на учебно тренировъчна фирма. То бе проведено от Сдружение  Асоциация за международно обществено развитие (АМОР) с подкрепата МКБППМН – Несебър. Целта на проявата бе запознаване с добрите практики в областта на предприемачеството и създаване и развитие на предприемачески умения у подрастващите.

В първата част на обучението бе представена лекция на тема „Гражданско общество”, а втората част премина под формата практическо обучение –  създаване на фирма, която разработва свой продукт и го предлага на пазара. В тази част на обучението отделните екипи преминаха през всички стъпки за създаване и утвърждаване на продукта, създаден от фирмата. Учениците от СУ „Любен Каравелов” и ПГТ „Иван Вазов“ показаха оригинални решения и се справиха отлично с поставената задача. Младежите проявиха креативност във всички етапи от създаване на идеята до начина на реализация и демонстрираха предприемачески дух и умения, които биха им помогнали в бъдеще да управляват успешно свои реални фирми.