З А П О В Е Д №57 гр.Несебър, 13.01.2021г.

Във връзка с организационно-техническата подготовка за произвеждането на общ местен референдум на територията на община Несебър на 28 февруари 2021г., на основание чл.8 и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл.41, ал.3 от Изборния Кодекс: