ПОКАНА

ДО

РЪКОВОДСТВАТА

НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ

И КОАЛИЦИИ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ

С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО

ПРЕДСТАВЕНИ

 

 

 

П О К А Н А

          За провеждане на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии, за произвеждане на общ местен референдум на 28 февруари 2021г.

         

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с насрочен със Заповед № РД-09-4/08.01.2021год. на Областния управител на област Бургас общ местен референдум на 28 февруари 2021г. в следните населени места от община Несебър: гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково, с.Паницово, с.Козница и с.Емона, на основание чл.7, ал.4 и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, чл.91, ал.1 от Изборния Кодекс, Ви каня на 28.01.2021 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционни избирателни комисии.

Съгласно чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс, моля подгответе и носете със себе си следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК и същото на електронен носител, което съдържа: наименование на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на назначаване на местния референдум 08.01.2021г., или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалициятя;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква «а».

Изискуемите горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до ОИК – Несебър.

Настоящата покана да се оповести публично, като се публикува на интернет страницата на общинската администрация.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР