Предстоящо събитие по проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“

 

На 11 февруари 2021 год. ще се състои официална церемония във връзка със стартиралите строително-монтажните работи по проект ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“. Събитието ще се проведе от 10 ч. на строителната площадка на депото, при спазване на въведените временни противоепидемични мерки на територията на страната.

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” по приоритетна ос 2 “Отпадъци“ с  Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-2.010-0015-С02.

Предвидените в проекта дейности са насочени към извършване на техническа рекултивация на депото за твърди битови отпадъци с прекратена експлоатация в землището на гр. Обзор, чиято основна цел е намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда и рисковете за здравето на жителите на община Несебър. Проектните мероприятия ще дадат възможност за възстановяване годността на земята за земеделско или горско ползване, както и за подобряване на ландшафта.