КМЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ОТКРИ ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПОС 2014-2020

 

Кметът на Община Несебър Николай Димитров откри официално събитие, което се проведе днес във връзка със стартиралите строително-монтажни работи по проект ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“.

Церемонията се състоя на територията на депото, където градоначалникът представи проекта, дейностите и очакваните резултати, акцентира върху финансовата подкрепа на ЕС и запозна присъстващите с текущата на площадката на обекта работа. На събитието присъстваше Галина Бабева, директор на дирекция „Европейски и национални политики и програми и екология“ в Община Несебър, която даде допълнителни детайли по реализацията на проекта.

Проектът, по който Община Несебър е бенефициент, се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и е на обща стойност 1 248 030,99 лв., от които 1 060 826,35 лв. – безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 187 204,64 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Отпадъците на съществуващото депо заемат площ приблизително 23 дка. и обем около 67 000 куб. м.

След предепонирането, те ще бъдат разположени на 16,76 дка, като новото тяло на депото е отместено спрямо съществуващото, съобразно одобрения Подробен устройствен план. Освободените терени ще бъдат почистени от отпадъци и ще се насипят с чисти земни маси.

Изпълнението на техническата рекултивация на депото включва: предепониране на натрупаните отпадъци в ново тяло върху по-малка площ, полагане на горен изолиращ екран и на рекултивационен слой, изграждане на газоотвеждаща система, на дренажна система за инфилтрат, на мониторингова система и на система за отводняване.

С реализирането на проекта ще се изпълнят необходимите мероприятия за ограничаване разпространението на вредни емисии в атмосферата, ще се прекрати разпрашаването на леките фракции отпадъци, ще се намали негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, което ще минимизира и рисковете за човешкото здраве. Ще бъдат създадени условия за контрол на процесите, протичащи в тялото на депото и въздействието му върху природата.

В резултат на проектните дейности, теренът ще се подготви за последваща биологична рекултивация, с което ще се възвърнат функциите на нарушените почви.

Техническата рекултивация се финансира от ОПОС, а Биологичната ще се изпълни със средства на Община Несебър.

Към настоящия момент се изпълнява долен изолиращ екран на котлована, в който ще се предепонират всички отпадъци, върху тях ще се положи още един изолиращ екран, ще се насипе и уплътни земна маса и хумус, след което повърхността ще се затреви.

Срокът за изпълнение на административния договор за безвъзмездна финансова помощ е 23 месеца, от които 18 месеца са предвидени за изпълнение на дейностите по проекта.

Публичното мероприятие се проведе в съответствие с допълнително въведените временните противоепидемични мерки на територията на страната свързани с  ограничаване разпространението на  COVID-19.

 

„Този документ е създаден в рамките на проект  ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Несебър и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.“