С Ъ О Б Щ Е Н И Е на Комисията по стипендиите от 23.03.2021 г.

Комисията по стипендиите (избрана от Общински съвет – Несебър с  решение № 24 от протокол № 3/15.01.2020 г. и заповед на кмета на общината № 10/09.01.2020 г.) съобщава, че от 01.04.2021 г. до 29.04.2021 г.,  на гише № 1 във Фронт офис  2 (Направление „Общинска собственост и хуманитарни дейности“) на община Несебър,  се приемат документи за стипендии по чл. 16 и чл. 18 от Наредба  № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.

Препоръчително: при възможност, искането и приложените към него копия на документи за класиране на международни, национални и регионални конкурси, олимпиади и състезания в областта, за която се кандидатства, да се изпращат сканирани на имейл contacts@nesebar.bg .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:                                

КРАСИМИРА ТОДОРОВА

Директор дирекция

„Здравеопазване, образование и социални дейности”