Информационно събитие за напредъка по проект ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“

На 31 март 2021 г. от 14:00 ч. ще се проведе информационно събитие по проект  ИСУН  №  BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020“. Целта на събитието е да информира широката общественост относно напредъка в изпълнението на основните проектни дейности и очакваните резултати, които ще бъдат постигати при реализацията на проекта, както и за финансовата подкрепа на Европейския съюз.

 

Събитието ще се проведе онлайн в реално време през платформата за видеоконферентана връзка ZООМ на следния линк:

https://zoom.us/j/94768475524?pwd=cThGamtIdWpibzgvUEtCQmIydnlzUT09