Проява свързана с превенция на агресията организира Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Несебър

  Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Несебър и училищното ръководство на ОУ ,,Св. Св.Кирил и Методий” – с.Равда организираха дискусия под мотото „Толерантност вместо агресия“. В събитието взеха участие деца от 6 клас.

Заложените задачи в програмата бяха: формиране на умения за толерантност в общуването, усвояване на похвати за овладяване на негативните емоции, както и умения да се изслушват взаимно, бяха постигнати чрез различните ролеви игри, в които децата се включваха с удоволствие.

Психологът към МКБППМН обясни на учениците, че толерантност е приемането на другия, какъвто е. Учениците изработиха дърво на толерантността, като на всяко листенце написаха красиви думи, означаващи уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от човешки особености в нашия свят. Те се забавляваха с игри и се научиха какво е да си толерантен в XXI век.

В края на срещата децата постигнаха единодушие, че приятелското отношение може да продължи през целия живот, като е достатъчно само да си припомнят посланията, които сами са  изработили – да се изслушват, да приемат другия, такъв, какъвто е и да уважават различното мнение, да си помагат, да не се нараняват, да се уважават и винаги да са добри един към друг.