Проява фокусира вниманието на ученици от Свети Влас върху здравословното хранене

Проява на тема  „Здравословен начин на живот при децата“ се състоя в ОУ„Св.св. Кирил и Методий“ –Свети Влас през май. В нея взеха участие ученици от първи, втори и четвърти класове. Организатор на събитието беше Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни  съвместно с учителите – Пламена Димитрова, Елица Колева и Атанаска Зънгарова.

Фокусът на внимание бе върху важността на балансираното хранене и физическата активност за здравето на подрастващите. „Пред очите ни израства поколение деца, сред които затлъстяването е много разпространено. Това води до риск от намаляване на тяхното качество на живот сега и в бъдеще.“ , бе подчертано по време на проявата. Ето защо и целта на проведеното мероприятие бе учениците да придобият знания, да формират положително отношение и усвоят умения за здравословен начин на живот;  да обогатят знанията си за различните аспекти на здравето; да полезни навици и да станат по-отговорни.

По време на проявата бе представена презентация от организаторите , след която децата взеха участие с въпроси и споделяха личен опит. Събитието приключи със спортна дейност в училищния двор.