Втора работна среща на комитета за управление на проект BSB 867 „Черноморски археологически, исторически и културен портал“ (ARHICUP)

       Състоя се втората работна среща на комитета за управление на проект BSB 867 „Черноморски археологически, исторически и културен портал“ (ARHICUP). Проектът, в който Община Несебър е водещ партньор, се изпълнява в сътрудничество с Националния исторически музей на Република Молдова и Музея за национална история и археология в гр. Констанца, Румъния.

Съвместното събитие протече в онлайн среда като беше структурирано в два модула. В рамките на първата част, партньорите обсъдиха въпроси свързани с управлението и отчитането на проекта, в това число изготвянето на междинен доклад за изпълнението му през първата година. Вторият модул беше посветен на отделни проектни дейности и техните цели. Набелязаха се работните стъпки и насоки за изпълнение на предстоящите задачи.

      В хода на срещата, румънският партньор сподели, че сайтът на проекта е изграден. Той ще се използва като основа при създаването на модерния уеб портал, популяризиращ културните ценности на Черноморския регион.

Проект BSB 867 „Черноморски археологически, исторически и културен портал“ (ARHICUP) стартира на 1 юни 2020 г. и е с продължителност 24 месеца. Общата му стойност е 566 400 евро като бюджетът на Община Несебър е 369 080 евро. Финансирането е предоставено от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.