З А П О В Е Д №2229

гр.Несебър, 20.09.2021г.

На основание чл.8 ал.2 от Изборния кодекс, и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

Тридесет и седем  ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на община Несебър, УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация, обхват и адрес – за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители на 14 ноември 2021година, съгласно приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед да се обяви на населението чрез публикуване на електронната страница на община Несебър, поставяне на информационното табло в Община Несебър. Копия от нея да се изпратят на ГД „ГРАО” чрез ТЗ „ГРАО” – Бургас, Областна администрация – Бургас, РИК – Бургас.

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /п/

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е

КЪМ ЗАПОВЕД № ………./…………..2021г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

АДМИНИСТРАТИВНО -ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ

ПО ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ