З А П О В Е Д №2360 Гр.Несебър, 12.10.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, РазделІІ от Глава ХІІ на Изборния кодекс, Решение №645-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК, във връзка с подготовката и провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители на 14.11.2021г.

З А П О В Я Д В А М :
1.ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали за насрочените на 14 ноември 2021г. избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители – съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящата заповед.
2.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите /в случаи когато има такива/;
3.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на паметници на културата, заслоните на автобусните спирки, по стените ограничаващи пътното платно от началото на провлака до стария град, по дървета и ел.стълбове, както и на други места извън определените с тази заповед;
4.За поставяне на агитационни материали на сгради, огради, витрини и др.,
които не са общинска собственост е необходимо писменото съгласие на собственика
или управителя на имота;
5.ЗАБРАНЯВАМ използването на общинския транспорт за агитация;
6.ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали застрашаващи
живота и здравето на гражданите, както и безопасността на движението;
7.ЗАБРАНЯВАМ унищожаването и заличаването на агитационни материали,
поставени в съответствие Изборния кодекс и тази заповед;
8. ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали, които накърняват
добрите нрави, честта и доброто име на участниците в изборите;
9.ЗАБРАНЯВАМ използването на герба или знамето на Република България
или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;
10.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали в изборното
помещение и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която се
намира изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;
11.ЗАДЪЛЖАВАМ всички политическите партии, коалиции от партии,
инициативни комитети да премахнат агитационните си материали най-късно до седем
дни след деня на изборите.
12.На основание чл.182 от ИК не се допуска предизборна агитация в общинските
учреждения, институции и предприятия.
13.При неизпълнение на задълженията по чл.186 и чл.185 от ИК на партиите,
коалиции от партии и инициативни комитети да се наложат санкции съгласно чл.472 и
чл.473 от ИК.
14.Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя
заповед местата за поставяне на агитационните материали на територията на
съответните населени места.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на: Секретаря на общината,
началник отдел „Контролен блок”, при община Несебър, кметовете на населени места и
кметски наместници.
Заповедта да бъде оповестена публично и сведена до знанието на РИК – Бургас,
Секретаря на община Несебър, началник отдел „Контролен блок”, кметове и кметски
наместници, Полицейско управление – Несебър.
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР /п/
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
Приложение1
МЕСТА
ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ ПАРТИИ,
КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ
1.Рекламно пано на ул.”Иван Вазов”-трафопост;
2.Рекламно пано на ул.”Хан Крум”- пред „Транстрой”;
3. Рекламно пано пред станция на „Св.Синод” – 2 броя;
4. Рекламно пано –трафопост до общината;
5.Рекламно пано стар град;
6.Рекламно пано на ул.”Струма” в близост до Стъкларско ателие;
7.Рекламно пано – Слънчев бряг в близост до Аква-парк и общежития