МКБППМН ОРГАНИЗИРА СРЕЩА НА ТЕМА „РАЗЛИЧИЕ, ДИСКРИМИНАЦИЯ, ТОЛЕРАНТНОСТ“

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира среща с ученици от ПГТ “Иван Вазов“ – Сл.бряг на тема „Различие, дискриминация, толерантност“.

В хода на занятието участниците имаха възможност да се запознаят с основните видове проявления на нетърпимостта – стереотипи, предразсъдъци, дискриминация. Обсъдени бяха и емоциите, възникващи в детското съзнание по повод на различията между хората. Целта бе да се провокира разбиране  за красотата в многообразието чрез осъзнаване, че да си  “различен” не означава да си “лош”.

Възпитанието на толерантност в учениците е от ключово значение за ефективната работа на образователните институции. Умението на децата да работят в екип способства за изграждането на позитивен психологически климат.

Младите хора днес са изправени пред предизвикателствата на бързо променящия се свят, в който различните култури се смесват и сливат. В съвремието, в което човешката идентичност, себеизява и стил на поведение се диктуват от социалните мрежи Facebook, Twitter и Instagram, училището е основна  по важност институция, способстваща за разкриване на човешките ценности и зачитане личното достойнство.

Срещите, организирани от МКБППМН с учениците на община Несебър, имат  за цел да изграждат знания и умения, чрез които децата да развият способността си да  общуват с хора с  различни идеи, вярвания, перспективи и ценности.