20 ГРАЖДАНИ ЗАПОЧНАХА РАБОТА ПО РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

В община Несебър са разкрити 20  работни места  по Националния план за действие по заетостта през 2022 г. на  Министерството на труда и социалната политика.  Те са  разпределени  по  населените  места: с. Гюльовца, с. Тънково, с. Равда,  с. Баня,  с. Оризаре,  гр. Обзор  и  гр. Несебър. Финансовият ресурс на програмата възлиза на 106 484 лв. Срокът на реализация на програмата е 6 месеца – от 10.06 до 09.12.2022 г. Част от наетите лица ще работят по почистване на улици, тротоари, пешеходни зони, косене тревни площи, поддръжка на гробищни паркове, хигиена в обществени сгради,  както и за благоустрояване на  градинки, паркове, стадиони, спортни и детски площадки.

В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2022 г.   Министерството на труда и социалната политика стартира процедурата по разработване на регионални програми за заетост за всяка област/община. Целта е програмата  да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в региона. В обхвата на целевата група се включват: продължително безработни лица, безработни младежи до 29 г., които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование; хора с увреждания; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. Програмата осигурява заетост и на работни места в дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда (доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене, подкрепа за самообслужване, движение и придвижване, пазаруване и др. ежедневни и домакински дейности) на лица с трайни увреждания и възрастни хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки, услуги и програми, финансирани със средства от държавния бюджет или с европейски средства, или средства от международни програми и проекти, включително Механизма за личната помощ.