ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – НЕСЕБЪР РАЗШИРЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ

В Обзор е открит филиал към Звеното  „Домашен социален патронаж“- Несебър.  Така бе осъществена още една от задачите, които общинското ръководство си поставя – да осигури достъп до социални услуги на възможно най-много граждани на общината.

Звеното предоставя топла храна на около 40 потребители от Обзор, 9 от село Баня и 5 от Приселци. Продължава информационната кампания за включване на  още жители от  селата около Обзор.

Домашен социален патронаж – Несебър е една от най-старите  структури, изпълняващи дейност, свързана с подпомагане на възрастни и уязвими жители  на общината. От миналата година функциониращата към кметство Обзор кухня премина към Управление „ Социални грижи и услуги“- Несебър.

Дългогодишният опит на служителите на звеното доведе до повишаване на качеството на предлаганата услуга, даде се възможност за значително увеличаване на капацитета на предлагане и нарастване на броя потребителите. В момента базата на кухнята майка в Несебър преминава преструриране и разширение, за да посрещне значително нарастналото търсене на услугите „Домашен социален патронаж“ и „Обществена трапезария“.

Общината има одобрен проект и сключен договор  за закупуване на   специализирано оборудване за кухнята на ДСП и „Обществена трапезария“. Средствата за закупуване на новите съоръжения са привлечени  от фонд „Социална закрила“ към Министерството труда и социалната политика в съфинансиране от бюджета на община Несебър.