Справка за Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Справка за Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. можете да направите и в Web сайта на ГД „ГРАО“ за избирателните списъци  http://www.grao.bg/elections Чрез този сайт можете: Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. Да подадете искане за гласуване […]

Read More

З А П О В Е Д № 389 Гр.Несебър, 04.03.2021г.

  На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, РазделІІ от Глава ХІІ на Изборния кодекс, Решение №2064-НС от 16.02.2021г. на ЦИК, във връзка с подготовката и провеждането на избори за народни представители на 04.04.2021г.   З А П О В Я Д В А М :             1.ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни […]

Read More

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители

ЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗТЕГЛИ – fspnsf_02-15-00-000-1.txt ИЗТЕГЛИ – fspns_02-15-00-000-1.txt

Read More

П О К А Н А

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИЯТА, КОЯТО ИМАТ ИЗБРАНИ С НЕЙНА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НО НЕ Е ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНА   П О К А Н А           За провеждане на консултации за съставяне на СИК, за произвеждане на избори за народни представители на 04. април 2021 година             УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  На основание […]

Read More

З А П О В Е Д №239 гр.Несебър, 15.02.2021г.

Във връзка с организационно-техническата подготовка  за провеждането на избори за народни представители на 04 април 2021година, на основание чл.41, ал.3 от Изборния Кодекс: О П Р Е Д Е Л Я М : 1.Общодостъпни места за обявяване на избирателните списъци, както следва:

Read More

З А П О В Е Д № 231 гр.Несебър, 11.02.2021г.

На основание чл.8 ал.2 от Изборния кодекс, и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА О П Р Е Д Е Л Я М : Тридесет и седем  ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на община Несебър, УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация, обхват и адрес – за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021година, съгласно приложението, което е неразделна част […]

Read More

УКАЗ № 9

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс   ПОСТАНОВЯВАМ:   Насрочвам избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.   Издаден в София на 14 януари 2021 г.     Президент на Републиката: Румен Радев Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Десислава Ахладова  

Read More