ОПРЕДЕЛЯМ

Районите на територията на Община Несебър, включени в системата за организирано поддържане на чистотата, в които през 2020 г. ще се извършват услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депо на битовите отпадъци, както и  поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:

 

Райони включени в системата за организирано поддържане на чистотата Честота на сметоизвозване по райони и видове съдове
1,1м3 контейнер

 

 

 

2 м3 контейнер

 

 

 

4 м3 контейнер

 

 

 

0,12м3 кофа

 

 

 

0,24м3

кофа

 

 

 

0,065м3 торба

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
1. град Несебър

– стара част

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимен период веднъж на ден

 

 

Зимен период веднъж на ден

Летен период 3 пъти на ден

 

Зимен период – ежедневно

 

Летен период-ежедневно

 

 

– нова част

 

 

 

 

 

 

Зимен и летен период – веднъж на ден

   

Зимен период – през ден

Летен период -ежедневно

 

Зимен период – 2 пъти дневно

 

 

 

 

 

–        почивни бази, хотели и други места за настаняване, както и всички търговски обекти / нежилищни имоти/  

През ден

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През ден

 

През ден

 

Квартал „Черно море” Зимен период – 2 пъти седмично

Летен период – 3 пъти седмично

 Квартал „Аурелия”

 

 

 

Зимен и летен период – 2 пъти седмично

Летен период – 2 пъти седмично

 Зимен период – 2 пъти седмично

Летен период – 3 пъти седмично

Зимен и летен период – 2 пъти седмично

Летен период – 3 пъти седмично

-промишлена зона – Несебър,спортна база Един път седмично
КК Слънчев бряг – зона изток от Северен плаж Несебър/водна пързалка/ до бивш   р-т „Кубански казаци”, р-т ”Делфин”, р-т „Ханска шатра”, курортна зона „Делфин” до  „Морски санаториум” вкл., Юрта Балкана/зона Инцараки/- земл. На Несебър

 

 

Зимен  период – 2 пъти седмично

Летен период – ежедневно

 

 

 

 

 

 

 

 

Със заявка

 

 

 

 

Със заявка

 

КК Слънчев бряг – зона Запад

– за жилищни имоти

 

 

 

 

 

– за нежилищни имоти

 

Зимен период – 2 пъти седмично

Летен период– ежедневно

 

Зимен период – 2 пъти седмично

Летен период-ежедневно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимен период

ежедневно

Летен период– ежедневно

 

 

Зимен период

ежедневно

Летен период– ежедневно

Вилна зона

“Зора”

– за жилищни имоти

 

 

 

 

 

– за нежилищни имоти

Зимен период – 2 пъти седмично

Летен период – ежедневно

 

Зимен и летен период – 2  пъти седмично

     

ежедневно

 

 

2. гр.Обзор

– за жилищни имоти

 

 

 

 

 

за нежилищни имоти

 

 

 

 

Зимен период – 3 пъти седмично

Летен период   – ежедневно

 

Зимен период – 3 пъти седмично

Летен период   – ежедневно

 

Зимен период – 3 пъти седмично

Летен период  – ежедневно

 

Зимен период – 3 пъти седмично

Летен период   – ежедневно

 

Зимен период – 3

пъти седмично

Летен период  – ежедневно

 

Зимен период – 3 пъти

седмично

Летен период   – ежедневно

 

3. с.Свети Влас

– за жилищни имоти

 

 

 

 

 

 

– за нежилищни имоти

 

 

 

 

 

 

–        Квартал

“ Инцараки”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– м-сти “Варницата” и “Козлука” , „Касада” и  ВС “Елените”

 

 

 

 

 

– м-ст “Кулата”, ”Гробищен парк” (с.Кошарица) до претоварната станция в гр.Несебър,”Йовчо дере”, „Мишкефа”

  

Зимен период –   3 пъти седмично

Летен период –  ежедневно

 

 

Зимен период –   3 пъти седмично

Летен период –  ежедневно

 

 

  Зимен период –   3 пъти седмично

Летен период –  ежедневно

 

    Зимен период –   3 пъти седмично

Летен период –  ежедневно                                                                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимен период – 2 пъти седмично

Летен период– ежедневно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Зимен период –   3 пъти седмично

Летен период – 5 пъти седмично

Зимен период –   3 пъти седмично

Летен период –  ежедневно

 

 

Зимен период –  3 пъти седмично

Летен период –  ежедневно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Зимен период –   3 пъти седмично

Летен период –  ежедневно

 

     Зимен период –   3 пъти седмично

Летен период – 5 пъти седмично                                                                                                          

Зимен период –   3 пъти седмично

Летен период –  ежедневно

 

 

Зимен период –   3 пъти седмично

Летен период –  ежедневно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Зимен период –   3 пъти седмично

Летен период –  ежедневно

 

     Зимен период – 3 пъти седмично

Летен период – 5 пъти седмично                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

4. село Кошарица, от Телевизионна кула до претоварната станция в гр.Несебър

 

 

 

 

 

 

 

–  Селищно образование “Чолакова чешма”

– за жилищни имоти

 

 

 

 

 

 

-за нежилищни имоти

    Зимен период – 3 пъти седмично

Летен период – 5 път седмично

 

Зимен период – 3 път седмично

Летен период – 5 пъти седмично

 

 

1 път седмично

Зимен период – 1 път седмично

Летен период – ежедневно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимен период – 3 пъти седмично

Летен период – 5 път седмично

 

Зимен период – 3 пъти седмично

Летен период – 5 път седмично

 

5. село Равда

– за жилищни имоти и имоти в м-сти „Хендек търла”,”Чатал тепе”

 

 

 

– за нежилищни имоти,бугала,”Олим-пийски надежди, ”Мастерхаус,            к-с”Емералд”

 

 

 

 

Зимен период –три пъти седмично

Летен период–  ежедневно

 

Зимен период –през ден

Летен период – ежедневно, със заявка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимен период –три пъти седмично

Летен период-ежедневно

 

 

 

ежедневно

 

Зимен период-три пъти седмично

Летен период – ежедневно

 

 

ежедневно

6. с.Оризаре

 

 

 

 

 

 

 

Зимен период – веднъж седмично

Летен период – веднъж седмично

   
7. с.Гильовци

 

 

 

 

 

 

 

Зимен период – веднъж седмично

Летен период – веднъж седмично

   
8. с.Тънково

 

 

 

 

 

 

 

Зимен период – веднъж седмично

Летен период – веднъж седмично

     
9. с.Баня

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Иракли

 

 

 

 

 

 

    Зимен период – 1 път седмично

Летен период – 3 пъти седмично

 

Зимен период – 2 пъти месечно

Летен период – 1 път седмично

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Приселци                  Зимен период – 1 път седмично

Летен период – 2 пъти седмично

 

 
11. Раковсково

 

    Зимен период – 1 път седмично

Летен период – 1 път седмично

 
12. Паницово

 

    Зимен период – 1 път седмично

Летен период – 1 път седмично

 
13.Козница     Зимен период – 1 път седмично

Летен период – 1 път седмично

 
14.Емона     Зимен период – 1 път седмично

Летен период – 1 път седмично

 

 

Неразделна част от Заповед  № 1849/28.10.2019г. е Приложение за районите на събиране, транспортиране и третиране в съоръжения и инсталации на битовите итпадъци и поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване в населените места.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 1849/ 28.10.2019 год.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директора на ОП “БКСО”- гр. Несебър, кметовете на населените места в Община Несебър.

Заповедта да бъде обявена публично.

 

 

 

ВИКТОР БОРИСОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР /съгл. Решение № 1131/ 05.09.2019 г. на Общински съвет – Несебър/

 

 

 

 

 

Съгласувал: ………………………………………………………………………………………………..

 

 

Изготвил: П.Апостолов, н-к отдел „Местни данъци и такси” на Община Несебър