Изх.№94-00- 0445/20.01.2009 год.

 

Дата: 19.12.2008 г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Георги Панайотов Иванов заинтересована страна, че е изработен подробен устройствен план/план за застрояване за ПИ 39164.11.38 в месността”Домузбунар” в землището на с.Кошарица/ Съседен на Ваш имот/ -имотите се отреждат за “Жилищни сгради и трафопост” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10,00 и минимално озеленена площ 50%.

Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.

0554/293-42 за контакт.

Изх.№94-00- 11385 /11.12.2008 год.

Дата: 11.12.2008 г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на н-ците на Недялко Тодоров Тянков от с.Гильовца, Димитър Янев Чолаков –с.Гильовца; н-ците на Михайл Атанасов Михайлов –с.Гильовца и н-ците на Тодор Великов Колев- с.Гильовца заинтересована страна, че е изработен подробен устройствен план/план за застрояване за ПИ 18469.28.74 и ПИ 18469.28.75 в месността”Айкъна” в землището на с.Гюльовца/ Съседен на Ваш имот/ -имотите се отреждат за “Жилищни сгради и трафопост” при устройствени показатели:Кпл.=35%; Кинт.=1.00; максимална височина Н=10,00 и минимално озеленена площ 50%.

Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.

0554/293-42 за контакт.

 

 

Заповед

Дата: 09.12.2008 г.

С оглед осигуряване на безопасността на населението и гостите на Община Несебър и на основание чл.5 от Наредба № 1 на Общински съвет – Несебър - За осигуряване на обществения ред , спокойствието и сигурността на гражданите, във връзка с чл.24, ал.3 и ал.4 от ЗАНН, както и на основание правомощията ми по чл.44, ал.2 от ЗМСМА...

 

 

Изх.№94-00- 11099 /01.12.2008 год.

Дата: 08.12.2008 г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на н-ците на Димитър Георгиев Кьосев от гр.Св.Влас, Борис Георгиев Кьосев –гр.Св.Влас, ул.”Иван Вазов”№5; н-ци на Атанас Георгиев Кьосев –гр.Св.Влас и Траянка Георгиева Тенева- гр.Поморие заинтересована страна, че е изработен подробен устройствен план/план за застрояване за ПИ 39164.13.30 в месността”Драката” в землището на с.Кошарица/ Съседен на Ваш имот/ -имота се отрежда за “Ваканционно селище” при устройствени показатели:Кпл.=30%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10,00 и минимално озеленена площ 50%.

Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.

0554/293-42 за контакт.

 

 

Изх.№94-00- 11066/01.12.2008 год.

Дата: 01.12.2008 г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Недю Янев Георгиев от с.Гильовца заинтересована страна, че със заповед №814/28.11.2008 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за ПИ 18469.18.35 в месността”Хардалъка”в землището на с.Гильовци -имота се отрежда за “Жилищно строителство” при устройствени показатели:Кпл.=30%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 50%.

Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

за контакт:0554/293-42

 

 

Изх.№94-00- 10995 /27.11.2008 год.

Дата: 27.11.2008 г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Георги Василев Желев от с.Гильовца, Никита Илиев Никитов –гр.Бургас; Петър Дущев Войнов с.Гильовца и наследниците на Войно Михалев Войнов с.Гильовца, ул.Янко Андонов“ №55 заинтересована страна, че е изработен подробен устройствен план/план за застрояване за ПИ 18469.36.35 в месността”Хаджи дере” в землището на с.Гильовца -имота се отрежда за “Жилищно строителство” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10,00 и минимално озеленена площ 60%.

Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.

0554/293-42 за контакт.

 

 

Изх.№94-00- 10985 /27.11.2008 год.

Дата: 27.11.2008 г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на и наследниците на Момчо Николов Янев заинтересована страна, че е изработен подробен устройствен план/план за застрояване за ПИ 53822.16.219 в месността”Айкъна” в землището на с.Оризаре -имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=35%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 50%.

Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.

за контак: 0554/293-42

 

 

Изх.№94-00- 10968 /26.11.2008 год.

Дата: 26.11.2008 г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Борис Димитров Белчинов –гр.Пловдив, ул.”България”№198, ап.20 заинтересована страна, че със заповед №798/25.11.2008 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за ПИ 39164.13.129 в месността”Разлива”в землището на с.Кошарица -имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 60%.

Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

0554/293-42 за контакт.

Изх.№94-00- 10968 /26.11.2008 год.

Дата: 26.11.2008 г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Борис Димитров Белчинов –гр.Пловдив, ул.”България”№198, ап.20 заинтересована страна, че със заповед №798/25.11.2008 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за ПИ 39164.13.129 в месността”Разлива”в землището на с.Кошарица -имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 60%.

Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

0554/293-42 за контакт.

Изх.№94-00- 10914 /25.11.2008 год.

Дата: 26.11.2008 г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Парашкева Манолова Николова и Елена Стоянова Николова; Желязка Христова Георгиева и наследниците на Иван Колев Ангелов заинтересована страна, че е изработен подробен устройствен план/план за застрояване за ПИ 39164.10.8 в месността”Карабунар” в землището на с.Кошарица -имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=1.00; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 60%.

Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.

за контакт: 0554/293-42

 

 

изх.№94-00-10911 от 25.11.2008год.

Дата: 26.11.2008 г.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Бранимир Драголюбов Тучев от гр.София,ж.к. „Овча купел”, бл. 504, вхЕ и на Христо Киров Жеглев от гр.Несебър, ул.”Бриз” № 5– заинтересувани лица, че е изработен проект за частичнно изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ХV-388 и VІ-389, кв. 25 по планана С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас

            Проекта за ЧИ на ПУП-ПР се намира в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
         Проекта може да се обжалва пред Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

 

 

Общински съвет Несебър

Дата: 21.11.2008 г.

Дневен ред за 26.11.2008

/ОТОВОРИ/

 

Съобщение

Дата: 20.11.2008 г.

Военният отдел, който функционира на територията на община Несебър приема граждани по въпроси, касаещи военния им отчет всяка седмица във вторник и сряда в административната сграда на община Несебър ет. 6 кабинет № 63.

За повече информация тел.0554 29363, 08880200352 /К. Костов/

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 20.11.2008 г.

Община Несебър уведомява всички заинтересовани лица, че с докладна записка вх.№856 от 17.11.2008г. на кмета на Община Несебър е внесен в Общински съвет - Несебър подготвен проект за нова НАРЕДБА № 11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение.
 
ДАТА 20.11.2008г.

 

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00- 10668 /18.11.2008 год.

Дата: 19.11.2008 г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Вълко Вълков Марков

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Вълко Вълков Марков–заинтересована страна,  че е изработен подробен устройствен план/план за застрояване  за ПИ 39164.21.208  в месността”Бостан тарла”в землището на с.Кошарица -имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=30%; Кинт.=1.00; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 50%.

Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.

É0554/293-42 за контакт.

Б Я В Л Е Н И Е

Дата: 14.11.2008 г.

На основание чл.40, ал.4 от ЗОС Община Несебър обявява постъпили заявления с искане за замени на общински имоти с имоти собственост на граждани, както следва...

/ОТВОРИ/

 

 

З А П О В Е Д №1216 гр.Несебър 14.11. 2008 г.

Дата: 14.11.2008 г.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение №209 от Протокол №7/24.04.2008г. на ОС – Несебър...

/ОТВОРИ/

 

СЪОБЩЕНИЕ изх.№92-00-10577 от 13.11.2008г.

Дата: 13.11.2008 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Николай Иванов Недев гр.Бургас ул.”Ивайло” №5; Пролетина Златева Дикова гр.Бургас ул.”Морска” №4 и Валентин Живков Николов...

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Николай Иванов Недев гр.Бургас ул.”Ивайло” №5; Пролетина Златева Дикова гр.Бургас ул.”Морска” №4 и Валентин Живков Николов гр.Ямбол ул.Янко Сакъзов” №1 – заинтересовани лица, че с решение т.48 от Протокол №20/03.09.2008г. на ОбЕСУТ-гр.Несебър е приет проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ І-111 и УПИ LV-111 в кв.13 /с идентификатори по КК 39164.502.607 и 39164502.608/ по плана на с.о.”Чолакова чешма”, землище с.Кошарица”, касаещ изместване на регулационната граница между УПИ с цел уеднаквяване на техните площи и установяване на следните градоустройствени показатели: Кплътност=45%, Кинт.=1.20, максимална височина Н=10.00м. и минимално озеленена площ от 40%, при отреждане за „Жм”.

Проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение заинтересованите лица могат да направят писмени искания, възражения и предложения по проекта за подробен устройствен план до Община Несебър.

тел. за справка М. Караджова  0554/29332

СЪОБЩЕНИЕ изх.№92-00-10569 от 13.11.2008г.

Дата: 13.11.2008 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Стамо Димитров Кърлишов, Благовеста Георгиева Атанасова, Юлия Александрова Станкова – Щенгел, Георги Александров Станков, Мария Георгиева Атанасова и н-ци на Мария Христова Унарова...

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Стамо Димитров Кърлишов, Благовеста Георгиева Атанасова, Юлия Александрова Станкова – Щенгел, Георги Александров Станков, Мария Георгиева Атанасова и н-ци на Мария Христова Унарова – заинтересовани лица, че с решение т.16 от Протокол №13/04.06.2008г. на ОбЕСУТ гр.Несебър е приет проект за “Частичен подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 51500.10.4 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.10.4 на площ от 5296кв.м. с отреждане за “Жм” при градоустройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,20, Н=10,00м. и минимално озеленена площ от 50%.

Проекта за ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение заинтересованите лица могат да направят писмени искания, възражения и предложения по проекта за подробен устройствен план до Община Несебър.

тел. за справка М. Караджова  0554/29332

СЪОБЩЕНИЕ изх.№92-00-10580 от 13.11.2008год.

Дата: 13.11.2008 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128 ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Николай Славчев Проданов, Станислава Славчева Проданова и Мария Владимирова Кръстева...

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128 ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Николай Славчев Проданов, Станислава Славчева Проданова и Мария Владимирова Кръстева - заинтересовани лица, че с решение т.58 от Протокол №2/30.01.2008г. на ОбЕСУТ-гр.Несебър е приет проект за  частично изменение на подробен устройствен план – работен устройствен план на УПИ ХІV-488 кв.74 по плана на гр.Несебър, касаещ надстрояване и пристрояване на съществуваща сграда в УПИ ХІV-488, установяване на свързано застрояване с УПИ ХV-489 и промяна устройствените показатели както следва:  Кпл.=70%, Кинт.=2,00 и максимална височина Н=12,00м.

Проекта за ЧИ на ПУП-РУП се намират в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледат от заинтересованите лица.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Несебър.

тел. за връзка 0554/29332  М. Караджова

 

Стипендия

Дата: 11.11.2008 г.

Община Несебър учреди стипендия за даровити деца на името на Жана Чимбулева.

Приканват се всички деца, печелили награди и отличия в различни конкурси, фестивали и олимпиади, да изпратят притежаваните сертификати на адреса на община Несебър: гр.Несебър, 8230 ул.”Еделвайс” № 10 /за Общинската комисия за даровити деца/ не по-късно от 28.11.2008 г.

 

Стипендията ще бъде връчена на 8 декември от 11:00 часа в Археологическия музей по време на тържеството по откриване на барелеф на Жана Чимбулева.

 

З А П О В Е Д №1205 гр.Несебър 06.11. 2008 г.

Дата: 06.11.2008 г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5/20.05.2005г. на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №376 от Протокол №11/13.10.2008г. на ОС – Несебър,

З А П О В Е Д №1204 гр.Несебър 06.11.2008 г.

Дата: 06.11.2008 г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5/20.05.2005г. на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №379 от Протокол №11/13.10.2008г. на ОС – Несебър,

З А П О В Е Д №1203 гр.Несебър 06.11.2008 г.

Дата: 06.11.2008 г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5/20.05.2005г. на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №391 от Протокол №11/13.10.2008г. на ОС – Несебър,

/ОТВОРИ/

 

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

Дата: 06.11.2008 г.

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ за длъжността „Главен счетоводител” в отдел ”Образование”, при следните изисквания:

 

 

Образование – висше

Специалност – Счетоводство

Професионален опит – 3 години

Компютърна грамотност

 

Необходими документи:

Заявление

Автобиография

Копие от диплома за завършено образование

Копие от документите удостоверяващи професионалния опит

 

Документи се приемат в отдел „Образование”  - гр.Несебър, ул.”Любен Каравелов”№3 /Общежитието/. За справки 0554/ 4 33 96 , 4 60 30

 

СЪОБЩЕНИЕ изх.№94-00-10274 от 04.11.2008год.

Дата: 05.11.2008 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Желязко Неделчев Явашев, к.к.”Слънчев бряг”, „Парк-1” ст.310, Митра Георгиева Иванова, к.к. „Слънчев бряг”, общ.”Роза”, ст.201, Хараламби Ананиев, гр.Несебър, ул.”Любен Каравелов” №16, Георги Вангелов Христов, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” бл.41, ет.1 – заинтересувано лице

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Желязко Неделчев Явашев, Митра Георгиева Иванова, Хараламби Ананиев, Георги Вангелов Христов, че е изработен проект за частичен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ І.-общ., кв.12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър.

Проектът за ЧПУП-ПЗ се намира в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Проектът може да се обжалва пред Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

 

СЪОБЩЕНИЕ изх.№94-00-10273 от 04.11.2008год.

Дата: 05.11.2008 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Неда Кирилова Новакова, гр.Бургас, ул.”Ивайло” №5, Мария Костадинова Аврамова, гр.Бургас, ул.”Цар Калоян” №70, ет.4 – заинтересувано лице

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Неда Кирилова Новакова, Мария Костадинова Аврамова, че е изработен проект за частичен подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 11538.2.55 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас.

Проектът за ЧПУП-ПЗ се намира в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Проектът може да се обжалва пред Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

СЪОБЩЕНИЕ изх.№94-00-10272 от 04.11.2008год.

Дата: 05.11.2008 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Иван Ангелов Найденов, гр.София, ж.к.”Младост” бл.89, вх.8, ет8, Красимира Христова Кьосева, гр.София, кв.”Суха река” №214А, ей6, ап28, Евтим Георгиев Кьосев, гр.София, кв.”Суха река” №214А, ет.6, ап28 – заинтересувано лице, че със заповед №630/16.09.2008г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Иван Ангелов Найденов, Красимира Христова Кьосева, Евтим Георгиев Кьосев, че със заповед № 630/16.09.2008г. е одобрен проект за частичнен подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 11538.2.50 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас

Заповедта и проектът за ЧПУП-ПЗ се намират в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

 

СЪОБЩЕНИЕ изх.№94-00-10271 от 04.11.2008год.

Дата: 05.11.2008 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Георги Иванов Александров, гр.София, ул.”Връбница”, №504, вх.Б, ет.7, ап.46, Емилия Цветанова Петкова- Наумова- гр.София, ул.”Ботевградско шосе” №17, вх.В, ет.5, ап.13 – заинтересувано лице, че със заповед №653/30.09.2008г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Георги Иванов Александров и Емилия Цветанова Петкова-Наумова, че със заповед № 653/30.09.2008г. е одобрен проект за частичен подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 11538.2.76 и 11537.2.77 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас.

Заповедта и проектът за ЧПУП-ПЗ се намират в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

 

СЪОБЩЕНИЕ изх.№94-00-10271 от 04.11.2008год.

Дата: 05.11.2008 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Георги Иванов Александров, гр.София, ул.”Връбница”, №504, вх.Б, ет.7, ап.46, Емилия Цветанова Петкова- Наумова- гр.София, ул.”Ботевградско шосе” №17, вх.В, ет.5, ап.13 – заинтересувано лице, че със заповед №653/30.09.2008г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Георги Иванов Александров и Емилия Цветанова Петкова-Наумова, че със заповед № 653/30.09.2008г. е одобрен проект за частичен подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 11538.2.76 и 11537.2.77 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас.

Заповедта и проектът за ЧПУП-ПЗ се намират в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00- 10152/29.10.2008 год.

Дата: 31.10.2008 г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Ради Дойчев Гинев...

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Ради Дойчев Гинев – заинтересована страна, че е изработен подробен устройствен план/план за застрояване  за ПИ 39164.11.884 в месността ”Четирите дървета” в землището на с. Кошарица - имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 60%.

 

 

Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.

 

 

É0554/293-42 за контакт.

 

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00- 10151/29.10.2008 год.

Дата: 30.10.2008 г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Христо Тръпков Шалев и наследниците на Теньо Тодоров Кондакчиев...

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Христо Тръпков Шалев и наследниците на Теньо Тодоров Кондакчиев –заинтересована страна,  че е изработен подробен устройствен план/план за застрояване  за ПИ 02703.24.76 в месността”Аланя”в землището на с.Баня-имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=0.80; максимална височина Н=7.00 м и минимално озеленена площ 40%.

 

Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

 

Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.

 

 

É0554/293-42 за контакт.

 

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-1052/27.10.2008 год.

Дата: 27.10.2008 г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Стоян Иванов Боев...

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Стоян Иванов Боев и наследниците на Костадин Ангелов Няголов –заинтересована страна, заповед №618/12.09.2008 год. за одобряване ПУП-ПЗ за ПИ 18469.36.47 в месността”Хаджи дере”в землището на с.Гильовца-имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 60%.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение пред Административен съд гр.Бургас, чрез Община Несебър. тел.  0554/293-42.

 

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-1053/27.10.2008 год.

Дата: 27.10.2008 г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на на Марин Стоянов Лефтеров ...

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на  на Марин Стоянов Лефтеров – заинтересована страна, заповед №426/09.06.2008 год. за одобряване ПУП-ПЗ за ПИ 18469.36.86 в месността ”Корията” в землището на с. Гильовца - имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 60%.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение пред Административен съд гр.Бургас, чрез Община Несебър. тел.  0554/293-42.

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-10054/27.10.2008 год.

Дата: 27.10.2008 г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на на наследниците на Стоян Иванов Боев...

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на  на наследниците на Стоян Иванов Боев – заинтересована страна, заповед №297/11.04.2008 год. за одобряване ПУП-ПЗ за ПИ 18469.37.12 в месността”Хаджи дере” в землището на с. Гильовца - имотът се отрежда за “Жм” при устройствени показатели: Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 60%.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение пред Административен съд гр.Бургас, чрез Община Несебър. тел.  0554/293-42.

 

Резултати

Дата: 24.10.2008 г.

Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен юрисконсулт”

/отвори/

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавни служители

Дата: 16.09.2008 г.

Община Несебър със седалище и адрес: гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл.13 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповеди № 1068,1069,1070/12.09.2008год

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на държавни  служители при следните условия:
    
1. Длъжност – Началник отдел „Инвеститорски контрол”
1.1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:      
Образователна степен – бакалавър;
Предпочитана специалност: Архитектура и строителство, ВиК, Транспортно строителство;
Минимален ранг – III младши;
Пофесионален опит – 4 години
 Минимален размер на основната заплата, определена за     длъжността – 343 лв.
    Кратко описание на длъжността: Ръководи, контролира и организира дейността на отдела. Контролира изпълнителите, които имат сключени договори с Община Несебър за извършване на СМР. Проверява и заверява актовете им за приключила работа. Съблюдава за изпълнение на Наредба №2 към ЗУТ.

2. Длъжност – „Главен вътрешен одитор”
2.1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
Образователна степен: бакалавър;
Професионална област: икономика, право;
Специфични изисквания: Сертификат от МФ съгл.чл.53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
Минимален ранг – IV младши;
Професионален опит – 2 години;
     Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 322 лв.
    Кратко описание на длъжността: проучване, планиране, извършване на фактически проверки и докладване за изпълнение на конкретен одитен ангажимент, както и последващи действия за проследяване изпълнението на дадени препоръки. Осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в община Несебър.


3.Длъжност – „Младши юрисконсулт”
3.1.Минимални и специфични изисквания за длъжността:
Образователна степен: магистър;
Образование: висше – юридическо;
Минимален ранг: V младши;
     Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 319 лв.

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство /за всички конкурсни длъжности/ - организационна компетентност,  комуникативни умения и умения за работа в екип, отговорност, етичност, лоялност, компютърна грамотност.

5. Начин на провеждане на конкурса: /за всички конкурсни длъжности/ - решаване на тест и интервю с кандидата.

6. Необходими документи за участие в конкурсната процедура /за всички конкурсни длъжности/:
6.1. Заявление по образец;
6.2. Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.1 и ал.2 от ЗДСл.
6.3. Копие от документи за придобитата образователна и квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ако има такава, а за гл.вътрешен одитор – копие на Сертификат от МФ съгл.чл.53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор ;
6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

7. Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или упълномощено от него лице в центъра за административно обслужване на граждани при община Несебър, ул.”Еделвайс”10, на гише 1 в срок от 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.

8. Списъците или други съобщения във връзка с конкурсите ще се  обявяват на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com., съгласно нормативно определените срокове.
За справки: тел. 0554/2 93 90.

              Краен срок за приемане на документи: 01.10.2008 год.

Търг

Дата: 12.09.2008 г.

На основание чл.87е, ал1. от ППЗГ и Заповед № 1071/12.09.2008 год. на Кмета на Община Несебър, обявява търг с явно наддаване за предоставяне възмездно ползване на маркирана дървесина от горите собственост на Община Несебър както следва:

Обръщение на г-н Николай Димитров към гражданите и гостите на Община Несебър

Дата: 12.09.2008 г.

В изпълнение на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, на наша територия стартира система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Системата се реализира съвместно с „Екобулпак” АД – национална организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР,

В изпълнение на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, на наша територия стартира система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Системата се реализира съвместно с „Екобулпак” АД – национална организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

До съществуващите съдове за битови отпадъци ще бъдат поставени цветни контейнери за разделно събиране. В жълтите контейнери ще се изхвърлят хартиените отпадъци,  а в зелените контейнери –  пластмасовите, металните и стъклените. Тези опаковки ще бъдат рециклирани и вложени като суровини в индустрията.

По този начин ще намалим значително количествата битови отпадъци, подлежащи на депониране, ще предотвратим отсичането на хиляди дървета и ще допринесем за ограничаване на вредните емисии във въздуха.

Успешното функциониране на системата е предпоставка за по – чиста околна среда и е част от мерките за преодоляване на кризата с отпадъците в града ни. То обаче не може да се случи без вашето активно съдействие.

Призовавам всички граждани и гости на Общината, нека бъдем отговорни към себе си и мястото, в което живеем като отделим малко време и усилия за сортиране на опаковките и ги изхвърляме разделно на определените за това места.

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

З А П О В Е Д № 997 гр.Несебър 02. 09. 2008 г.

Дата: 04.09.2008 г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5/20.05.2005г. на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №828 от Протокол №24/26.01.2007г. на ОС – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

 Да се проведе конкурс за отдаване под наем  на общинско помещение, находящо се на второ ниво в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” в гр.Несебър, изградена в кв.55, УПИ ХХХІ, по плана на гр.Несебър – нова част, с кадастрален №51500.502.454.1, актуван с АОС № 1876/02.03.2004г., представляващо: Кабинет №18 /помещение 45 по арх. план/ на площ от 17.00 /седемнадесет / кв.м за „Кардиологичен кабинет”.
 
 1. Начална конкурсна месечна наемна цена – определена съгласно §3 от ПЗР на Наредба №5/20.05.2005г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.30, ал.1, т.1, във връзка с чл.15б, ал.2а,  от Наредба №5 /отм./ в размер на 102.00 /сто и два лева / с ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години от подписването на договора за наем.

    3. Депозит за участие – 10 % от началната месечна наемна цена.

    4. Специфични условия на конкурса:
            4.1. Помещението да се използва за „Кардиологичен кабинет”;
            4.2. Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период;
            4.3. Кабинета да работи целогодишно, целодневно и да бъдат осигурени дежурства през почивните дни;
            4.4. Кандидатите да са лекари по обща медицина и лекари с призната специалност;
            4.5. Кандидатите да имат договор с РЗОК;
            4.6. Да осигурят за своя сметка обзавеждането и обурудването на помещението;
          5. Критериите за оценяване са – предложена оферта за развитие на кабинета, конкурсна цена и насрещни предложения, в полза на Община Несебър, като с най – голяма тежест е предложената оферта относно експлоатацията на обекта.
    6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.30 часа:
             6.1. На 22.09.08г. за първа дата за провеждане на конкурса;
             6.2. На 02.10.2008г. за втора дата за провеждане на конкурса;

            Конкурсна документация се закупува от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

Конкурсната документация се получава след заплащане на 24.00 /двадесет и четири/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк” ,  BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 448090.

7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:  

             7.1. На 23.09.2008г. за първа дата за провеждане на конкурса;
             7.2. На 03.10.2008г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане -  24.09.2008г. от 10.30 ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане - 06.10.2008г. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:....................
                                            /Н.Димитров/

Видяна: 459

З А П О В Е Д № 998 гр.Несебър. 02. 09. 2008 г.

Дата: 04.09.2008 г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5/20.05.2005г. на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №942 от Протокол №27/06.04.2007г. на ОС – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:
 
        
 Да се проведе неприсъствен конкурс за отдаване под наем  на нежилищен имот - частна общинска собственост: две стаи на обща площ от 20.30 /двадесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, разположени на етаж първи в административна сграда с кадактрален №51500.502.149.1,  по кадастралната карта на гр.Несебър, ул.”Хан Крум” 24 / ул.”Прибойна”1, актуван с АчОС №434А/26.01.1998г., при следните условия:
 1.Начална конкурсна месечна наемна цена – определена съгласно §3 от ПЗР на Наредба №5/20.05.2005г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.30, ал.1, т.1, във връзка с чл.15б, ал.2а, от Наредба №5 /отм./ - в размер на 204.62лв. /двеста и четири  лева  и  шестдесет и две стотинки/ с ДДС .
2. Срок за отдаване под наем – 2 /две / години от подписването на договора за наем.
    3. Депозит за участие - в размер на 10% от началната месечна наемна цена.
    4. Специфични условия на конкурса:
            -  Отдаваното помещение да се използва единствено за офис, за предоставяне на услуги в обществен интерес.
          5. Критериите за оценяване са – предложена оферта за развитие на обекта, конкурсна цена и насрещни предложения, в полза на Община Несебър, като с най – голяма тежест е предложената оферта относно експлоатацията на обекта.
    6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.30 часа:
             6.1. На 22.09.08г. за първа дата за провеждане на конкурса;
             6.2. На 02.10.2008г. за втора дата за провеждане на конкурса;

     Конкурсна документация се закупува от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

Конкурсната документация се получава след заплащане на 24.00 /двадесет и четири/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,  BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 448090.
         7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:  

             7.1. На 23.09.2008г. за първа дата за провеждане на конкурса;
             7.2. На 03.10.2008г. за втора дата за провеждане на конкурса;

на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане -  24.09.2008г. от 10.15 ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане - 06.10.2008г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

 КМЕТ НА ОБЩИНАТА:.........................
                                                 /Н.Димитров/

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР БЕ ПРИЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НАРЕДБА № 10

Дата: 01.09.2008 г.

НА 22.08.2008Г. НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР БЕ ПРИЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НАРЕДБА № 10 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР.

КОПИЕ ОТ СЪЩАТА СЕ НАМИРА В ОФИСА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ. ВСИЧКИ НОВОПОСТЪПИЛИ МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 19.09.2008Г. ЩЕ БЪДАТ ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ.

Декларация за политиката по качеството и околната среда

Дата: 20.08.2008 г.

Декларация на ръководството на Общинска Администрация Несебър за политиката по качеството и околната среда.

Ръководството на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕСЕБЪР приема политика за поддържане и непрекъснато подобрение на интегрирана система за управление на качеството и околната среда, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004, като средство за утвърждаване доброто име и репутация па общинска администрация и за създаване на възможности за непрекъснато подобряване.

 

Общински съвет НЕСЕБЪР

Дата: 18.08.2008 г.дневен ред за 22.08.2008

 

 

Заседание на Общински съвет Несебър на 22.08.2008г.

Дата: 11.08.2008 г.

На основание чл.28 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общински съвет Несебър на 22.08.2008г./петък/от 11.00 часа в заседателната зала на община Несебър.

Постоянните комисии ще заседават на 14.08.2008г.както следва:
10.00 ч.- комисия по Бюджет и финанси
11.30 ч.- комисия по ред и законност
13.00 ч.- комисия по ТСУ

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1384 на Административен съд – град Бургас

Дата: 31.07.2008 г.

Във връзка с жалбите, подадени от Национална спортна академия „Васил Левски” гр. София и „НСА – Спорт консулт”ЕООД против разпореждане на кмета на Община Несебър, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 633 от 9.07.2008 г., издадена от кмета на Община Несебър, в частта по т.VIII от същата заповед, Административен съд – град Бургас, Пети състав, определи:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Национална спортна академия „Васил Левски” гр. София, представлявана от ректора проф. Лъчезар Димитров, против разпореждане на кмета на Община Несебър, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 633 от 9.07.2008 г., издадена от кмета на Община Несебър,  в частта по т.VIII от същата заповед.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1096/2008 г. По описа на Административен съд – гр. Бургас по отношение на жалбата на Национална спортна академия „Васил Левски” гр.София, представяна от ректора проф. Лъчезар Димитров, против разпореждане на кмета на Община Несебър, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 633 от 9.07.2008 г., издадена от кмета на Община Несебър,  в частта по т.VIII от същата заповед.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „НСА – Спорт консулт” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Студентски”, Студентски град, НСА „ Васил Левски”, представлявано от управителя проф. Лъчезар Димитров, против разпореждане на кмета на Община Несебър, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 633 от 9.07.2008 г., издадена от кмета на Община Несебър, в частта по т.VIII от същата заповед.

/виж цялото съдебно определение/

 

изх.№94-00-7708 от 28.07.2008год.

Дата: 29.07.2008 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Георги Иванов Александров от гр.София, ж.к.”Връбница” №504, вх.Б, ет.7, ап.46 и на Емилия Цветанова Петкова- Наумова от гр.София, бул.”Ботевградско шосе” №17, вх.В, ет.5 – заинтересувано лице

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№94-00-7708 от 28.07.2008год.
          С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Георги Иванов Александров и на Емилия Цветанова Петкова- Наумова, че е изработен проект за частичнен подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 11538.2.76 и 11538.2.77 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас
            Проекта за ЧПУП-ПЗ се намира в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
         Проекта може да се обжалва пред Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

Спешна медицинска помощ

Дата: 18.07.2008 г.

Започна работа новият командирован екип на СМП /Спешна медицинска помощ/, който бе изпратен от Министерство на здравеопазването в подкрепление на филиала на Центъра за спешна медицинска помощ гр.Несебър.

Екипът се състои от  8 човека и  разполага с един реанимобил, който е разположен в сградата на ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Св. Влас.

На 30.06.2008г. Общински съвет - Несебър прие със свое решение да поеме разходите за храна и нощувки на командирования екип по предложение на Красимира Тодорова - зам.- кмет ”Здравеопазване и социални дейности”.

Командированите лекари ще работят в 4 двойки на 12 часови смени и ще обслужват следните населени места: гр. Св. Влас, КК Сл. Бряг, гр. Несебър, с. Кошарица, с. Тънково, с. Оризаре и с. Гильовца.

Проверки

Дата: 18.07.2008 г.

През летния сезон на територията на Община Несебър по инициатива на Апелативна прокуратура-Бургас и съвместно с Местната Комисия за Борба срещу Противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Несебър, ще се извършат проверки в питейните заведения и заведенията за обществено хранене, с цел откриването на лица под 18 год. възраст след 23 часа без придружител.

Ще се следи за употребата на алкохол и наркотични средства от малолетни и непълнолетни, както и проверки за скитащи, просещи и проституиращи деца на територията на цялата община.

Участие в проверките ще вземат както служители на РПУ - Несебър, начело с инспектор ДПС - Димо Димов, така и членовете на МКБППМН - Красимира Тодорова, председател на комисията и зам.-кмет „Здравеопазване и социални дейности”, Велина Георгиева - секретар на МКБППМН, инспектори от РИОКОЗ - Бургас.

До момента са проверени 4 дискотеки и 11 питейни заведения, при които е открито само едно непълнолетно лице, консумиращо алкохол, за което служителите на РПУ -  Несебър са съставили акт на собственика на питейното заведение.

Установени са 5 малолетни просещи деца без родителски надзор. На всички открити деца е предоставена полицейска закрила в РПУ-Несебър, а в последствие на родителите са съставени 5 Протокола за предупреждение, съгласно Закона за МВР.

 

ЗАПОВЕД № 633/09.07.2008г.

Дата: 10.07.2008 г.

С решение №338 от 26.05.2008 год. и на основание чл.7 ал.3 от Закона за Черноморското крайбрежие, Министерски съвет на Република България е предоставил за управление на община Несебър, област Бургас обекти-изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове и прилежащата им акватория, съгласно приложение съдържащо списък на обектите.

/отвори/

 

Млечна кухня

Дата: 09.07.2008 г.

Във връзка с предстоящото изграждане на нова млечна кухня с очакван срок – края на месец Август, е необходимо да бъде уточнен броя на желаещите да ползват услугата на територията на община Несебър.

За целта приканваме всички, които желаят да ползват млечната кухня, да се свържат със служителите от отдел „ Здравеопазване и социални дейности” на тел. 2-93-68/2-93-67  или в кабинета на отдела.
Уточняваме, че изготвянето на списък с желаещите е мярка, с която да бъде направено проучване и да се установи необходимостта от корекции на по-ранен етап, а не процедура по включване в услугата.

З А П О В Е Д №604

Дата: 07.07.2008 г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5/20.05.2005г. на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №258 от Протокол №8/29.05.2008г. на ОС – Несебър

Да се проведе конкурс за отдаване под наем  на общински помещения, находящи се в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща в гр.Несебър, изградена в кв.55, УПИ ХХХІ, по плана на гр.Несебър – нова част, с кадастрален №51500.502.454.1, актуван с АОС № 1876/02.03.2004г., представляващи обособени части от сутеренен етаж на сградата: Кабинети №17, №18, №21, №22, №23, №24, №42 с обща площ от 131.30 /сто тридесет и едно цяло и тридесет стотни/ кв.м за „Център за хемодиализа”.
 1. Начална конкурсна месечна наемна цена – определена съгласно §3 от ПЗР на Наредба №5/20.05.2005г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.30, ал.1, т.1, във връзка с чл.15б, ал.2, б.”А” от Наредба №5 /отм./ - в размер на 787.80 лв. /седемстотин осемдесет и седем лева и осемдесет стотинки / с ДДС .

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години от подписването на договора за наем.

    3. Депозит за участие – 10 % от началната месечна наемна цена.

    4. Специфични условия на конкурса:
            4.1. Помещенията да се използват за „Център за хемодиализа”.

              4.2. Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

               4.3. Кандидатите за участие в конкурса да представят документи, от които да е видно, че разполагат с необходимата апаратура за функционирането на центъра по предназначението му, както и със съответните специалисти за извършването на диализните процедури.

          5. Критериите за оценяване са – предложена оферта за развитие на Центъра, конкурсна цена и насрещни предложения, в полза на Община Несебър, като с най – голяма тежест е предложената оферта относно експлоатацията на обекта.
    6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
             6.1. На 23.07.08г. за първа дата за провеждане на конкурса;
             6.2. На 31.07.2008г. за втора дата за провеждане на конкурса;

       Конкурсна документация се закупува от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

Конкурсната документация се получава след заплащане на 24.00 /двадесет и четири/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк” ,  BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 448090.

7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.30 часа:

                 7.1. На 24.07.2008г. за първа дата за провеждане на конкурса;
       7.2. На 31.07.2008г. за втора дата за провеждане на конкурса;
  На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

    8.1. Първа дата за провеждане -  25.07.2008г. от 10.00 ч. в сградата на Общината.
    8.2. Втора дата за провеждане - 01.08.2008г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия,


                                                             КМЕТ НА ОБЩИНАТА:
                                                        /Н.Димитров/

З А П О В Е Д №602

Дата: 07.07.2008 г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5/20.05.2005г. на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №257 от Протокол №8/29.05.2008г. на ОС – Несебър

ЗАПОВЯДВАМ:

 Да се проведе конкурс за отдаване под наем  на общинскио помещение, находящо се в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща в гр.Несебър, изградена в кв.55, УПИ ХХХІ, по плана на гр.Несебър – нова част, с кадастрален №51500.502.454.1, актуван с АОС № 1876/02.03.2004г., представляващ обособена част от партерния етаж на сградата: Кабинет №42 с обща площ от 17.00 /седемнадесет цяло / кв.м за „Психиатричен кабинет”.
 
 1. Начална конкурсна месечна наемна цена – определена съгласно §3 от ПЗР на Наредба №5/20.05.2005г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.30, ал.1, т.1, във връзка с чл.15б, ал.2, б.”А” от Наредба №5 /отм./ в размер на 102.00 /сто и два лева / с ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години от подписването на договора за наем.

    3. Депозит за участие – 10 % от началната месечна наемна цена.

    4. Специфични условия на конкурса:
            4.1. Помещението да се използва за „Психиатричен кабинет”.

              4.2. Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

               4.3. Да се осигури целогодишно присъствие на лекар специалист минимум три пъти седмично.

          5. Критериите за оценяване са – предложена оферта за развитие на кабинета, конкурсна цена и насрещни предложения, в полза на Община Несебър, като с най – голяма тежест е предложената оферта относно експлоатацията на обекта.
    6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
             6.1. На 23.07.08г. за първа дата за провеждане на конкурса;
             6.2. На 31.07.2008г. за втора дата за провеждане на конкурса;

            Конкурсна документация се закупува от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

Конкурсната документация се получава след заплащане на 24.00 /двадесет и четири/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк” ,  BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 448090.

7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.30 часа: 

             7.1. На 24.07.2008г. за първа дата за провеждане на конкурса;
             7.2. На 31.07.2008г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
    8.1. Първа дата за провеждане -  25.07.2008г. от 10.30 ч. в сградата на Общината.
    8.2. Втора дата за провеждане - 01.08.2008г. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

                                             КМЕТ НА ОБЩИНАТА:
                                           /Н.Димитров/

30. 06. 2008 г. - Заседание на Общински съвет Несебър

Дата: 04.07.2008 г.

На 30. 06. 2008 г. на заседание на Общински съвет Несебър бе приета на първо четене Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Несебър. Копие от същата се намира в офиса на Общински съвет в сградата на Общината. Всички новопостъпили мнения и предложения до 21.07.2008г. ще бъдат обсъдени и взети под внимание.


З А П О В Е Д №570

Дата: 01.07.2008 г.

На основание чл.93, ал.1 от Наредба за РПУРОИ и Протоколно решение от 23.06.2008г. на комисия назначена със Заповед №522/23.06.2008г., за провеждане на конкурс за отдаване под наем, обявен със Заповед №378/02.06.2008г. на основание чл.14, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №5/20.05.2005г. на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №214 от Протокол №7/24.04.2008г. на ОС-Несебър.

/отвори/

 

Oбработка с топъл аерозол срещу комари

Дата: 27.06.2008 г.

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава, че на 26.06.2008г. /петък/ ще бъде извършена обработка с топъл аерозол на гр. Несебър и к.к. Сл.бряг-запад срещу комари.

При лоши метеорологични условия – дъжд или силен
вятър е възможно обработката на тревните площи
да се извърши след едно денонощие .
Умоляваме гражданите да не допускат влизането в
тревните площи на деца и домашни любимци.

 

 

изх.№92-00-6894 от 27.06.2008год.

Дата: 27.06.2008 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Иван Димитров Георгиев, Иван Събев Димитров, Димитър Янков Хараламбов – заинтересувани лица, че със Заповед №507/27.06.2008г.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№92-00-6894 от 27.06.2008год.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Иван Димитров Георгиев, Иван Събев Димитров, Димитър Янков Хараламбов – заинтересувани лица, че със Заповед №507/27.06.2008г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ VІІІ-общ. в кв.14 по плана на ж.к. „Черно море”, гр.Несебър.
Заповедта и проекта за ЧИ на ПУП-ПЗ се намират в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 М. Карагогова

 

 

Дневен ред 30.06.2008

Дата: 25.06.2008 г.

На основание чл.28 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 30.06.2008 г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

отвори

З А П О В Е Д №434 гр.Несебър,16.06.2008г.

Дата: 18.06.2008 г.

На основание чл.93, ал.1 от Наредба за РПУРОИ и протоколно решение от 13.06.2008г. на комисия назначена със Заповед №419/13.06.2008г., за провеждане на конкурс за отдаване под наем, обявен със Заповед №345/23.05.2008г. и Заповед №365/27.05.2008г., на основание чл.14, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №5/20.05.2005г. на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №208 от Протокол №7/24.04.2008г. на ОС-Несебър

изтегли / отвори

 

 

Управление на проекти по еврофондовете

Дата: 02.06.2008 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


Община Несебър има удоволствието да Ви покани на информационно разяснителна среща, свързана с възможностите на бизнеса за кандидатстване по програми финансирани от Структурните фондове на ЕС.

Инициативата е в рамките на ресор ”Управление на проекти по еврофондовете” и цели създаване на практика и поставяне на диалог между представители на частния сектор и Община Несебър с цел повишаване на активността и създаване на по-добра среда за развитие на частни инициативи, чрез финансовата подкрепа на европейските фондове.

Фокусът на тази първа Наша среща ще падне върху възможностите за кандидатстване по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд,

възможноститеза предоставянена квалификационни услуги и обучения на Вашите или други служители, заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия и как бихте могли да се възползвате от безвъзмездна финансова помощ до 1 000 000 евро на отделен проект.

Информационната среща ще се състои на 10.06.2008г.(вторник) в

Залата на Общината, гр.Несебър от 10:00 часа.

 

Община Несебър кандидатства

Дата: 02.06.2008 г.

Община Несебър кандидатства по отворена програма на МОСВ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос на оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 год. ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в населени места над 2000 еквивалент жители”

Община Несебър кандидатства за техническа помощ за изготвяне на цялостен проект за изграждане на ПСОВ Несебър – Сл.бряг. Предвидено е и предпроектно проучване на състоянието на водопроводната и канализационна система.

До края на седмицата ще бъде входирано и проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007  - 2013г. по схема  „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура , допринасяща за устойчиво местно развитие”

Името на проекта е „Образователна инфраструктура – Община Несебър”

Безвъзмездното финансиране , което общината очаква от програмата е в размер на 1 000 000 лева.  Проектът обхваща: обновяване на едно училище и две детски градини: СОУ”Любен Каравелов” и детските градини в Несебър и кк.Сл.бряг. Дейностите включват : енергийно обследване , мерки за енергийна ефективност, обновяване  и оборудване на спортно игрище, и детските площадки.

Реализацията на проекта ще доведе до енергийна ефективност, подобряване външния облик , учебната среда и учебния процес в  училището и детските градини. Значително ще се намалят разходите за поддръжка на сградния фонд и отоплителните съоръжения. Ще се създадат благоприятни условия за децата, които да гарантират тяхната сигурност и комфорт.

 

Община Несебър ще разкрие нова социална придобивка

Дата: 27.05.2008 г.

На 30.05.2008 г в навечерието на международния празник на детето – 1 юни, Община Несебър ще разкрие нова социална придобивка към Управление „Социални грижи и услуги” – Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ за деца със специални нужди от 3 до 18 г.

ЦСРИ ще предоставя необходимата информация, обучение и рехабилитационни услуги на деца
и младежи от всички селища на общината. Специализираното оборудване и обзавеждане
ще създаде условия и възможност на децата с увреждания, както и на техните семейства
да имат достъп до специализирани консултации и взаимна подкрепа, за да могат всички деца
да развиват пълноценно потенциала си и за пълна промяна на обществената нагласа спрямо тях.
Мултидисциплинарен екип от специалисти:
Социален работник
Психолог
Логопед
Кинезитерапевт
Рехабилитатор
ще работи по индивидуални  програми за ранна интервенция и интеграция на децата в общността.

Тържественото откриване на центъра ще се проведе на 30.05.2008 г. от 12.00 часа в ж-к "Младост" бл.62 /до Общински Детски Компелкс/.

 

изх.№94-00-5532 от 20.05.2008год.

Дата: 20.05.2008 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Иван Димитров Георгиев от гр.несебър, ж.к.”Младост”, бл. 45, ет.3, ап.11 – заинтересувано лице.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Иван Димитров Георгиев – заинтересувано лице, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ VІІІ-общ. в кв.14 по плана на ж.к.”Черно море” гр.Несебър.

Проекта за ЧИ на ПУП-ПЗ се намира в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

Проекта може да се обжалва пред Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

 

изх.№92-00-5360 от 19.05.2008год.

Дата: 16.05.2008 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица в УПИ І-общ. кв.56 по плана на гр.Несебър, че със Заповед №385/10.05.2008г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за имот пл.№799 /с идентификатор по КК 51500.502.799 по КК/.

Заповедта и проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се намират в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

До 15 май 2008г. да се преустановят строително монтажните работи на обектите, които не са завършени

Дата: 10.05.2008 г.Във връзка със започването на туристическия сезон на територията на община Несебър ви уведомяваме, че съгласно чл.15 от Закона за черноморското крайбрежие, от 15 май до 01 октомври се забранява извършването на строително монтажни работи в курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси и ваканционни селища по черноморското крайбрежие.
 
Необходимо е до 15 май 2008г. да се преустановят строително монтажните работи на обектите, които не са завършени, да бъдат възстановени тротоарните настилки и зелените площи нарушени по време на строителството, както и същите да бъдат оградени и обезопасени съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.

 

З А П О В Е Д №255 гр.Несебър,25.04.2008г

Дата: 25.04.2008 г.

На основание чл.93, ал.1 от Наредба за РПУРОИ и протоколно решение от 22.04.2008г. на комисия назначена със Заповед №239/22.04.2008г., за провеждане на конкурс за отдаване под наем, обявен със Заповед №181/01.04.2008г. на основание чл.14, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №5/20.05.2005г. на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №124 от Протокол №5/27.02.2007г. на ОС-Несебър.

З А П О В Я Д В А М :

Да се удължи срока за подаване на оферти за участие в конкурс  за отдаване под наемза срок от 3/три/ години на щандове в общинска сграда – частна общинска собственост, АОС №1941/29.04.2004г., находяща се на ул.”Митрополитска”, УПИ І, кв.6 по плана на гр.Несебър – стара част, кадастрален № 51500.501.328.2, както следва :

1. Щандове №1, 2, 3 и 4,  всеки един на площ от 6.5кв.м./ шест цяло и пет квадратни метра/.

2.Щандове № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 всеки един на площ от 8.5кв.м. / осем цяло и пет квадратни метра/,   при следните условия:

1.Начална конкурсна месечна наемна цена :

-За Щандове №1, 2, 3 и 4,  - в размер на 156лв. с ДДС.

-За Щандове № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13  - в размер на 204 лв. с ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 3 /три/ години от подписването на договора за наем.

3. Депозит за участие - представляващ 10 % от началната месечна наемна цена:

-За Щандове №1, 2, 3 и 4 – 15.60лв. / петнадесет лева и шестдесет стотинки/;

-За Щандове № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 – 20.40лв. / двадесет лева и четиридесет стотинки/.

4.Специфични условия на конкурса:

щандовете да се ипзолзват единствено за продажба на сувенири и промишлени стоки.

5. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа  на  21.05.2008г. от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

Конкурсната документация се получава след заплащане на 24.00 /двадесет и четири/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк” ,  BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 448090.

6.Срок за подаване на писмени оферти - до 16.30 часа на 22.05.2008г. на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

7.Дата, час и място за провеждане на конкурса: на 23.05.2008 год. от 10.45 ч. в сградата на Общината.

За КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /И.Гургов– зам.кмет, съгласно Заповед  №214/15.04.2008г./

 

З А П О В Е Д №257 гр.Несебър,25.04.2008г.

Дата: 25.04.2008 г.

На основание чл.93, ал.1 от Наредба за РПУРОИ и протоколно решение от 22.04.2008г. на комисия назначена със Заповед №242/22.04.2008г., за провеждане на конкурс за отдаване под наем, обявен със Заповед №179/01.04.2008г. на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №5/20.05.2005г. на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №126 от Протокол №5/27.02.2007г. на ОС-Несебър.

З А П О В Я Д В А М :

Да се удължи срока за подаване на оферти за участие в конкурс  за отдаване под наем нежилищен имот частна общинска собственост, находящ се в имот с пл.№147 в с.Паницово, представляващ 7,5кв.м. / седем цяло и пет кв.м./ от едноетажна сграда- Фурна, АОС№2160/07.03.2005г. , при следните условия:

1.Начална конкурсна месечна наемна цена – определена съгласно §3 от ПЗР на Наредба №5/20.05.2005г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.30,ал.1, т.2, б.А във връзка с чл.15б, ал.2,б.В от Наредба №5 /отм./ и приложение №1 към докладната записка, в размер на 8.77лв. /осем лева и седемдесет и седем стотинки/ с ДДС за 26 работни часа за 1 месец /три дни в седмицата по два часа/.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години от подписването на договора за наем.

3. Депозит за участие - в размер на 1.00лв. /един лев/.

4. Специфични условия на конкурса:

Отдаваното помещение да се използва единствено за  продажба на хляб и тестени изделия.

5. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа  на  21.05.2008г. от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

Конкурсната документация се получава след заплащане на 24.00 /двадесет и четири/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк” ,  BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 448090.

6.Срок за подаване на писмени оферти - до 16.30 часа на 22.05.2008г. на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

7.Дата, час и място за провеждане на конкурса: на 23.05.2008 год. от 10.15 ч. в сградата на Общината.

За КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /И.Гургов– зам.кмет,съгласно Заповед №214/15.04.2008г./

 

А П О В Е Д №256 гр.Несебър,25.04.2008г

Дата: 25.04.2008 г.

На основание чл.93, ал.1 от Наредба за РПУРОИ и протоколно решение от 22.04.2008г. на комисия назначена със Заповед №241/22.04.2008г., за провеждане на конкурс за отдаване под наем, обявен със Заповед №180/01.04.2008г. На основание чл.24а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.17, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение № 125 от Протокол №5/27.02.2008г. на Общински съвет – Несебър

З А П О В Я Д В А М :

Да се удължи срока за подаване на оферти за участие в конкурс  за отдаване под аренда на общински имот с кадастрален №73571.49.21. по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Камарата”, на площ от 14 796кв.м. /четиринадесет хиляди седемстотин деветдесет и шест кв.м./ , с начин на трайно ползване по кадастр.карта – нива, VІІІ категория, АОС №2378/31.05.2006г., за създаване и отглеждане на овощни насаждения, при следните условия:

1.Начална конкурсна годишна арендна цена в размер на 20 лв. на декар без ДДС или 355.10лв. / триста петдесет и пет ева и 10 стотинки/ с ДДС за 14,796дка / четиринадесет цяло и  седемстотин деветдесет и шест дка/ при гратисен период от 4 / четири / години.

2. Срок за отдаване под аренда – 10 /десет/ години от подписването на договора за аренда или до края на текущата стопанска година.

3. Депозит за участие- представляващ 10 % от първоначалната конкурсна годишна арендна цена - в размер на 35.51лв. /тридесет и пет лева и петдесет и една стотинки/.

4. Специфични условия на конкурса:

-Имотът да се използва за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

-Право на участие в конкурса имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица , регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители на базата на обработвани от тях земи.

5. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00ч.  на  21.05.2008г. от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

Конкурсната документация се получава след заплащане на 24.00 /двадесет и четири/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк” ,  BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 448090.

6. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.30 часа на 22.05.2008г. на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

7. Дата, час и място за провеждане на конкурса: на 23.05.2008 год. от 10.30 ч. в сградата на Общината.

За КМЕТ НА ОБЩИНАТА:  /И.Гургов– зам.кмет,

съгласно Заповед №214/15.04.2008г./

 

З А П О В Е Д №254 гр.Несебър,25.04.2008г

Дата: 25.04.2008 г.

На основание чл.93, ал.1 от Наредба за РПУРОИ и протоколно решение от 22.04.2008г. на комисия назначена със Заповед №240/22.04.2008г., за провеждане на конкурс за отдаване под наем, обявен със Заповед №178/01.04.2008г. на основание чл.14, ал.7 от ЗОС и във връзка с чл.15, ал.1 от Наредба №5/20.05.2005г. на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №122 от Протокол №5/27.02.2007г. на ОС-Несебър

З А П О В Я Д В А М :

Да се удължи срока за подаване на оферти за участие в конкурс  за отдаване под наемза банков офис засрок от 5 /пет/ години на общинските помещения №18 и №19, всяко от които на площ от 15/петнадесет/ кв.м., находящи се на първия етаж от административната сграда на Кметство Свети Влас, със застроена площ от 701.25 кв.м. находяща се в УПИ І, кв.13 по плана на гр.Св.Влас, с кад.№11538.501.217.1, АпОС №1905/15.03.2004г., при следните условия:

1.Начална конкурсна месечна наемна цена - определената съгласно чл.30, ал.1, т.2, б.Д във връзка с чл.15, ал.2, б.Б от Наредба №5/отм./ и §3 от ПЗР на Наредба №5/20.05.2005г. в размер на 505.44лв. /петстотин и пет лева и четиридесет и четири стотинки/ с ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години от подписването на договора за наем.

3. Депозит за участие, представляващ 10 % от първоначалната конкурсна месечна наемна цена в размер на 50.54лв. /петдесет лева и 54 стотинки/

4. Специфични условия на конкурса:

- Отдаваното помещение да се използва единствено за банков офис;

- Право да участват в конкурса имат юридически лица регистрирани по Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ .”

5. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа  на  21.05.2008г. от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

Конкурсната документация се получава след заплащане на 24.00 /двадесет и четири/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк” ,  BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 448090.

6.Срок за подаване на писмени оферти - до 16.30 часа на 22.05.2008г. на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

7.Дата, час и място за провеждане на конкурса: на 23.05.2008 год. от 10.00 ч. в сградата на Общината.

За КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /И.Гургов– зам.кмет,

съгласно Заповед №214/15.04.2008г./

Община Несебър уведомява

Дата: 24.04.2008 г.

Община Несебър уведомява всички желаещи да поставят преместваеми обекти на територията на к.к.”Слънчев бряг-изток” и к.к. „Слънчев бряг-запад”, върху терени частна собственост през сезон 2008г., че могат да подават молби за разрешение за поставяне в Центъра за административно обслужване на Община Несебър - Офис №2 , гише 2 . Срок за подаване на молбите придружени с необходимите документи до 15.05.2008г.

Необходими документи:
•        Молба по образец.
•        Копие от съдебната регистрация на търговеца.
•        Удостоверение за актуално състояние на търговеца / с валидност 6 месеца
от датата на издаването му/.
•        Копие от удостоверение за регистрация – Булстат.
•        Документ за собственост, когато молбата се подава от собственика на
имота или изрично писмено съгласие от собственика /собствениците на имота
респ. Писмен договор за наем за заетата от преместваемия обект площ/.
•        Схема по реда на чл.11 от Наредба 10 на Общински съвет гр.Несебър.
•        Проект за фасадите, ведно със записка относно размерите на обекта.
•        Съгласувателни писма на специализираните органи и експлоатационните
предприятия, когато това е необходимо с оглед предназначението на обекта.
•        Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър

Oбработка на зелените площи, градини, паркове и междублокови пространства срещу кърлежи и бълхи

Дата: 24.04.2008 г.

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава на жителите на гр.Несебър – нова и стара част, че на 25.04.2008г. /петък/ ще бъде извършена обработка на зелените площи, градини, паркове и междублокови пространства срещу кърлежи и бълхи.

Умоляваме гражданите да не допускат влизането в тревните площи на деца и домашни любимци.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р отдел “Екология”, гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554 / 4 25 32, 4 40 70

С П И С Ъ К На допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ”

Дата: 22.04.2008 г.

С П И С Ъ К На допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ”

МАРИЯ РУМЕНОВА РАЙКОВА

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ТЕОДОРА ИВАНОВА ТОДОРОВА

НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА СТАЕВА

 

Конкурсът – решаване на тест ще се проведе на 08.05.2008год., от 9.00 часа в сградата на Община Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: / В.Борисов/

С П И С Ъ К На допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР”

Дата: 22.04.2008 г.

С П И С Ъ К На допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР”

СТАНИЗАРКА ДИМОВА НЕНОВА

Конкурсът – решаване на тест ще се проведе на 08.05.2008год., от 10.30 часа в сградата на Община Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: / И.Стайков/

 

С П И С Ъ К На недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността Началник отдел „Инвеститорски контрол”

Дата: 22.04.2008 г.

С П И С Ъ К На недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността Началник отдел „Инвеститорски контрол”

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

Основание за недопускане – представените документи не удостоверяват наличието на висше техническо образование, специалност – строителен инженер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: / М.Белински/

 

СЪОБЩЕНИЕ изх.№92-00-3492 от 21.04.2008год.

Дата: 21.04.2008 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128 ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че с решение по т.51 от протокол №7/09.04.2008г. на ОбЕСУТ-гр.Несебър е приет проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за имот пл.№799 /с идентификатор по КК 51500.502.799/ в УПИ І-общ. кв.56 по плана на гр.Несебър.

Проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на подробен устройствен план до Община Несебър.

 

Банкова сметка на Община Несебър за всички данъци и такси

Дата: 17.04.2008 г.

Всички данъци и такси ще се плащат по следната банкова сметка на Община Несебър.

О Б Щ И Н А    ГР. Н Е С Е Б Ъ Р

ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

 

Новия BIC код за УниКредит Булбанк: UNCRBGSF

IBAN BG55UNCR76308400000400

КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

___________________________________________________

Данък недвижим имот    44 21 00

___________________________________________________

Данък върху наследствата    44 22 00

__________________________________________________________

Данък върху превозните средства    44 23 00

__________________________________________________________

Такса битови отпадъци     44 24 00

__________________________________________________________

Данък при придобиване на имущества по дарения и

възмезден начин     44 25 00 

__________________________________________________________

 

Други данъци     44 34 00

__________________________________________________________

Туристически такси     44 80 12

__________________________________________________________

Патентен данък      44 14 00

__________________________________________________________

Лихвите за дънъците и таксите се внасят по кода на главницата на съответния данък или такса !

Вносителите задължително да посочват партиден номер на имота

(при плащане на ДНИ и ТБО ) или № на декларацията по която се плаща, марка и номер на ПС при плащане на данък ПС, трите имена на физическото лице / наименование на юридическото лице, идентификатор на ЗЛ – ЕГН или Булстат или ЛНЧ.

 

Община Несебър търси да назначи „ИНКАСАТОРИ НА ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ”

Дата: 17.04.2008 г.

Община Несебър, търси да назначи за сезон 2008 г. „ИНКАСАТОРИ НА ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ”

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Молба

2.Автобиография

3.Копие от диплом за завършено образование

 

Място и срок за подаване на документите: Община Несебър , Център за информационно и административно обслужване

Гише № 1

Срок: 09.05.2008 г.

За информация: тел: 0554 /2- 93-13

Пролетно почистване в общината

Дата: 10.04.2008 г.

Община Несебър съобщава на всички граждани на Общината, че от 14.04.2008г. (понeделник) до 23.04.2008г. (сряда) включително, ще се проведе пролетно почистване в общината.

Молим всички по обемисти предмети да бъдат оставяни до контейнерите за битови отпадъци, които ще бъдат извозвани от колите на БКС – от 7.00до 16.00 часа.

За повече информация Отдел Екология – 0554/ 4-25-32, 0554/ 4-40-70

Необходими документи за издаване на пропуск

Дата: 07.04.2008 г.

Във връзка с предстоящия летен туристически сезон 2008г. и въвеждане на ограничителен режим за достъп на автомобили на територията на гр. Несебър-стара част съгласно решение на Общински съвет – Несебър, е необходимо жителите, търговците и наемателите на обeкти в стария град да се снабдят с пропуски /магнитни карти /. Необходими документи за издаване на пропуск:

За живущи и собственици на имоти в гр. Несебър-стара част-без ограничение във времето за достъп.

Регистрационен талон на МПС.

Лична карта или документ за собственост на имот в Несебър-стара част

За търгоци и наематели на обкти в Несебър-стара част – с ограничен достъп във времето за влизане.

Договор за наемане на обект, или разрешение от Общината за извършване на търговска дейност

Регистрационен талон на МПС

Магнитни карти издавани през 2007г. ще важат след преактивиране.

Цените за издаване на нова карта или преактивиране на стара са както следва:

За живущи в Несебър-стара част – 10лв.

За търговщи и наематели на обекти – 200лв.

В общинските паркинги ще бъдат определени известен брой паркоместа за живущите и търговците на абонаментен принцип.

Молби свободен текст, ще се приемат в Общината – дирекция "Транспорт" на

Ул. "Струма" № 6 ет.1 /бивша Стопанска банка/.

Допълнителна информация на тел. 0554 42587 К.Хаджиева

Конкурс за назначаване на държавни служители

Дата: 02.04.2008 г.

Община Несебър със седалище и адрес: гр.Несебър, ул..”Еделвайс” 10, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл.13 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповеди № 169 - 171

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавни служители при следните условия:

1. Длъжност – Финансов контрольор

Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше, магистър;

- предпочитана специалност – икономика;

- професионален опит – три години или минимален ранг – ІV младши;

Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 290 лв.

Кратко описание на длъжността: Осъществява предварителен контрол за законосъобразността на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на общината, чрез проверка на документи и действия, свързани с поемането на задължения и/или извършването на разходи в общината, в съответствие с изискванията на ЗФУКПС и методически насоки и указания към него.

2. Длъжност – Началник отдел „Инвеститорски контрол”

Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше, техническо, бакалавър;

- предпочитана специалност – строителен инженер;

- професионален опит – четири години или минимален ранг – ІІІ младши.

Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 314 лв.

Кратко описание на длъжността: Ръководи, контролира и организира дейността на отдела; контролира изпълнителите, сключили договори с Община Несебър за извършване на СМР; проверява и заверява актовете им за приключила работа; съблюдаване изпълнението на Наредба № 2 към ЗУТ.

3. Длъжност – „Младши юристконулт” – отдел „Правен”

Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше, магистър;

- професионална област – право;

- минимален ранг – ІV младши

Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 290 лв.

Кратко описание на длъжността: Осъществява дейност по процесуално представителство на общината пред съдебните институции, оказва правна помощ, като съгласува проекти на заповеди, проекти на договори, актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления и изготвя други становища по зададени въпроси.

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство: / за всички конкурсни длъжности/: комуникативни умения и умения за работа в екип; познания и опит в работата на общинската администрация, компютърна грамотност.

5. Начин на провеждане на конкурса: / за всички конкурсни длъжности/: чрез решаване на тест и интервю с кандидата.

6. Необходими документи за участие в конкурсната процедура: 1. Заявление по образец;

2. Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.1 т.1-5 от ЗДСл.

3. Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.2 т.1-6 от ЗДСл.

4. Копие от документи за придобитата образователна и квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ако има такава /според изискванията за длъжността/;

5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

6. Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или упълномощено от него лице в центъра за административно обслужване на граждани при община Несебър, ул.”Еделвайс”10, на гише 1 в срок от 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com., съгласно нормативно определените срокове.

За справки: тел. 0554/2 93 13 или 2 93 54.

Краен срок за приемане на документи: 15.04.2008

Kонкурс за отдаване под наем на 2500кв.м.

Дата: 02.04.2008 г.

З А П О В Е Д №182 Гр.Несебър, 01.04.2008 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение № 154 от Протокол №5/27.02.2008г. на Общински съвет – Несебър

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе неприсъствен конкурс за отдаване под наем на 2500кв.м. / две хиляди и петстотин квадратни метра/, представляващи част от имот – публична общинска собственост УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС №891/29.11.2000г., съгласно приложената схема, за извършване на атракционна дейност – Луна парк, при следните условия:

1.Начална конкурсна наемна цена в размер на 24 480 лв. / двадесет и четири хиляди четиристотин и осемдесет лева/ с ДДС:

2. Срок за отдаване под наем – 3 /три/ месеца, считано от 01.06.2008г. до 31.08.2008г.

3. Депозит за участие - представляващ 10 % от началната месечна наемна цена в размер на 2448 лв. / две хиляди четиристотин четиридесет и осем лева/.

4.Специфични условия на конкурса:

-Наеманият имот да се използва единствено за атракционна дейност.Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;Участниците да представят документи / за собственост, наем или др./ удостоверяващи притежаването на подходящи съоръжения за извършването на горепосочената дейност;Участниците в конкурса следва да предоставят договор с техническо лице, обезпечаващо ежедневен технически преглед на съоръженията, с оглед безопасността на ползващите атракцията.Участниците следва да разполагат със снимков материал на атракционните съоръжения, които ще използват.

5. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа на 18.04.2008г. от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

Конкурсната документация се получава след заплащане на 24.00 /двадесет и четири/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк” , BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 448090.

6.Срок за подаване на писмени оферти - до 16.30 часа на 21.04.2008г. на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

7.Дата, час и място за провеждане на конкурса: на 22.04.2008 год. от 11.00ч. в сградата на Общината.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /Н.Димитров/

Kонкурс за отдаване под наем на 1500кв.м. / хиляда и петстотин квадратни метра

Дата: 02.04.2008 г.

З А П О В Е Д №183 Гр.Несебър, 01.04.2008 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение № 153 от Протокол №5/27.02.2008г. на Общински съвет – Несебър

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе неприсъствен конкурс за отдаване под наем на 1500кв.м. / хиляда и петстотин квадратни метра/ представляващи част от имот – публична общинска собственост УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АОС №891/29.11.2000г., съгласно приложената схема, за извършване на атракционна дейност – детски комплекс, при следните условия:

1.Начална конкурсна наемна цена в размер на 24 600 лв. / двадесет и четири хиляди и шестотин лева/ с ДДС:

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ месеца, считано от 01.05.2008г. до 30.09.2008г.

3. Депозит за участие - представляващ 10 % от началната месечна наемна цена в размер на 2460 лв. / две хиляди четиристотин и шестдесет лева /.

4.Специфични условия на конкурса:

-Наеманият имот да се използва единствено за атракционна дейност.Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;Участниците да представят документи / за собственост, наем или др./ удостоверяващи притежаването на подходящи съоръжения за извършването на горепосочената дейност;Участниците в конкурса следва да предоставят договор с техническо лице, обезпечаващо ежедневен технически преглед на съоръженията, с оглед безопасността на ползващите атракцията.Участниците следва да разполагат със снимков материал на атракционните съоръжения, които ще използват.

5. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа на 18.04.2008г. от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

Конкурсната документация се получава след заплащане на 24.00 /двадесет и четири/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк” , BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 448090.

6.Срок за подаване на писмени оферти - до 16.30 часа на 21.04.2008г. на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

7.Дата, час и място за провеждане на конкурса: на 22.04.2008 год. от 11.15ч. в сградата на Общината.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:/Н.Димитров/

Краен срок за подаване на патентни декларации

Дата: 01.04.2008 г.

Крайният срок за подаване на патентни декларации за работещите търговски обекти от началото на годината е 30.април.2008 г., а за започващите през годината срокът за подаване на патентна декларация е преди започване на дейността.

Крайният срок за подаване на патентни декларации за работещите търговски обекти от началото на годината е 30.април.2008 г., а за започващите през годината срокът за подаване на патентна декларация е преди започване на дейността.

 

РПУ Несебър организира и провежда специализирани полицейски операции

Дата: 01.04.2008 г.

Във връзка с инициатива на Кмета на Община Несебър под надслов "Моята безопасна пролетна ваканция" РПУ Несебър организира и провежда специализирани полицейски операции в питейни заведения, интернет клубове и други обществени заведения , при които ще се следи за недопускане на малолетни и непълнолетни лица за времето от 22.00 до 06.00часа съгласно на чл.9, ал.1 от Наредба №1 на Общински съвет Несебър.

Проверките са ежедневни от 28.03.08г.и ще продължат  до 08.04.08г., като в инициативата ще се включат Красимира Тодорова,зам.кмет "Здравеопазване и социални дейности",  която е и Председател на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Несебър,  Велина Георгиева, секретар на МКБППМН и Янаки Стоянов, зам.кмет "Общински ред, спорт и младежки дейности".
Лицата, допуснали нарушения ще бъдат санкционирани, а на децата ще бъде предоставена полицейска закрила в помещение на РПУ Несебър.

Започва събирането на данък недвижими и такса битови отпадъци

Дата: 01.04.2008 г.

От днес 31.03.2008 г. започва събирането на данък недвижими и такса битови отпадъци за 2008 г..плащането може да се извърши на касите в Община Несебър или по банков път.

Всеки собственик на имот в Община Несебър ще получи съобщение по пощата за размера на дължимия данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за всеки имот.

 

Срокът за плащане с отстъпка от 5% е 30.06.2008 г.

 

 

Kонкурс за отдаване под наем нежилищен имот частна общинска собственост

Дата: 01.04.2008 г.

З А П О В Е Д №179 Гр.Несебър, 01.04.2008 год. На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.17, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение № 126 от Протокол №5/27.02.2008г. на Общински съвет – Несебър .

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе неприсъствен конкурс за отдаване под наем нежилищен имот частна общинска собственост, находящ се в имот с пл.№147 в с.Паницово, представляващ 7,5кв.м. / седем цяло и пет кв.м./ от едноетажна сграда- Фурна, АОС№2160/07.03.2005г. , при следните условия:

1.Начална конкурсна месечна наемна цена – определена съгласно §3 от ПЗР на Наредба №5/20.05.2005г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.30,ал.1, т.2, б.А във връзка с чл.15б, ал.2,б.В от Наредба №5 /отм./ и приложение №1 към докладната записка, в размер на 8.77лв. /осем лева и седемдесет и седем стотинки/ с ДДС за 26 работни часа за 1 месец /три дни в седмицата по два часа/.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години от подписването на договора за наем.

3. Депозит за участие - в размер на 1.00лв. /един лев/.

4. Специфични условия на конкурса: Отдаваното помещение да се използва единствено за продажба на хляб и тестени изделия.

5. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа на 18.04.2008г. от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

Конкурсната документация се получава след заплащане на 24.00 /двадесет и четири/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк” , BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 448090.

6.Срок за подаване на писмени оферти - до 16.30 часа на 21.04.2008г. на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

7.Дата, час и място за провеждане на конкурса: на 22.04.2008 год. от 10.15 ч. в сградата на Общината.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /Н.Димитров/

 

Kонкурс за отдаване под наем за банков офис

Дата: 01.04.2008 г.

З А П О В Е Д №178 Гр.Несебър,01.04.2008 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение № 122 от Протокол №5/27.02.2008г. на Общински съвет – Несебър .

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе неприсъствен конкурс за отдаване под наем за банков офис за срок от 5 /пет/ години на общинските помещения №18 и №19, всяко от които на площ от 15/петнадесет/ кв.м., находящи се на първия етаж от административната сграда на Кметство Свети Влас, със застроена площ от 701.25 кв.м. находяща се в УПИ І, кв.13 по плана на гр.Св.Влас, с кад.№11538.501.217.1, АпОС №1905/15.03.2004г., при следните условия:

1.Начална конкурсна месечна наемна цена - определената съгласно чл.30, ал.1, т.2, б.Д във връзка с чл.15, ал.2, б.Б от Наредба №5/отм./ и §3 от ПЗР на Наредба №5/20.05.2005г. в размер на 505.44 лв. /петстотин и пет лева и четиридесет и четири стотинки/ с ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години от подписването на договора за наем.

3. Депозит за участие, представляващ 10 % от първоначалната конкурсна месечна наемна цена в размер на 50.54лв. /петдесет лева и 54 стотинки/

4. Специфични условия на конкурса:

- Отдаваното помещение да се използва единствено за банков офис;

- Право да участват в конкурса имат юридически лица регистрирани по Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ .”

5. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа на 18.04.2008г. от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

Конкурсната документация се получава след заплащане на 24.00 /двадесет и четири/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк” , BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 448090.

6.Срок за подаване на писмени оферти - до 16.30 часа на 21.04.2008г. на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

7.Дата, час и място за провеждане на конкурса: на 22.04.2008 год. от 10.00 ч. в сградата на Общината.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:/Н.Димитров/

Kонкурс за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на щандове в общинска сграда

Дата: 01.04.2008 г.

З А П О В Е Д №181 Гр.Несебър, 01.04.2008 год. На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.17, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение № 124 от Протокол №5/27.02.2008г. на Общински съвет – Несебър .

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе неприсъствен конкурс за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на щандове в общинска сграда – частна общинска собственост, АОС №1941/29.04.2004г., находяща се на ул.”Митрополитска”, УПИ І, кв.6 по плана на гр.Несебър – стара част, кадастрален № 51500.501.328.2, както следва :

1. Щандове №1, 2, 3 и 4, всеки един на площ от 6.5кв.м./ шест цяло и пет квадратни метра/.

2. Щандове № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 всеки един на площ от 8.5 кв.м. / осем цяло и пет квадратни метра/, при следните условия:

1.Начална конкурсна месечна наемна цена :

-За Щандове №1, 2, 3 и 4, - в размер на 156лв. с ДДС.

-За Щандове № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 - в размер на 204 лв. с ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 3 /три/ години от подписването на договора за наем.

3. Депозит за участие - представляващ 10 % от началната месечна наемна цена:

-За Щандове №1, 2, 3 и 4 – 15.60лв. / петнадесет лева и шестдесет стотинки/;

-За Щандове № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 – 20.40лв. / двадесет лева и четиридесет стотинки/.

4.Специфични условия на конкурса:

щандовете да се използват единствено за продажба на сувенири и промишлени стоки.

5. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа на 18.04.2008г. от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

Конкурсната документация се получава след заплащане на 24.00 /двадесет и четири/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк” , BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 448090.

6.Срок за подаване на писмени оферти - до 16.30 часа на 21.04.2008г. на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

7.Дата, час и място за провеждане на конкурса: на 22.04.2008 год. от 10.45 ч. в сградата на Общината.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /Н.Димитров/

Kонкурс за отдаване под аренда на общински имот с кадастрален №73571.49.21.

Дата: 01.04.2008 г.

З А П О В Е Д №180 Гр.Несебър, 01.04.2008 год. На основание чл.24а, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.17, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение № 125 от Протокол №5/27.02.2008г. на Общински съвет – Несебър .

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе неприсъствен конкурс за отдаване под аренда на общински имот с кадастрален №73571.49.21. по кадастралната карта на с.Тънково, м.”Камарата”, на площ от 14 796кв.м. /четиринадесет хиляди седемстотин деветдесет и шест кв.м./ , с начин на трайно ползване по кадастр.карта – нива, VІІІ категория, АОС №2378/31.05.2006г., за създаване и отглеждане на овощни насаждения, при следните условия:

1.Начална конкурсна годишна арендна цена в размер на 20 лв. на декар без ДДС или 355.10лв. / триста петдесет и пет ева и 10 стотинки/ с ДДС за 14,796дка / четиринадесет цяло и седемстотин деветдесет и шест дка/ при гратисен период от 4 / четири / години.

2. Срок за отдаване под аренда – 10 /десет/ години от подписването на договора за аренда или до края на текущата стопанска година.

3. Депозит за участие- представляващ 10 % от първоначалната конкурсна годишна арендна цена - в размер на 35.51лв. /тридесет и пет лева и петдесет и една стотинки/.

4. Специфични условия на конкурса:

-Имотът да се използва за създаване и отглеждане на овощни насаждения.

-Право на участие в конкурса имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица , регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители на базата на обработвани от тях земи.

5. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00ч. на 18.04.2008г. от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

Конкурсната документация се получава след заплащане на 24.00 /двадесет и четири/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк” , BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 448090.

6. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.30 часа на 21.04.2008г. на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

7. Дата, час и място за провеждане на конкурса: на 22.04.2008 год. от 10.30 ч. в сградата на Общината.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /Н.Димитров/

СЪОБЩЕНИЕ изх.№92-00-3263 от 25.03.2008год.

Дата: 31.03.2008 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на н-ци на Тодорка Евстатиева Хаджииванова – заинтересувани лица /собственици на ПИ 51500.11.14 по КК на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”/, че със Заповед №230/20.03.2008г.

О Б Щ И Н А  Н Е С Е Б Ъ Р

СЪОБЩЕНИЕ

изх.№92-00-3263 от 25.03.2008год.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на н-ци на Тодорка Евстатиева Хаджииванова – заинтересувани лица /собственици на ПИ 51500.11.14 по КК на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”/, че със Заповед №230/20.03.2008г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за частичен ПУП - план за застрояване на поземлен имот 51500.11.54 покадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, с отреждане за “Жилищни сгради и трафопост” и установяване на новопредвидени застройки с височина Н=10,00м., при спазване на Кплътност=30%, Кинтензивност=1,20 и Позеленяване=60% съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

Заповедта и проекта за частичен ПУП-ПЗ се намират в отдел ТСУ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за справка 0554/29332 М. Караджова / Г. Наумов

 

Община Несебър търси да назначи

Дата: 26.03.2008 г.

Община Несебър търси да назначи на постоянен трудов договор с две и трисменен режим на работа и осигуряване на безплатна квартира:

ПСИХОЛОГ

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

ВЪЗПИТАТЕЛИ

РЕХАБИЛИТАТОРИ

в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост – с. Кошарица / на 7 км. от к.с. Слънчев бряг/.

Заплащане съгласно щатното разписание.

Постъпване веднага.

За справки:

тел. 0554/ 42 796

0554/ 61 024

GSM 0885 848 102, 0885 848 209

 

Началник отдел „Капитално строителство”

Дата: 20.03.2008 г.

С П И С Ъ К На допуснатите кандидати до конкурса За длъжността - Началник отдел „Капитално строителство” КЛАРА ВАСИЛЕВА КАРАВАСИЛЕВА Конкурсът – решаване на тест ще се проведе на 31.03.2008 год. От 13.30 часа в Община Несебър.

О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р

 

 

 

С  П  И  С  Ъ  К

 

 

На допуснатите кандидати  до конкурса

 

За длъжността - Началник отдел „Капитално строителство”

 

КЛАРА ВАСИЛЕВА КАРАВАСИЛЕВА

 

Конкурсът – решаване на тест ще се проведе  на 31.03.2008 год.

 

От 13.30 часа  в Община Несебър.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНА КОМИСИЯТА:    / П/

 

/инж. М.Белински/

 

 

 

 

 

С  П  И  С  Ъ  К

 

Търговия на открито в гр. Несебър и к.к. Слънчев бряг – запад

Дата: 20.03.2008 г.

Община Несебър уведомява всички желаещи да извършват търговия на открито в гр. Несебър и к.к. Слънчев бряг – запад, върху терени общинска собственост по схеми, одобрени от главния архитект на Община Несебър, през сезон 2008г., че могат да подават молби за извършване на търговска дейност в Центъра за административно обслужване на Община Несебър - Офис №2 , гише 4 . Молбите по образец са съответно за дейността, която желаят да извършват.

за гр. Несебър

1.Продажба на сладолед, картички, ядки, мед

2.Художници, приложници, портретисти

3.Поставяне на маси пред заведения за хранене

4.Поставяне на съоръжения за търговска дейност пред дома

за к.к. Слънчев бряг - запад

1.Търговия на открито

2. Плетиво

Срок за подаване на молбите придружени с необходимите документи -

от 21.03.2008г. до 21.04.2008г.

 

Необходими документи:

1.Молба по образец

2.Документ за съдебна регистрация

3.Удостоверение за актуално състояние на търговеца / с валидност 6 месеца от датата на издаването му/

4.Копие от удостоверение за регистрация – Булстат.

5.Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър

 

Проект за частично изменение

Дата: 19.03.2008 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Димитър Христов Спиров, Радка Иванова Спирова, Иван Димитров Спиров и Христо Димитров Спиров – заинтересувани лица, че със Заповед №124/19.02.2008г.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

СЪОБЩЕНИЕ

изх.№92-00-3072 от 19.03.2008год.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Димитър Христов Спиров, Радка Иванова Спирова, Иван Димитров Спиров и Христо Димитров Спиров – заинтересувани лица, че със Заповед №124/19.02.2008г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-349, УПИ ІV-350, УПИ V-351, УПИ VІ-общ., УПИ VІІ-341, УПИ ХІІІ-341 и УПИ ХІV-341 в кв.57 по плана на гр.Несебър.

Заповедта и проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ се намират в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за връзка 0554/29332 М. Караджова / Г. Наумов

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

Дата: 07.03.2008 г.

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ За длъжността „ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ „ ОТДЕЛ „ЦИАО”

Направление „Местни данъци и такси” / по чл. 68 ал. 1 от 3 от Кодекса на труда/

При следните изисквания:

- образование – висше – икономика

- компютърна грамотност

- предимство носи владеенето на чужд език

Необходими документи:

- молба

- автобиография

- копие от диплом за завършено образование

- трудова книжка

Документите се приемат в Община Несебър, Център за

административно обслужване” – гише № 1.

Краен срок за подаване на документи: 27. 03.2008 год.

За справки: тел: 2- 93- 13 - Личен състав

 

Hазначаване на държавни служители

Дата: 04.03.2008 г.

Община Несебър със седалище и адрес: гр.Несебър, ул..”Еделвайс” 10, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл.13 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповеди № 106 – 111/ 28.02.2008 год.

O Б Я В Л Е Н И Е

Община Несебър със седалище и адрес: гр.Несебър, ул..”Еделвайс” 10, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл.13 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповеди № 106 – 111/ 28.02.2008 год.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавни служители при следните условия:

                Длъжност – Финансов контрольор

1.1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше, магистър;

- предпочитана специалност – икономика;

- професионален опит – три години или минимален ранг – ІV мл.;

- минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 290 лв.Кратко описание на длъжността: Осъществява предварителен контрол за законосъобразността на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на общината, чрез проверка на документи и действия, свързани с поемането на задължения и/или извършването на разходи в общината, в съответствие с изискванията на ЗФУКПС и методически насоки и указания към него.

Осъществява предварителен контрол за законосъобразността на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на общината, чрез проверка на документи и действия, свързани с поемането на задължения и/или извършването на разходи в общината, в съответствие с изискванията на ЗФУКПС и методически насоки и указания към него.

2. Длъжност – Началник отдел „Капитално строителство”

2.1. Минимални и специфични изисквания за длъжността: - образование – висше, бакалавър;

- предпочитана специалност – промишлено и гражданско строителство;

- професионален опит – четири години или минимален ранг – ІІІ мл.

- минимален размер на основната заплата, определена за

длъжността – 314 лв.

Кратко описание на длъжността: Ръководи, контролира и организира дейността на отдела; участвува при съставянето, изпълнението и отчитането на програмите за проектиране и строителство; организира строителството, поддръжката и ремонта на сградите и съоръженията на общинската администрация, сградите в кметствата и почивните бази на общината.3. Длъжност – Началник отдел „Търговия”

3.1. Минимални и специфични изисквания за длъжността: - образование – висше, бакалавър;

- предпочитана специалност – икономика;

- професионален опит – четири години или минимален ранг – ІІІ мл.

- минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 314 лв.Кратко описание на длъжността: Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира съответното административно звено, свързано с търговското обслужване на гражданите и дейността по разполагане на временните търговски обекти.

Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира съответното административно звено, свързано с търговското обслужване на гражданите и дейността по разполагане на временните търговски обекти.

4. Длъжност – Директор на дирекция „Транспорт и общински пазари”

4.1. Минимални и специфични изисквания за длъжността: - образование – висше, бакалавър;

- предпочитана специалност – икономика, туризъм;

- професионален опит – пет години или минимален ранг – ІІІ мл.

- минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 363 лв.Кратко описание на длъжността: Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира работата на дирекцията, свързана с обезпечаване на обществения транспорт, таксиметровия превоз и международните транспортни линии; създава система за организация и контрол във връзка с пропускателния режим през активния туристически сезон, както и на автомобилите за репатриране.

Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира работата на дирекцията, свързана с обезпечаване на обществения транспорт, таксиметровия превоз и международните транспортни линии; създава система за организация и контрол във връзка с пропускателния режим през активния туристически сезон, както и на автомобилите за репатриране.

5. Длъжност – „Младши юристконулт” – отдел „Правен”

5.1. Минимални и специфични изисквания за длъжността: - образование – висше, магистър;

- професионална област – право;

- минимален ранг – ІV младши

- минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 290 лв.

Кратко описание на длъжността: Осъществява дейност по процесуално представителство на общината пред съдебните институции, оказва правна помощ, като съгласува проекти на заповеди, проекти на договори, актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления и изготвя други становища по зададени въпроси.6. Длъжност – Началник отдел „Правно обслужване”

6.1. Минимални и специфични изисквания за длъжността: - образование – висше, магистър;

- предпочитана специалност – право;

- професионален опит – четири години или минимален ранг – ІІІ мл.

- минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 314 лв.Кратко описание на длъжността: Осъществява дейност по изготвяне на проекти, становища и юридически консултации по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на Общината; ръководи работата на отдела и разпределя задачи; осъществява процесуално представителство на общината пред съдебните институции, оказва правна помощ, като съгласува проекти на заповеди, проекти на договори, актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления и изготвя други становища по зададени въпроси.

Осъществява дейност по изготвяне на проекти, становища и юридически консултации по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на Общината; ръководи работата на отдела и разпределя задачи; осъществява процесуално представителство на общината пред съдебните институции, оказва правна помощ, като съгласува проекти на заповеди, проекти на договори, актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления и изготвя други становища по зададени въпроси.

8. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство: / за всички конкурсни длъжности/: комуникативни умения и умения за работа в екип; познания и опит в работата на общинската администрация, компютърна грамотност.

/ за всички конкурсни длъжности/: комуникативни умения и умения за работа в екип; познания и опит в работата на общинската администрация, компютърна грамотност.

9. Начин на провеждане на конкурса: / за всички конкурсни длъжности/: чрез решаване на тест и интервю с кандидата.

/ за всички конкурсни длъжности/: чрез решаване на тест и интервю с кандидата.

10. Необходими документи за участие в конкурсната процедура: 1. Заявление по образец;

1. Заявление по образец;

2. Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.1 т.1-5 от ЗДСл.

2. Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.1 т.1-5 от ЗДСл.

3. Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.2 т.1-6 от ЗДСл.

4. Копие от документи за придобитата образователна и квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ако има такава /според изискванията за длъжността/;

5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

6. Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или упълномощено от него лице в центъра за административно обслужване на граждани при община Несебър, ул.”Еделвайс”10, на гише 1 в срок от 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com., съгласно нормативно определените срокове.

За справки: тел. 0554/2 93 13 или 2 93 54.

Краен срок за приемане на документи: 14.03.2008 год.

 

 

Дата: 07.02.2008 г.

СПИСЪК На допуснатите кандидати до конкурсите за: I. За длъжността – СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ІІ. За длъжността – Началник отдел „Счетоводен” ІІІ. За длъжността – Началник „Център за информационно Административно обслужване” ІV. За длъжността – Началник „Местни данъци и такси” V. За длъжността – Началник „Контрол върху строителството” VІ. За длъжността – Началник отдел „Бюджет и финанси” VII. За длъжността – Началник отдел „Управление на проекти по Еврофондове”

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

СПИСЪК

На допуснатите кандидати до конкурсите за:

 

          І. За длъжността – СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

                    1. Ели Георгиева Кирилова
                    2. Виолета Минчева Гуджева

          Конкурсът – решаване на тест ще се проведе на 12.02.2008 г. от 9.00 ч. в сградата на община Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /п/
/И. Гургов/

          ІІ. За длъжността – Началник отдел „Счетоводен”

                    1. Георги Георгиев Маринов

          Конкурсът – решаване на тест ще се проведе на 12.02.2008 г. от 10.00 ч. в сградата на община Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /п/
/И. Гургов/

          ІІІ. За длъжността – Началник „Център за информационно Административно обслужване”

                    1. Румяна Манева Тодорова

          Конкурсът – защита на концепция на тема „Обслужване на едно гише в община Несебър” ще се проведе на 12.02.2008 г. от 11.00 ч. в сградата на община Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /п/
/Е. Кирилова/

          ІV. За длъжността – Началник „Местни данъци и такси”

                    1. Паскал Георгиев Апостолов
                    2. Валентина Георгиева Николова

          Конкурсът – решаване на тест ще се проведе на 13.02.2008 г. от 9.00 ч. в сградата на община Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /п/
/И. Гургов/

          V. За длъжността – Началник „Контрол върху строителството”

                    1. Янчо Недев Георгиев

          Конкурсът – решаване на тест ще се проведе на 13.02.2008 г. от 10.00 ч. в сградата на община Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /п/
/М. Белински/

          VІ. За длъжността – Началник отдел „Бюджет и финанси”

                    1. Антоанета Кръстева Шиварова

          Конкурсът – решаване на тест ще се проведе на 13.02.2008 г. от 10.00 ч. в сградата на община Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /п/
/И. Гургов/

          VII. За длъжността – Началник отдел „Управление на проекти по Еврофондове”

                    1. Галина Иванова Бабева

          Конкурсът – защита на концепция на тема „Развитие на отдела за период от четири години” ще се проведе на 14.02.2008 г. от 9.00 ч. в сградата на община Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /п/
/Е. Кирилова/

 
 НАЗАД

    Видяна - 234 пъти
    .

 

ГРАФИК ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2008

Дата: 25.02.2008 г.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ГРАФИК ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2008

ГРАФИК ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА БЮДЖЕТ 2008

 

 

27.02.2008 /сряда/ РАВДА – Училище 17.00ч.

28.02.2008 /четвъртък/ НЕСЕБЪР/ст.част/ - Сочи 14.00ч.

НЕСЕБЪР/н.част/ - Зала ОБС 16.00ч.

29.02.2008 / петък/ КОШАРИЦА - Читалище 14.00ч.

СВ.ВЛАС - Зала Кметство 16.00ч.

04.03.2008 /вторник/ БАНЯ - Училище 15.00ч.

ОБЗОР – Многофункционална зала 17.00ч.

05.03.2008 /сряда/ ОРИЗАРЕ – Културен дом 15.30.ч.

ГЮЛЬОВЦИ - Читалище 14.30ч.

ТЪНКОВО - Читалище 16.30ч.

06.03.2008 /четвъртък/ ПРИСЕЛЦИ - Читалище 13.00ч.

РАКОВСКОВО – Читалище 14.00ч.

ПАНИЦОВО – Зала за събрания 15.00ч.