Инфоцентър:

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕОБОРУДВАНЕ НА
ТРАФОПОСТ /ТП "ХОЛИДЕЙ"/ С ИДЕНТИФИКАТОР 61056.54.17.9, КАБЕЛ 20 кV И
КАБЕЛ НН, С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПИ 61056.54.17 М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ
С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ИНИЦИАТИВА НА "БУРГАСЦВЕТ-90-тАНЕВ" ЕООД, ГР.БУРГАС, ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО №21520274/29.10.2013 ГОД., ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ
№1492/26.11.2014 ГОД. ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ОТ ЕДНО ВОДОВЗЕМНО
СЪОРЪЖЕНИЕ:ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ВТ-8 "БУРГАСЦВЕТ-ТЪНКОВО", ИЗГРАДЕН В ПИ
73571.1.146, М."КОРИЯТА", ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-2698/23.03.2017г.

от "ВАРДАР БЪЛГАРИЯ" ЕООД,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и
реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Преустройство
на самостоятелен обект /обществена пералня/ с идентификатор
51500.506.343.1.22 в заведение за хранене и развлечение в УПИ V-251,
кв.5801 с идентификатор
51500.506.343 по плана на к.к."Слънчев бряг-запад", общ.Несебър,
обл.Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2372/27.03.2017г.

Община Несебър съобщава на Снежана Колева Туджарова, че е издадена Заповед №227/02.03.2017г. за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV, УПИ ХV и УПИ ХVІ, попадащи в имот с идентификатор по кадастрална карта 39164.501.79 в кв.19 по плана на с.Кошарица. С изменението на подробният устройствен план регулационните линии на УПИ ХІV, ХV и ХVІ от кв.19 се провеждат по имотни граници на имот с идентификатор 39164.501.79 по одобрена и влязла в сила кадастрална карта, както и разделянето на имота на три нови урегулирани поземлени имота- УПИ ХІV, УПИ ХV и УПИ ХVІ, всеки един на площ 898,33кв.м. За новообразуваните УПИ се установява свободно основно застрояване и устройствени показатели в устройствена зона „Жм“, както следва : Кпл.=45%, Кинт.=1,20, максимална височина на застрояване Нк=10,00м. и минимално озеленена площ 50%.
Заповедта се намира в отдел УТ, стая 32, телефон 0554 2-93-32. Същата може да бъде оспорена пред Административен съд.в 14 дневен срок от узнаването

Публикувано на 27.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-2656/22.03.2017г.

от "КИНГ МАНШЪН РИЗОРТ" ЕООД,
представлявано от Иван Радославов Тодоров,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и
реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Вътрешно
преустройство на магазини и лекарски кабинети в игрална зала за хазартни
игри- част от апартаментен хотел" в УПИ ІІ, кв.27 с идентификатор
51500.505.1069 по плана на к.к."Слънчев бряг-изток", общ.Несебър,
обл.Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-2623/21.03.2017г.

от "ЕВН България
Електроразпределение" ЕАД,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и
реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Монтаж на ново
електромерно табло, тип "ТЕПО" до съществуващо електромерно табло на
фасадата на жилищна сграда, находяща се в ПИ 51500.507.500 по КК на
гр.Несебър, УПИ ІV-591, кв.1503 по плана на к.к."Слънчев бряг-запад",
общ.Несебър,
обл.Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2733/24.03.2017г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №27/10.03.2017г. на Елена Атанасова Маркова, Живка Станиславова Маркова и Атанас Станиславов Марков за „Промяна предназначението без строителни работи на таванско помещение №6 в ателие за индивидуална творческа дейност” в УПИ І-общ. кв.56 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.424 по КК.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 или 0893303671 М. Караджова

Публикувано на 24.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"ПРЕРАБОТКА ПО ВРЕМЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ" В УПИ ІІІ-А, КВ.24
/61056.502.575/ ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 24.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление за инвестиционно предложение

за обект "Масивна ограда с
височина до 2,20м., с.о. Инцараки, кв.2 , УПИ ІІ-474, ПИ 11538.504.474.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 24.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 следваща»

Content Management Powered by CuteNews