Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№3059/05.04.2017г.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места „Трасе на Кабели 20кV от нови ЖР стълбове в ПИ 27454.23.86 до нов БКТП в ПИ 27454.23.19”, м.”Кладери”, землище с.Емона ,община Несебър.
Трасето на кабелната линия 20кV започва от съществуващ ЖР стълб в ПИ 27454.23.86-с начин на трайно ползване за земеделски имот ,частна собственост, преминава през ПИ 27454.23.58 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път собственост на Община Несебър през ПИ 27454.23.68 с трайно предназначение ”за местен път” публична общинска собственост на Община Несебър и достига до нов БКТП в ПИ 27454.23.19 –урбанизирана територия- частна собственост.
Дължината на кабелното трасе е 785,84м. с определен сервитут от двете страни на кабелното трасе.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37./тел. 0554/293-42/
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 05.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№3058/05.04.2017г.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места „Кабели НН от нов БКТП в ПИ 27454.23.19 до съществуващо ГРТ в ПИ 27454.23.85” в месност „Кладери”, землище на с.Емона
Трасето на кабелната линия започва от нов БКТП в ПИ 27454.23.19 с начин на трайно ползване на територията „Урбанизирана”- частна собственост, преминава през ПИ 27454.23.68 с начин на трайно предназначение” територия на транспорта” и начин на трайно ползване „За местен път”, публична общинска собственост , продължава в ПИ 27454.23.59 с начин на трайно предназначение на територията ”Земеделска” с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път”-публична общинска собственост и завършва в съществуващо ГРТ в ПИ 27454.23.85.
Общата дължината на трасето е общо 274.04 м. Определя се сервитут по 1м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37./тел. 0554/293-42/
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Публикувано на 05.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-2788/27.03.2017г.

от "Казино Бийч Ризорт Груп" ООД,
представлявано от Радослав Янков Попов,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: "Преустройство на търговски обект №1, разположен на партерен
етаж в ресторант "Морско казино" в заведение тип "Бар" в ПИ
51500.505.127.1 по КК на к.к."Слънчев бряг-изток", общ.Несебър,
обл.Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 04.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 2997 /03.04.2017г.

Инвестиционно предложение е за изграждане на 4 сгради за жилищни и курортни нужди в ПИ№ 11538.15.187, местност Ага чешме, землище на гр. Свети Влас, община Несебър. Предвижда се разделяне на ПИ№ 11538.15.187 на 6 дяла:
дял I на площ от 824 м2 с отреждане за „за жилищно и курортно строителство”
дял II на площ от 1217 м2 с отреждане за „за жилищно и курортно строителство”
дял III на площ от 910 м2 с отреждане за „за жилищно и курортно строителство”
дял IV на площ от 1335 м2 с отреждане за „за жилищно и курортно строителство”
дял V на площ от 113 м2 с отреждане „за трафопост”
дял VI на площ от 602 м2 с отреждане „за обслужваща улица и озеленяване”
За дялове I, II, III и IV строителството ще се реализира при следните допустими градоустройствени параметри:
плътност на застрояване до 70%
кинт до – 2
височина 15м
озеленяване мин. 30%
За дял V строителството ще се реализира при следните допустими градоустройствени параметри:
плътност на застрояване до 30%
кинт до - 0,3
височина - 3,6м
озеленяване - мин. 30%
Предвижда се капацитетът на сградите да бъде 280 легла.
За транспортен достъп ще се обособи обслужваща улица в дял VI от имота, която ще бъде свързана с крайната улица и ул. Стара планина в гр. Свети Влас. Електрозахранването на сградите ще се осъществи от собствен трансформатор, с връзка с към ЖР стълб на преминаващия покрай улицата на юг електропровод високо напрежение. За осигуряване на питейна вода се предвижда връзка с водопровода на ул Стара планина. Отпадните води ще заустят в преминаващта по ул. Стара планина битовофекална канализация.

Телефон за контакт 0554/29331
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 03.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ" ЗА УПИ
VІІ-485 В КВ.35 /61056.501.30/ ПО ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 03.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-2967/03.04.2017 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХІІІ-528 в кв.33 /61056.501.415/ по плана на с.Равда.
Искането е подадено от „Импулс-СВ“ ООД в качеството му на собственик на УПИ ХІІІ-528 /61056.501.415/ в кв.33 по плана на с.Равда.
Проектът касае промяна устройствената зона на УПИ ХІІІ-528, в кв.33 по план на с.Равда от „Жм“ на „Жс“ и промяна градоустройствените показатели както следва: Кпл. от 40% на 55%, Кинт. от 1,20 на 1,80, минимално озеленена площ от 40% на 35% и завишаване максималната височина на застрояване от Н≤10,00м на Н≤13,00м. Запазва се изградената в имота сграда, като се предвижда същата да се надстрои и пристрои с търговски обекти.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 03.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-2910/30.03.2017г. от "ЕВН България


Електроразпределение" ЕАД,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: "Външно ел. захранване на магазин за хранителни стоки" в ПИ
51500.507.251 по КК
на к.к."Слънчев бряг-запад", общ.Несебър, обл.Бургас.

Уведомление изх.№Н2-УТ-2911/30.03.2017г. от "ЕВН България

Електроразпределение" ЕАД,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: "Външно ел. захранване на семеен хотел- блок 1" в ПИ
51500.507.359 по КК
на к.к."Слънчев бряг-запад", общ.Несебър, обл.Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 03.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление за инвестиционно предложение за обект

"Жилищна сграда", с.о.
"Инцараки" ПИ 11538.504.24.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 03.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-2924/30.03.2017 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №342 от 28.03.2017 год. е одобрен ПУП-ИПЗ за УПИ ІІІ-478, кв.59 /61056.502.460/ по плана на с.Равда.
Подробният устройствен план касае промяна номера на имота от УПИ ІІІ-478 на УПИ ІІІ-460 в съответствие с идентификатора му по КК, като същия се отрежда „За жилищно и курортно строителство“. Променя се устройствената зона от „Жм“ на „Жс“, максимална височина на застрояване от Н<10м на Н<15,00м и се установяват устройствени показатели, както следва: Кпл.=70%, Кинт.=1,80 и минимално озеленена площ 30%.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Публикувано на 31.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-2925/30.03.2017 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собственика на УПИ ІХ-529, кв.32 /61056.501.222/ по плана на с.Равда, че със заповед №343 от 28.03.2017 год. е одобрен ПУП-ИПЗ за УПИ VІІІ-529, кв.32 /61056.501.221/ по плана на с.Равда.
Подробният устройствен план касае промяна номера на имота от УПИ VІІІ-529 на УПИ VІІІ-221 в съответствие с идентификатора му по КК, като същия се отрежда „За жилищно и курортно строителство“. Променя се устройствената зона от „Жм“ на „Жс“, максимална височина на застрояване от Н<10м на Н<15,00м и се установяват устройствени показатели, както следва: Кпл.=70%, Кинт.=1,80 и минимално озеленена площ 30%.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Публикувано на 31.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews