Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ
Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „ПУП-ПП за изграждане на външен питеен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 51500.64.45 в местност „Инджекьойско блато”, землище на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

П Р О Е К ТПубликувано на 25.07.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Я В Л Е Н И Е
По  реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ


         С решение  844 от Протокол   № 24 / 11.07.2014 год.   на Общински съвет- Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПП за  обект : Трасе на кабел 20кV за захранване на нов ТП в  ПИ 51500.246.3 в  м-т „Юрта-Балкана”, землище гр.Несебъри провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
                   Публикувано на 24.07.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец върху поземлен имот с идентификатор 51500.18.6 в местност „Бостанлъка”, землище на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.


У В Е Д О М Л Е Н И ЕПубликувано на 23.07.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 51500.69.49 по кадастралната карта на гр.Несебър, местност „Инджекьойско блато”, с оглед промяна трайното предназначение на територията в „урбанизирана” и начина на трайно ползване „за складова база” ”.

У В Е Д О М Л Е Н И ЕПубликувано на 23.07.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец върху поземлен имот с идентификатор 51500.14.5 в местност „Бостанлъка”, землище на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Публикувано на 23.07.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Н2-УТ-4715/23.06.2014 год.


На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен ПУП-ПР по реда на чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ на територията на депо за битови отпадъци м землището на с.Равда, община Несебър, приет с протоколно решение т.4 от протокол №5 от 26.06.2013 год. на ОЕСУТ-Несебър.
Настоящият проект касае корекция на регулационен план за депо за битови отпадъци в землището на с.Равда, съвместен с кадастралната карта на землището на с.Равда и прецизиране на възможностите за транспортен достъп в различните части на сметището.
Действащото депо за битови отпадъци в землището на с.Равда в по-голямата си част попада в ПИ с идентификатори 61056.20.109, 61056.20.108 и 61056.20.112 /насипана, използвана зона/ в ПИ с идентификатор 61056.86.21 /активна и обслужваща зона/ и в ПИ 61056.83.11÷24 /зона насипана с битови отпадъци/ с приблизителна площ 132 743 кв.м........

Публикувано на 08.07.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-4936#377/08.07.2014г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Реконструкция на напорен тръбопровод от КПС 14 до изливна шахта №2 на главен колектор към КПС 15” в землището на гр.Несебър и землището на с.Равда, община Несебър – част от обект ”Събиране, пречистване и отвеждане на пречистени отпадъчни води от агломерация Несебър - Сл. Бряг – Равда” DIR-51011116-68-152 по околна среда 2007-2013.
Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

Публикувано на 08.07.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с повишено обществено обслужване в поземлен имот с №089001, „Промишлена складова зона – Несебър”, местност „Кокалу”, гр.Несебър”.


У В Е Д О М Л Е Н И ЕПубликувано на 07.07.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води, предназначено за водовземане”.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Публикувано на 07.07.2014 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради /за сезонно ползване/ в поземлен имот № 51500.80.25 в местност „Кокалу”, землище на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Публикувано на 07.07.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews